Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Nabór ofert w trybie art. 19a - Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych sportowych z programem profilaktycznym

Reklama
Nabór od 24.10.2019 do 25.10.2019 12:30
Dział Pomocy Społecznej - Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej
Łączny budżet 5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 5 tys. PLN

Zapraszamy organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. "małych grantów" z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

Dofinansowane/finansowane mogą być zadania publiczne dotyczące Organizacji zajęć i animacji z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży - mieszkańców gminy Jarocin oraz osób przebywających na terenie gminy w czasie trwania Jarocin Festiwal 2019, należące do jednej z wymienionych sfer pożytku publicznego, o których mowa w art 4, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj.: ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Zasady przyznawania dotacji w formie tzw. "małych grantów" reguluje art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Należy pamiętać, że:

1. Oferta musi zawierać elementy profilaktyki mające na celu promocję zdrowego stylu życia oraz zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych.

2. Zadanie musi mieć charakter lokalny/regionalny (teren gminy Jarocin/mieszkańcy Gminy Jarocin)

3. Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000,00 zł,

4. Zadanie powinno być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (UWAGA - trzy miesiące zwykle nie są równoważne z 90 dniami).

5. Łączna kwota środków finansowych przyznanych przez Burmistrza  Jarocina tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy w ww. trybie, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć 20.000,00 zł.

6. Wymaga się, by oferent wszechstronnie informował opinię publiczną o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Gminy Jarocin.

 

Po złożeniu oferty w systemie Witkac.pl, należy dostarczyć ją w formie papierowej (podpisanej przez osoby upoważnione, zgodnie ze statutem lub innym rejestrem) do dnia 28.10.2019r., do godziny 15:30 pod adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wrocławska 39, 63-200 Jarocin

 

Oferta musi zawierać określenie zamierzonego celu,  miejsca realizacji zadania oraz informacje o grupie odbiorców i wykorzystywanym wkładzie osobowym i rzeczowym.

Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w wielkościach 10% pozycji kosztorysowej.

Źródło: Gmina Jarocin

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama