Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert: Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Reklama
Nabór od 24.10.2019 do 18.11.2019 12:00
Urząd Miasta Kielce
Łączny budżet 256,08 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 64,02 tys. PLN
Prezydenta Miasta Kielce ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie na obszarze miasta Kielce punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie".

UWAGA: W związku z wejściem życie zapisów Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018r. poz. 2057), uprzejmie informuję, iż OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ NA NOWYCH DRUKACH!

Termin składania ofert upływa 15 listopada o godzinie 12.00. Oferty należy składaćw Urzędzie Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, 25-639 Kielce, Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej , parter, pok. nr 7 . Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Na kopercie należy wpisać nazwę zadania: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie miasta Kielce w 2020 r." oraz nazwę organizacji składającej ofertę.

Reklama