Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Nabór ofert w trybie art. 19a w sferze kultury fizycznej

Reklama
Nabór od 29.10.2019 do 02.12.2019 23:59
Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych
Łączny budżet 10,5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
 1. Zlecenie realizacji zadania może nastąpić zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w trybie art. 19a: 10 500 zł .

 3. Jeden oferent może ubiegać się jednorazowo o dotację do 10 000 zł.

 4. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów do 20 %.

 5. W trybie pozakonkursowym jeden oferent może otrzymać w sumie do 20 000 zł w jednym roku kalendarzowym.

 6. Oferowane zadanie nie może trwać dłużej niż 90 dni.

 7. Terminy realizacji zadań:  do 31 grudnia 2019 r.

 8. Termin składania ofert: do 2 grudnia 2019 r. lub wyczerpania środków budżetowych na realizację zadań w tym trybie.

 9. Ofertę należy wypełnić i złożyć w serwisie internetowym Witkac.pl, następnie wydrukować "potwierdzenie złożenia oferty" i podpisane przez upoważnione osoby złożyć, najpóźniej w terminie trzech dni kalendarzowych w Punkcie Obsługi Mieszkańców lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:

  Urząd Miejski w Łomży

  Stary Rynek 14

  18-400 Łomża

  liczy się data wpływu "potwierdzenia złożenia oferty".

 10. Pracownik odpowiedzialny za ocenę formalną składanych ofert, zobligowany jest, w dniu oceny oferty i stwierdzenia braków formalnych wynikających z niespełnienia kryteriów formalnych możliwych do poprawy do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie oferenta, wraz z ustaleniem ostatecznego terminu ich usunięcia.

 11. Oferent może uzupełnić braki formalne oferty wynikające z niespełnienia kryteriów formalnych najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia powiadomienia.

 12. Uzupełnienie braków formalnych następuje w systemie Witkac.pl.

 13. W przypadku, gdy oferent nie skorzysta w przewidzianym terminie z prawa uzupełnienia braków formalnych, oferta jest do niego odsyłana wraz z wykazem braków formalnych uniemożliwiających jej dalszą ocenę.

 14. Wyłącznie oferty spełniające wszystkie kryteria formalne kierowane są do Prezydenta Łomży, który ocenia celowość realizacji oferowanego zadania i rozpatruje zgłoszone uwagi.

 15. Termin oceny formalnej i merytorycznej oraz informacja o wyniku oceny Prezydenta: do 7 dni kalendarzowych od daty wpływu potwierdzenia złożenia oferty.

 16. Konsultacji oraz informacji udziela Wydział Kultury, Promocji i Inicjatyw Społecznych, ul. Farna 1, 18-400 Łomża

 17. W sprawach nieujętych w ogłoszeniu, a dotyczących zlecania realizacji zadań publicznych mają zastosowanie przepisy nadrzędne (ustawy, rozporządzenia).

Źródło: Urząd Miejski w Łomży

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama