Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej celem udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa...

Reklama
Powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej celem udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kłodzkiego w roku 2020
Nabór od 29.10.2019 do 19.11.2019 15:30
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
Łączny budżet 192,06 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 64,02 tys. do 192,06 tys. PLN
Powiat Kłodzki, Starostwo Powiatowe w Kłodzku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej celem udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kłodzkiego w roku 2020.

 

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej  celem udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kłodzkiego  w 2020 r.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe, o których mowa w art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie o którym mowa w art.. 4 ust 1 pkt 1b wpisane na listę, o której mowa w art. 11 d) ust.1, ust 2, ust.3  prowadzoną przez Wojewodę Dolnośląskiego, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Dotacja przyznana organizacji pozarządowej zostanie przekazana po zawarciu umowy o realizację zadania publicznego na warunkach w niej określonych.

 1. Oferta musi spełniać wymagania określone w art. 14 ustawy  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 2. Dla prawidłowego złożenia oferty obowiązkowe jest posiadanie konta w serwisie Witkac.pl. Serwis dostępny jest pod adresem https://witkac.pl. Instrukcja zakładania konta stanowi załącznik do ogłoszenia ( załącznik pn: „ instrukcja tworzenia konta”).  Szczegółowe zasady wypełniania i składania ofert w systemie witkac.pl określone zostały w załączniku do ogłoszenia ( załącznik pn: „ instrukcja składania wniosków uniwersalna ”).
 3. Oferent wypełnia ofertę w formie elektronicznej po zalogowaniu do systemu witkac.pl i przesyła ją elektronicznie za pośrednictwem serwisu witkac.pl.

Oferent  drukuje  ofertę  (tożsamą z przesłaną wersją elektroniczną i formularz „Potwierdzenie w PDF” i dostarcza do Starostwa Powiatowego w Kłodzku  wersję papierową dokumentu z  kopią  umowy lub statutu spółki, potwierdzonej za zgodność z oryginałem-  w przypadku  gdy ofert  jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust.  pkt 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest  złożenie jej elektronicznie poprzez generator witkac.pl oraz w wersji  papierowej:

 1. Oferty przesłane tylko w jednej formie będą odrzucane z przyczyn formalnych.  
 2. Ofertę w generatorze wniosków należy wypełnić i złożyć w terminie do 19 listopada 2019 r. do godziny 15.30.
 3. Po złożeniu oferty w generatorze należy jej papierową wersję  podpisaną  przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta wraz z potwierdzeniem złożenia elektronicznego oraz załącznikiem, złożyć w zaklejonej, opieczętowanej kopercie – z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta oraz rodzaju i tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta  - drogą pocztową  na adres Starostwo Powiatowe w Kłodzku ul. Okrzei  lub osobiście  w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Kłodzku, parter pokój nr 8 w terminie do  19 listopada 2019 r. do godziny 15:30
 1. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową, o przyjęciu oferty decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.
 2. Oferty złożone po wyznaczonym terminie  nie będą rozpatrywane.
 3. Nie przewiduje się możliwości uzupełniania ofert, które zostaną złożone niekompletnie.
 4. Wszystkie załączniki do oferty  w formie kserokopii powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawniony do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
 5. Oferent jako załącznik do oferty może przedstawić oświadczenie w którym wskaże możliwość obsługi większej ilości punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w sytuacji dysponowania nimi przez Zarząd Powiatu ( bark ofert na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego) zgodnie z art. 11 ust.2 b ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim  oraz edukacji prawnej. Tryb, kryteria i  termin dokonania wyboru oferty
 6. Złożona oferta podlega ocenie formalnej i ocenie merytorycznej.
 7. Wyboru  oferty dokonuje Zarząd Powiatu w formie uchwały po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, która ocenia oferty zgodnie z art.15 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j Dz. 2019 , poz. 688 z późn.zm).
 8. Komisja konkursowa zostanie powołana przez Zarząd Powiatu.
 9. Od decyzji komisji konkursowej i uchwał Zarządu Powiatu Kłodzkiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.
 10. Ocena formalna  będzie obejmowała sprawdzenie czy:
 1. oferta jest złożona przez oferenta spełniającego wymagania,
 2. oferta została złożona w terminie, zawiera wygenerowane w systemie  witkac.pl potwierdzenie złożenia oferty oraz jednego egzemplarza oferty zgodniej z wersją elektroniczną.
 3. oferta jest złożona na właściwym druku oferty i jest kompletna,
 4. oferent jest podmiotem wpisanym na listę o której mowa w art.11 d ust 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej , nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i edukacji prawnej
 5. oferta jest podpisana przez upoważnione do tego osoby,
 6. termin realizacji zadania jest zgody z wymaganiami wskazanymi w  ogłoszeniu,
 7. oferent złożył kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną /osoby upoważnione, aktualnego odpisu z KRS lub innego rejestru/ ewidencji potwierdzający status prawnyoferenta i umocowanie osób reprezentujących,
 8. oferent złożył kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną / osoby upoważnione, aktualnego statutu lub innego dokumentu regulującego działalność oferenta,
 9. oferent złożył kopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną / osoby upoważnione , zawartych umów lub promes ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art.11 ust.3 pkt 2, art. 11 ust. 3 a  ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
 10. wnioskowana kwota dotacji nie przekracza maksymalnej kwoty dofinansowania na poszczególny rodzaj zadania określonej w ogłoszeniu.
 11. Ocena merytoryczna

 

KRYTERIA OCENY OFERT

PUNKTACJA

 I Potencjał finansowy

8 pkt.

1) Kalkulacja kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania ( zasadność wydatków, rzetelność określania kosztów)

 

0-3 pkt.

2) planowany wkład rzeczowy, finansowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy, praca społeczna członków organizacji, wiarygodność wkładu własnego

 

 

 • wkład rzeczowy

 

0-1 pkt.

 • wkład osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i prace społeczne

0-2 pkt.

 • udział środków finansowych własnych w realizacji zdania

0-2 pkt.

II Potencjał organizacyjny

23 pkt.

1) Realizacja zadania  w wymiarze wyższym niż 25 godzin tygodniowo, z uwzględnieniem, że pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie, mediacja  może być udzielana od poniedziałku do piątku

 

 • 26-30godzin

 

2 pkt.

 • 31-35 godzin,

 

4 pkt.

 • 36 i więcej

6 pkt.

2) Ocena kwalifikacji osób realizujących zadanie udzielania pomocy prawnej dotyczy  punktu nieodpłatnych porad prawnych

 

2a) Punkt nieodpłatnych porad prawnych w Kłodzku

 • świadczenie pomocy prawnej  wyłącznie przez adwokata lub radcę prawnego

8 pkt.

 • świadczenie pomocy prawnej wyłącznie przez osoby o których mowa w art. 11 ust.3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,

 

2 pkt.

 • świadczenie pomocy prawnej  w układzie łączonym ( radca prawny, adwokat, doradca podatkowy osoba określona w art.11 ust.3 ustawy  o nieodpłatnej pomocy prawnej  oraz edukacji prawnej, przy czym udział czasowy radcy prawnego i adwokata wynosi co najmniej 50% czasu)

4 pkt.

 • Świadczenie usług w zakresie mediacji przez adwokata, radcę prawnego wpisanego na listę stałych mediatorów przez prezesa sądu okręgowego

2 pkt

2b) Punkty nieodpłatnych porad obywatelskich ( Ścinawka Średnia, Międzylesie )

 

 • Świadczenie nieodpłatnych porad obywatelskich przez radców prawnych, adwokatów posiadających jedocześnie zaświadczenie o którym mowa w art.11 ust.3a pkt 2)

 

2 pkt

3) Doświadczenie w realizacji zadania udzielania porad prawnych oraz edukacji prawnej:

 

0-5 pkt

 • liczba prowadzonych punktów porad prawnych lub informacji prawnej w ostatnich dwóch  latach (  2017, 2018)

0-2 pkt.

 • Rekomendacje dotyczące wykonywanych usług w zakresie prowadzonych punktów porad prawnych lub informacji prawnej, w ostatnich dwóch latach(  2017, 2018),na podstawie ustawy  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim  oraz edukacji prawnej

0-3 pkt.

III Ocena przedstawionej możliwości realizacji zadania zgodnie ze złożoną ofertą

0-3 pkt.

RAZEM

Maksymalnie  34   pkt.

 

Przy ocenie ofert punktacja zostanie przyznana w zależności od złożonego wariantu oferty.

 1. Decyzję o wyborze oferty podejmie Zarząd Powiatu Kłodzkiego w formie uchwały w terminie do dnia 30 listopada 2019 r. Wyniki zostaną zamieszczone na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku, w BIP oraz na stronie www.powiat.klodzko.pl.
 2. Zarząd Powiatu Kłodzkiego  zastrzega sobie prawo odstąpienia od skutków zakończonego konkursu i zwolnienia z obowiązku podpisania umowy, odstąpienia od konkursu i ogłoszenia nowego- w razie zaistnienia nieprzewidzianych istotnych okoliczności.
 3. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane Oferentom.
 4. Powiat zapewni punktom nieodpłatnych porad prawnych pełne wyposażenie w meble, zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, drukarki, dostęp do internetu,  bazy aktów prawnych, komentarzy i orzecznictwa każdy z punktów  wyposażony został w telefon.

Wskazanie przez oferenta  powyższych elementów wyposażania oraz wartości niematerialnych  jako wkładu w realizację zadania nie będzie UWZGLĘDNIANE  W OCENIE  WKŁADU WŁASNEGO OFERENTA.

 

 1. Informacja o zrealizowanych przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego zadaniach polegających na świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej

W 2019 roku w budżecie powiatu na realizację zadania  prowadzenia punktów nieodpłatnych porad prawnych  przeznaczono kwotę 180 180 zł.  W 2018 roku w budżecie powiatu na realizację zadania przeznaczono kwotę 182. 178 zł,

 

 1. Umowa i postanowienia końcowe

 

 1. Podstawą do zawarcia pisemnej umowy z oferentem jest uchwała Zarządu Powiatu Kłodzkiego w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji.
 2. Wyniki otwartego konkursu zostaną niezwłocznie ogłoszone na stronie internetowej powiatu kłodzkiego, w biuletynie informacji publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.
 3. W zakresie edukacji prawnej oferent przedłoży do końca pierwszego kwartału 2019 roku szczegółowy plan realizacji zadania w oparciu o problemy zgłaszane podczas bieżącego funkcjonowania punktu.
 4. Informacje na temat konkursu uzyskać można w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kłodzku Tel. 74 865 75 24.
 5. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych w tym RODO), Administratorem danych osobowych zawartych w przesłanych ofertach jest Starosta Kłodzki. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kłodzkiego  w 2020 r. Pełny tekst klauzuli informacyjnej ochrony danych osobowych dostępny jest na stronie www.bip.powiat.klodzko.pl  ( menu przedmiotowe, informacje o podmiocie)

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama