Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacja prawna

Reklama
Nabór od 28.10.2019 do 19.11.2019 15:00
Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie
Łączny budżet 128,04 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w roku 2020”.

Celem konkursu, adresowanego do organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, jest powierzenie prowadzenia w 2020 roku dwóch punktów.

Jeden przeznaczony jest na prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a drugi na nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców Powiatu Dzierżoniowskiego.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powinno odbywać się zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294) i Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2492).

Każdy przypadek udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy dokumentować przez wypełnienie karty pomocy w formie elektronicznej.

Nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, powinno być udzielane w punkcie pomocy prawnej lub w punkcie poradnictwa obywatelskiego w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze powiatu dzierżoniowskiego, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na terenie powiatu. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie Starosty. Wydłużenie czasu trwania dyżuru nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku. 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sytuacji, o której mowa wyżej nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku. 

Oferty na realizację zadania należy składać w terminie do dnia 19 listopada 2019r. do godziny 15.00, w kancelarii Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie ul. Rynek 27 lub przesyłką listową na adres Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, ul. Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów. 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Starostwa. 

Oferty przesłane faksem, bądź złożone drogą elektroniczną nie będą przyjmowane. 

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach. Na kopercie należy wpisać drukowanymi literami „Prowadzenie  punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego  w roku 2020”, a także nazwę organizacji składającej ofertę.

Reklama