Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs RPOWŁ: Poddziałanie IX.1.3 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – miasto Łódź"

Reklama
Nabór od 26.11.2019 do 16.12.2019 14:00
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Łączny budżet 2,401 mln PLN
Od 85% do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Bezrobotni
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłosił konkurs nr RPLD.09.01.03-IP.01-10-001/19 w ramach: Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne" Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" Poddziałania IX.1.3 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – miasto Łódź".

Kto może otrzymać wsparcie?

  • Miasto Łódź
  • Podmioty specjalizujące się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: instytucje pomocy i integracji społecznej, podmioty ekonomii społeczne, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jst, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, przedsiębiorcy wyłącznie pod warunkiem realizacji projektu w partnerstwie z Miastem Łodzią.

Rola podmiotów w partnerstwie określana będzie każdorazowo w umowie pomiędzy stronami.

Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach tego konkursu to:

  1. Programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej.
  2. Wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ.

W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte tylko poniższe grupy docelowe:

  • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej.
  • Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
  • Zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 1 „Projekt wynika z obowiązującego i pozytywnie zweryfikowanego przez IZ RPO WŁ programu rewitalizacji oraz jest zlokalizowany na obszarze rewitalizacji" - uczestnikami projektu są mieszkańcy obszaru rewitalizowanego lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 26 listopada 2019 r. godz. 00:00 do 16 grudnia 2019 r. godz. 14:00.

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu i składa za pośrednictwem generatora wniosków.

Informacji i wyjaśnień dotyczących konkursu drogą telefoniczną oraz za pomocą poczty elektronicznej udziela:

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Punkt Informacyjny EFS

Godziny pracy: pn.-pt. 8:00-16:00
Adres: ul. Wólczańska 49
90-608 Łódź,
pok. 1.03 i 1.04
telefon: (42) 638 91 30/39
fax: (42) 636 77 97
Formularz kontaktowy: http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/kontakt
Informacje i wyjaśnienia dotyczące kwestii technicznych działania generatora wniosków udzielane są drogą telefoniczną oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej:
Tel (42) 638 91 80, e-mail: generator@wup.lodz.pl

Reklama