Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Wsparcie Fundacji PKO Banku Polskiego

Reklama
Nabór od 28.10.2019 do 31.12.2019 23:59
Fundacja PKO Banku Polskiego
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Celem Fundacji PKO Banku Polskiego jest służba ukierunkowana na dobro wspólne, czyli tworzenie warunków społecznych umożliwiających wszystkim poprawne funkcjonowanie. Oferujemy strategiczne wsparcie dla wybranych organizacji społecznych zaangażowanych w obszary programowe kluczowe dla rozwoju każdego społeczeństwa.

Wykorzystując warunki stworzone przez obowiązujące prawo koncentrujemy nasze działania na rzecz dobra publicznego w następujących dziedzinach:
•    nauka, oświata i wychowanie
•    ochrona zdrowia
•    kultura i sztuka
•    ochrona środowiska
•    aktywizacja osób niepełnosprawnych
•    pomoc społeczna
•    działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
•    promowanie celów społecznych w środowisku bankowym.

Kategorie projektów

Projekty Strategiczne to zadania Fundacji, które zakładają długofalową współpracę na zasadach partnerstwa strategicznego z dowolnym podmiotem prawnym działającym na skalę ogólnopolską. Indywidualne zasady współpracy przy realizacji każdego Projektu Strategicznego ustalane są w drodze negocjacji. Partner Fundacji powinien posiadać nienaganną reputację oraz rozległe kompetencje w danym obszarze programowym. Realizacja Projektu Strategicznego zakłada wieloletnią współpracę w postaci wsparcia finansowego i merytorycznego ze strony Fundacji, jak również przewiduje możliwość zaangażowania wolontariatu pracowniczego przy realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu.

Projekty Lokalne zakładają zaangażowanie podmiotów prawnych działających na danym terenie, którymi są organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia), jednostki samorządu terytorialnego lub placówki użyteczności publicznej (np. szkoły). Przy realizacji tego typu projektu  wymagane jest przypisanie do projektu Wolontariusza powiązanego z Bankiem, który inicjuje procedurę pomocy, a następnie koordynuje proces udzielania pomocy. Do realizacji Projektu Lokalnego wymagane jest wypełnienie odpowiedniego formularza w formie elektronicznej opublikowanego w systemie Fundacji).

Projekty Indywidualne ze względu na ograniczenia budżetowe nie mamy możliwości przyznawania dotacji dla tego typu projektów, za wyjątkiem zakwalifikowania danego przypadku do Charytatywnej Akcji Biegowej (zgłasza przedstawiciel WOLONTARIATU pracowniczego).

Ważne dla ubiegających się o dotację

Ostateczna decyzja o przyznaniu dotacji, w tym na poszczególne elementy projektu, pozostaje do decyzji Zarządu Fundacji oraz Rady Programowej Fundacji. Projekt zawsze podlega ocenie w oparciu o informacje merytoryczne oraz złożony kosztorys pod kątem przydatności dla osiągnięcia oczekiwanych efektów. Pozytywną decyzję o udzieleniu dotacji mogą zyskać projekty, których cel zgodny jest z działalnością statutową Fundacji PKO Banku Polskiego.

Reklama