Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Reklama
Nabór od 24.10.2019 do 18.11.2019 12:00
Urząd Miasta Kielce
Łączny budżet 256,08 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 64,02 tys. PLN
Prezydenta Miasta Kielce ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie na obszarze miasta Kielce punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie".

UWAGA: W związku z wejściem życie zapisów Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018r. poz. 2057), uprzejmie informuję, iż OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ NA NOWYCH DRUKACH!

Termin składania ofert upływa 15 listopada o godzinie 12.00. Oferty należy składaćw Urzędzie Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, 25-639 Kielce,  Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej , parter, pok. nr 7 . Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Na kopercie należy wpisać nazwę zadania: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie miasta Kielce w 2020 r." oraz nazwę organizacji składającej ofertę.

Reklama