Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zadanie publiczne w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Dzielnicy Praga-Północ m.st...

Reklama
Zadanie publiczne w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w latach 2019 - 2021 pod nazwą: prowadzenie Domu Sąsiedzkiego (Miejsca Aktywności Lokalnej) na terenie warszawskiej Szmulowizny
Nabór od 24.10.2019 do 15.11.2019 16:00
Dzielnica Praga-Północ
Łączny budżet 312,5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Praga-Północ ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zadanie publiczne w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w latach 2019 - 2021 pod nazwą: prowadzenie Domu Sąsiedzkiego (Miejsca Aktywności Lokalnej) na terenie warszawskiej Szmulowizny.

Opis zadania: prowadzenie miejsc aktywności lokalnej zostało ujęte w Zintegrowanym Programie Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku oraz w Programie Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej na lata 2015-2020, programie operacyjnym Społecznej Strategii Warszawy - Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020.

Zadanie ma na celu prowadzenie Domu Sąsiedzkiego (Miejsca Aktywności Lokalnej) na Szmulowiźnie, stworzenie programu oraz prowadzenie miejsca.

Dom Sąsiedzki powinien w szczególności:

 • sprzyjać nawiązywaniu sąsiedzkich relacji, być otwarty na społeczność lokalną,
 • dawać mieszkańcom przestrzeń, wiedzę oraz wsparcie do realizacji własnych pomysłów na lokalne działania,
 • prowadzić działania animujące lokalną społeczność wynikające ze zgłaszanych przez nią potrzeb,
 • włączać poprzez aktywizację osoby społecznie bierne,
 • tworzyć warunki do wymiany informacji i aktywności społecznej, wspierających wzmacnianie wspólnot lokalnych.

Na realizację zadania zostaje przeznaczony lokal miejski znajdujący się na terenie Szmulowizny przy ul. Łochowskiej 39 lok. 7. W kosztorysie oferty należy uwzględnić wysokość kosztów bieżących w trakcie funkcjonowania domu sąsiedzkiego, w tym czynsz, woda, prąd, ścieki, sprzątanie, Internet oraz media, ok. 2 000,00 zł miesięcznie.

Oferent może przed złożeniem oferty zapoznać się z obowiązującym wzorem umowy najmu lokalu. Informacji o zasadach najmu lokalu i miesięcznych kosztach utrzymania lokalu udziela administracja budynku, tel. 22 205 40 63, 516 917 343 (również w celu umówienia wizji lokalnej).

Harmonogram realizacji zadania powinien obejmować:

 1. Opracowanie zakresu pracy i zadań domu sąsiedzkiego.

 2. Monitorowanie sytuacji społeczności z uwzględnieniem pozyskiwania informacji o jej potrzebach, oczekiwaniach i problemach.

 3. Inicjowanie i tworzenie działań mających na celu wzmocnienie więzi sąsiedzkich - tworzenie kalendarza wspólnych spotkań i wydarzeń.

 4. Współpracę z podmiotami społecznymi, m.in. organizacjami pozarządowymi, instytucjami, wspólnotami mieszkaniowymi, spółdzielniami.

 5. Promowanie działań Domu Sąsiedzkiego, m.in. ulotki, plakaty, fan page na portalach społecznościowych.

 6. Doposażanie lokalu w niezbędne sprzęty i urządzenia do realizacji planowanych działań.

Przy realizacji wyżej wymienionych zadań oferent powinien:

 1. stworzyć program skierowany do różnych grup wiekowych, mający na celu działania w kierunku aktywizacji, integracji sąsiedzkiej. Założenia programu nie powinny powielać oferty działających w okolicy świetlic dziecięco-młodzieżowych i ośrodków wychowawczych, natomiast powinny wychodzić w kierunku aktywizacji grup pozostających poza sferą działania tych placówek (rodzice z dziećmi, osoby dorosłe, seniorzy);

 2. określić godziny pracy MAL, przy czym należy dostosować godziny otwarcia domu sąsiedzkiego umożliwiające skorzystanie z oferty przez odbiorców zadania (nie mniej niż 6 godzin dziennie w dni robocze i 4 godziny w sobotę i/lub niedzielę);

 3. prowadzić aktualizowany na bieżąco kalendarz wydarzeń Domu Sąsiedzkiego;

 4. określić sposób współpracy i informowania mieszkańców o działaniach prowadzonych w Domu Sąsiedzkim, w tym zasad udostępniania lokalu na inicjatywy mieszkańców;

 5. określić zakres współpracy i informowania działających na terenie Dzielnicy Praga-Północ organizacji pozarządowych, instytucji lokalnych, wspólnot i spółdzielni o działaniach prowadzonych w Domu Sąsiedzkim;

 6. zapewnić kadrę, w skład której wejdą m.in. koordynator/koordynatorzy domu sąsiedzkiego, animatorzy oraz specjaliści od prowadzenia i wspierania działań sąsiedzkich i lokalnych;

 7. stosować zasady zawarte w "Kodeksie współpracy lokalnej" (opisanym w Programie Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej na lata 2015-2020).

W kosztorysie planowanego przedsięwzięcia można uwzględnić zakup sprzętów - elementów doposażenia lokalu, które po zakończeniu zadania pozostaną w zasobach „Domu Sąsiedzkiego”. Przy planowaniu kosztorysu należy pamiętać, że w ramach zadania nie można dokonywać zakupów, których wartość jednostkowa przekracza 10 000,00 zł. W przypadku przedmiotów, które nie są w stanie funkcjonować samodzielnie, ich koszty zakupu sumują się.  

Rezultaty zadania:

 1. Liczba odbiorców,

 2. Liczba działań/warsztatów,

 3. Liczba działań podjętych we współpracy z lokalnymi liderami i partnerami.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama