Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Nabór wniosków o dofinansowanie na projekty podmiotów innych niż LGD

Reklama
Nabór od 04.11.2019 do 18.11.2019 15:00
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dla Miasta Torunia"
Łączny budżet 1,2 mln PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje od 100 tys. PLN
Bezrobotni
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dla Miasta Torunia" ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie na projekty podmiotów innych niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Numer konkursu LGD: 1/K/2019 Numer konkursu: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-325/19.

CEL OGÓLNY LSR: 1.0 - Poprawa sytuacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

CEL SZCZEGÓŁOWY LSR: Cel szczegółowy 1.2 - Wzrost aktywności społeczno - zawodowej i przedsiębiorczości wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LSR.

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.2.1. – Wsparcie podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne, w tym szkolenia, doradztwo, staże i wsparcie inicjatyw partnerskich promujących aktywizację społeczno-zawodową (Typ projektu SZOOP RPO WK-P: 1e) (PROJEKTY PODMIOTÓW INNYCH NIŻ LGD

Typy projektów:
Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

Grupy docelowe:
Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następującej grup docelowej z obszaru LSR tj. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i jednocześnie:
a)  mieszkające w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny ma terenie obszaru LSR,
b)  osoby dorosłe, a więc osoby które ukończyły 18 rok życia,
c)  osoby niepracujące na dzień przystąpienia do projektu.

Podmioty uprawnione do składania wniosku:
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Dane finansowe:
Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 1 200 000,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Maksymalny poziom dofinansowaniu ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.
Maksymalna wartość projektu (dotacja i wkład własny) w przeliczeniu na jednego uczestnika (osobę zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w ramach danego projektu - 11 900,00 zł
Minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00 zł. 
W niniejszym naborze nie dopuszcza się możliwości finansowania wydatków w ramach cross-financingu oraz możliwości finansowania wydatków na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 10 000 zł netto.

Miejsce i termin składania wniosków:
Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w biurze LGD „Dla Miasta Torunia”, ul. Warszawska 8/8, 87-100 Toruń, w wersji elektronicznej za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w terminie od 04.11.2019 r. do 18.11.2019 r., godz. 15.00 (termin rozstrzygnięcia konkursu: II kwartał 2020 r.)

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się  tutaj

Reklama