Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Trwa konkurs MSiT: „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”

Reklama
Nabór od 25.10.2019 do 20.11.2019 23:59
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Łączny budżet 2,886 mln PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs na dofinansowanie w 2020 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach zadania „Sport dla Wszystkich”, działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”.

Wysokość środków publicznych, ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU), przeznaczonych na realizację w 2020 roku zadań objętych konkursem, wynosi 28,86 mln zł. Podana kwota może ulec zmianie, w przypadku dokonania zmian w planie rzeczowo-finansowym FZSdU na rok 2020.     Na realizację zajęć sportowych dla uczniów przeznaczono kwoty w wysokości: 

 • w 2018 roku – 28,86 mln zł,
 • w 2019 roku – 28,86 mln zł. 

1. Zadania przewidziane do realizacji: 

Środki Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w wysokości 28,86 mln zł przeznacza się w 2020 roku, na dofinansowanie realizacji trzech zadań: 

zadanie nr 1 - zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych - łączna kwota dofinansowania – 4,61 mln zł, 

zadanie nr 2 - zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” - łączna kwota dofinansowania – 19,25 mln zł, 

zadanie nr 3 - zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej - łączna kwota dofinansowania – 5 mln zł. 

Środki Funduszu przeznacza się wyłącznie na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów oraz na zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej, prowadzonych przez: 

 • kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, 
 • inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania  z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, a także organizowanych przez: 

jednostki samorządu terytorialnego. 

Wnioski składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie zadań wymienionych w pkt 1, z uwzględnieniem terminów realizacji określonych w pkt 4. Przedsięwzięcia realizowane w ramach przedmiotowego konkursu muszą mieć charakter niekomercyjny – nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu. Przy realizacji zadań określonych  w konkursie, nie przewiduje się pobierania jakichkolwiek opłat od uczestników zajęć sportowych. Wnioskodawca może aplikować w konkursie o dofinansowanie w ramach każdego z wyżej wymienionych zadań. 

3. Priorytetowo traktowane będą wnioski, w których: 

 • wykazano  zasięg i potencjał organizacyjny (kadrowy i rzeczowy) gwarantujący prawidłową realizację zadania,
 • wykazano  udział środków samorządowych, 
 • uwzględniono udział uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma krytej pływalni (dot. zadania nr 2),
 • zapewniono powszechny i systematyczny udział w zajęciach, 
 • przedstawiono oszczędną i racjonalną kalkulację kosztów,  
 • uwzględniono działania służące integracji społecznej oraz wyrównywaniu szans poprzez sport, 
 • zaplanowano udział w realizacji zadania wolontariuszy, 
 • wykazano stosowne doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, zasięgu,  z udziałem środków publicznych. 

 Termin, tryb składania i rozpatrywania wniosków: 

 • wnioski i załączniki należy przygotować w oparciu o założenia zawarte w niniejszym ogłoszeniu oraz – w przypadku zadania nr 2 – zawartych w programie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”;  

 • wnioski należy składać do dnia 20 listopada 2019 r. osobiście, drogą pocztową lub  w formie przesyłki kurierskiej; 

 • o terminie złożenia wniosku drogą pocztową lub w formie przesyłki kurierskiej, decyduje data stempla (data nie może wykraczać poza termin składania wniosków); 

 • wniosek wraz z załącznikami (nr 1-5) należy wypełnić elektronicznie, w systemie  AMODIT; po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać, opieczętować i wysłać (w przypadku składania wniosku na więcej niż jedno zadanie – każdy w oddzielnej kopercie) na adres:  

  Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „Zajęcia sportowe dla uczniów - 2020” 

  Wnioski wraz z załącznikami przesłane wyłącznie w wersji papierowej nie będą rozpatrywane; analogicznie, w przypadku przesłania wniosku wyłącznie w wersji elektronicznej. Dokumentacja przesłana w wersji papierowej musi być zgodna z wersją elektroniczną przesłaną w systemie AMODIT.

Reklama