Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert: Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Reklama
Nabór od 23.10.2019 do 15.11.2019 16:00
Starostwo Powiatowe w Wołominie
Łączny budżet 320,1 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Powiatu Wołomińskiego ogłosił w dniu wczorajszym otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego pn.: Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie wołomińskim.

W ramach prowadzenia punktów organizacja pozarządowa zobowiązana jest do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, która obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt a i b, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4) nieodpłatną mediację, lub

5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

W ramach prowadzenia punktów organizacja pozarządowa zobowiązana jest do świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, które obejmuje: działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji; nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego; nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Oferty należy składać w terminie do dnia 15 listopada 2019 r. (piątek) do godziny 16.00 w zamkniętej kopercie, w jednym z niżej wskazanych sposobów:

1) osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3;

2) drogą elektroniczną – opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem
e-PUAP lub na adres e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl;

3) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres:

Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Kancelarii Starostwa.

Reklama