Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs RPOWM: Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie

Reklama
Nabór od 30.08.2019 do 27.11.2019 15:00
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Łączny budżet 25,651 mln PLN
Do 92% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Rodzina
Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. Usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Konkurs nie jest dzielony na rundy. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie do dnia 27 listopada 2019 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – kwiecień 2020 r.

Okres ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach.

Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem: erpo.malopolska.pl, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie od dnia 30 sierpnia 2019 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 27 listopada 2019 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze SzOOP RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się:

a) jednostki samorządu terytorialnego,

b) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej,

c) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie ze SzOOP RPO WM grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są:

 • dzieci i młodzież do 18 r. ż. oraz ich rodziny,

 • placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży,

 • osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą,

 • kandydaci na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz na dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

Zakres usług wsparcia rodziny obejmuje w szczególności następujące działania:

a) asystenturę rodzinną,

b) konsultacje i poradnictwo specjalistyczne,

c) terapię i mediację,

d) usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne,

e) pomoc prawną, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego,

f) organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”,

g) ustanawianie rodzin wspierających w celu pomocy rodzinie przeżywającej trudności: w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych,

h) tworzenie nowych miejsc opieki i wychowania w ramach nowo tworzonych placówek wsparcia dziennego,

i) wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego, wyłącznie pod warunkiem:

 • zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach lub

 • rozszerzenia oferty wsparcia.

W ramach funkcjonowania placówek wsparcia dziennego mają być zapewnione co najmniej następujące działania:

a) praca z dzieckiem prowadzona w oparciu o indywidualny plan wsparcia, opracowany z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, potencjału, predyspozycji, potrzeb dziecka oraz jego rodziny;

b) równoległa praca z dzieckiem oraz rodzicami/opiekunami;

c) stała współpraca z placówkami oświatowymi, podmiotami leczniczymi oraz innymi instytucjami istotnymi z punktu widzenia wsparcia dzieci i rodzin;

d) funkcjonowanie placówki w sposób adekwatny do potrzeb dzieci i rodzin (np. w dni wolne, weekendy oraz wieczory);

e) oferta usług świadczonych przez placówkę obejmująca:

· w przypadku placówek prowadzonych w formie opiekuńczej:

 • opiekę i wychowanie,

 • pomoc w nauce,

 • organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań;

· w przypadku placówek prowadzonych w formie specjalistycznej, w szczególności:

 • organizację zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych oraz logopedycznych,

 • realizację indywidualnych programów korekcyjnych, psychokorekcyjnych i psychoprofilaktycznych;

· w przypadku placówek prowadzonych w formie podwórkowej:

 • realizację działań animacyjnych i socjoterapeutycznych.

Zakres wsparcia systemu pieczy zastępczej obejmuje w szczególności następujące działania:

a) kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w ww. formach;

b) odejście od opieki instytucjonalnej tj. od opieki świadczonej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 osób, do usług świadczonych w społeczności lokalnej, poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 8 dzieci i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego do 14 osób.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Dofinansowanie projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 92,73 % wydatków kwalifikowalnych.

Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 7,27 % wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 25 651 426,26 PLN.

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu. Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72B, 30-552 Krakó, Infolinia: (12) 616 06 16, Fax (12) 29 90 941, Tel. (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl;

Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów,tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, fax. (32) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl;

Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz,tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, fax. (18) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl;

Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ,tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, fax. (18) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl;

Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, fax. (14) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.

Ogłoszenie o konkursie i Regulamin konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (www.rpo.malopolska.pl), a także na Portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

Reklama