Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Prowadzenie punktu/punktów w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z...

Reklama
Prowadzenie punktu/punktów w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z uwzględnieniem punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o specjalizacji nieodpłatna mediacja
Nabór od 23.10.2019 do 13.11.2019 16:00
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 1,15 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 63,91 tys. do 1,15 mln PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie punktu/punktów w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z uwzględnieniem punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o specjalizacji nieodpłatna mediacja (na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej Dz. U. z 2019 r. poz. 294).

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zaprasza do składania ofert.

 

§ 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 

 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzania wraz z udzieleniem dotacji.
 2. Szczegółowe informacje dot. zadania zawiera poniższa tabela.
 1. Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie punktu/punktów w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z uwzględnieniem punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o specjalizacji nieodpłatna mediacja (na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej Dz. U. z 2019 r. poz. 294)
 1. Forma realizacji zadania: powierzenie
 1. Cel zadania:

Cel ogólny:
Zapewnienie lepszego dostępu do informacji prawnej i usług prawniczych, w tym dostępu do pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego, mediacji i edukacji prawnej dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby, uprawnienia i możliwości.

Cele szczegółowe:

 1. Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych oraz przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej.
 2. Wyrównanie szans obywateli na uzyskanie profesjonalnej pomocy prawnej
  z zakresu:

1) prawa pracy,

2) prawa cywilnego,

3) prawa karnego,

4) prawa administracyjnego,

5) ubezpieczenia społecznego,

6) prawa rodzinnego i opiekuńczego,

7) prawa celnego, dewizowego i handlowego,

8) przygotowania do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,

9) prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 1. Zapewnienie dostępu do nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obejmującego
  w szczególności:

1) porady dla osób zadłużonych,

2) porady z zakresu spraw mieszkaniowych,

3) porady z zakresu zabezpieczenia społecznego.

 1. Zapewnienie dostępu do nieodpłatnej mediacji pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu.
 2. Zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:

1) prawach i obowiązkach obywatelskich,

2) działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej,

3) mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów,

4) możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie         stanowienia prawa,

5) dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego.

 1.  Opis zadania:

I. Adresaci:

 1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

II. Formy:

 1. W przypadku prowadzenia punktu/punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:
 1. poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym
  oraz o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym; administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
 2. wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego;
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,
  z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych
  lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego
  w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy
  na drogę sądową.
 1. W przypadku prowadzenia punktu/punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
 1. działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej;
 2. podniesienie świadomości osoby uprawnionej o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 3. wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu;
 4. w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania
  i pomoc w jego realizacji.
 1. W przypadku prowadzenia nieodpłatnej mediacji w specjalistycznym punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego i/lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 1. W przypadku prowadzenia punktu/punktów wskazanych w pkt. II ust.1 - 3 niniejszego ogłoszenia:
 1. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w przypadku osób ze znaczną niepełnosprawnością które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824).
 2. prowadzenie nieodpłatnej edukacji prawnej która obejmuje między innymi:

 a) opracowanie informatorów i poradników;

 b) prowadzenie otwartych wykładów i warsztatów;

 c) rozpowszechnianie informacji za pośrednictwem środków masowego przekazu i innych zwyczajowo przyjętych form komunikacji w tym prowadzenie kampanii społecznych.

III. Oczekiwania w ramach realizacji zadania:

 1. Realizacja zadania powinna przebiegać zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015
  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2019 poz. 294) oraz aktualnym Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 2. O powierzenie prowadzenia punktu/punktów może ubiegać się organizacja pozarządowa o której mowa w art. 3 ust. 2 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) prowadząca działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub art. 4 ust.1 pkt 22a ustawy wpisana na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2019 poz. 294) prowadzoną przez Wojewodę Mazowieckiego, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub w zakresie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego która:
 1. W przypadku ubiegania się o prowadzenie punktu/punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:
 1. przedstawi decyzję Wojewody Mazowieckiego o wpisie na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej o której mowa w art. 11d ust. 2, ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2019 poz. 294);
 2. przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie m.st. Warszawa z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy.
 1. W przypadku ubiegania się o prowadzenie punktu/punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
 1. przedstawi decyzję Wojewody Mazowieckiego o wpisie na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o której mowa w art. 11d ust. 3, ustawy z dnia
  5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2019 poz. 294);
 2. przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie m.st. Warszawa z osobami o których mowa w art.11 ust. 3a w/w ustawy
 3. do umów lub promes ich zawarcia z osobami o których mowa w punkcie III ust.2 pkt 2 lit. b niniejszego ogłoszenia, dołączy: aktualne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, z oceną pozytywną i/lub ukończeniu kursu doszkalającego o których mowa w art. 11a ust. 1- 3 w/w ustawy.
 1. W przypadku ubiegania się o prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o specjalizacji nieodpłatna mediacja:
 1. przedstawi dokumenty o których mowa w punkcie III ust.2 pkt 2 niniejszego ogłoszenia;
 2. przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z mediatorami na świadczenie nieodpłatnej mediacji na terenie m.st. Warszawa.
 3.  do umów lub promes ich zawarcia z osobami o których mowa w punkcie III ust. 2 pkt 3 lit. b niniejszego ogłoszenia, dołączy oświadczenie/a oferenta potwierdzające, iż mediatorzy zgłoszeni do świadczenia nieodpłatnej mediacji
  w punkcie są wpisani na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) lub wpisani na listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, o której informacje przekazano prezesowi sądu okręgowego.
 1. W przypadku zaprzestania spełniania przez organizację pozarządową warunku, o którym mowa w  art. 11d ust. 2 pkt 2 lub ust. 3 pkt 2, lub ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294 ) Prezydent m.st. Warszawy nie zawiera umowy z oferentem albo rozwiązuje ją ze skutkiem natychmiastowym.
 2. W przypadku zaprzestania spełniania przez organizację pozarządową warunku, o którym mowa w  art. 11d ust. 2 pkt 3 lub ust. 3 pkt 3, lub ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294 ) Prezydentm.st. Warszawy nie zawiera umowy z oferentem albo rozwiązuje ją za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
 3. Organizacja pozarządowa może złożyć ofertę na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i/lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o specjalizacji nieodpłatna mediacja .
 4. Organizacja pozarządowa zapewnia udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
  lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na zasadach określonych w art. 5 oraz art. 7 ust 1-4 wyżej wymienionej ustawy.
 5. W ramach umowy, organizacji pozarządowej powierza się jednocześnie zadania
  z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi
  w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok
  na każdy punkt. W umowie Prezydent m.st. Warszawy może określić preferowane formy realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.
 6. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o specjalizacji nieodpłatna mediacja prowadzone będą przez Zleceniobiorcę w lokalach wskazanych przez Zleceniodawcę, wykaz lokalizacji w poszczególnych dzielnicach stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji punktów.
 7. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powinno odbywać się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powinno odbywać się poza kolejnością.
 8. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powinno odbywać się w punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 9. Czas trwania dyżuru we wszystkich punktach może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie w przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna, świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub nieodpłatna mediacja, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt. Wydłużenie czasu trwania dyżuru nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.
 10. W punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o specjalizacji nieodpłatna mediacja wskazanym w załączniku nr. 4 do niniejszego ogłoszenia, w przypadku zaistnienia potrzeby, przynajmniej jeden dyżur w tygodniu przeznaczony będzie na udzielanie nieodpłatnej mediacji. W pozostałe dni, wyznaczone w harmonogramie punktu, świadczone będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia zakresu świadczenia nieodpłatnej mediacji w punkcie.
 11. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona. Czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru.
 12. Nieodpłatnej mediacji, w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 wyżej wymienionej ustawy, nie może prowadzić osoba, która w sprawie którejkolwiek ze stron uprzednio świadczyła pomoc prawną lub poradnictwo obywatelskie, była świadkiem, wydawała opinię, sporządzała wywiad środowiskowy lub prowadziła terapię, a także osoba, co do której zachodzi okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jej bezstronności, z wyłączeniem udzielania pomocy, w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294). W takim przypadku mediator odmawia przeprowadzenia nieodpłatnej mediacji, informując osobę uprawnioną o możliwości skorzystania z nieodpłatnej mediacji prowadzonej przez innego mediatora w tym samym punkcie lub punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej o specjalizacji nieodpłatna mediacja.
 13.  Nieodpłatną mediację, w zakresie, o którym mowa w art. 4a  ust. 1 pkt 1-3 i 5 wyżej wymienionej ustawy może również prowadzić osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
 14. W sprawach dotyczących nieodpłatnej mediacji, nieuregulowanych ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej do nieodpłatnej mediacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.) o mediacji.
 15. W ofercie organizacja powinna wskazać preferowane lokalizacje w których zamierza prowadzić punkt/punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz przedstawić harmonogram wskazujący liczbę godzin świadczonych usług w ujęciu tygodniowym. W przypadku złożenia przez organizacje pozarządowe ofert na prowadzenie punktu w tej samej lokalizacji Zleceniodawca zastrzega sobie prawo wskazania innej lokalizacji do realizacji zadania.
 16. Realizator zadania może prowadzić jeden, kilka lub maksymalnie 18 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
 17. Koszt prowadzenia jednego punktu wynosi 63910 zł. rocznie z czego 3850 zł. przeznaczone jest na edukację prawną a 60060 zł. na wynagrodzenia z tytułu umów
  z wykonawcami oraz na inne uzasadnione wydatki zgodne z celem oraz warunkami określonymi w niniejszym ogłoszeniu oraz ustawie z dnia 5 sierpnia 2015
  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294). Kosztorys nie może obejmować wydatków związanych z wyposażeniem punktu (meble, sprzęt oraz podstawowe artykuły biurowe).
 18. Zapisów na poradę dokonuje się na trzy sposoby: telefonicznie pod numerem 19115,  podczas wizyty w punkcie u osoby świadczącej pomoc prawną, poradnictwo obywatelskie lub mediację oraz za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
 19. Zleceniodawca zapewnia lokale, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub poradnictwa obywatelskiego które spełniają warunki określone w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Ponadto Zleceniodawca zapewnia dostęp do specjalistycznego programu informatycznego służącego do obsługi dokumentacji pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji. Koszty utrzymania lokalu ponosi m.st. Warszawa.
 20. Osoby świadczące pomoc prawną lub poradnictwo obywatelskie uprawnione będą
  do korzystania z lokalu w dniach i godzinach określonych w harmonogramie. Ponadto osoby te zobowiązane będą do przestrzegania w lokalu obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz innych regulacji dotyczących bezpieczeństwa
  i higieny pracy oraz ochrony danych osobowych.
 21. Zapewnienie dostępności usług i form adekwatnych do potrzeb klientów,
  przy jednoczesnym informowaniu o możliwościach skorzystania z poradnictwa również w innych punktach a także informowaniu o możliwości uzyskania z innej stosownej pomocy oferowanej przez jednostki świadczące nieodpłatne poradnictwo specjalistyczne.
 22. Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji w punkcie według harmonogramu uzgodnionego ze Zleceniodawcą.
 23. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji, w tym dokumentowanie nieodpłatnej mediacji oraz każdego przypadku udzielania pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sposób określony ustawą z dnia z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2019 poz. 294 z późn. zm.) i przepisami wynikającymi z aktualnego Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz umową dotacyjną zawartą z m.st. Warszawą, m.in.: wypełnianie kart pomocy dla każdej osoby przy wykorzystaniu programu informatycznego udostępnionego przez Zleceniodawcę, zbieranie oświadczeń wskazanych w art. 4 ust. 2-6 oraz art. 11 ust. 4 w/w ustawy oraz przekazywanie dokumentacji Prezydentowi m.st. Warszawy do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.
 24. Organizacja pozarządowa w ramach oferty może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom uprawnionym mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.
 1. Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2020 r. - 31 grudnia 2020 r.
 1. Miejsce realizacji zadania: Miasto Stołeczne Warszawa
 1. W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć maksymalnie 1 ofertę
 1. Środki przeznaczone na realizację zadania: 1 150 380 zł (kwota przeznaczona na realizację zadania może ulec zmianie i uzależniona będzie od wysokości środków przekazanych na ten cel przez Wojewodę Mazowieckiego. Środki przekazywane będą w transzach w terminie 10 dni od momentu otrzymania od Wojewody.)

 

§ 2. Zasady przyznawania dotacji

 

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych
  w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie
 2. O przyznaniu dotacji w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz oferenci spełniający szczegółowe wymagania wynikające ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (dalej jako oferenci).
 3. Przy realizacji zadania możliwa jest współpraca z podmiotami niewymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (również z jednostkami organizacyjnymi lub osobami prawnymi m.st. Warszawy). Podmioty te mogą uczestniczyć w zadaniu oferując wsparcie merytoryczne, lub rzeczowe. Informacje o sposobie zaangażowania takiego podmiotu w realizację zadania należy przedstawić w pkt. III.3. oferty tj. Syntetycznym opisie zadania”.
 4. Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu dzielnicy m.st. Warszawy.
 5. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać rozpatrywaniu pod względem merytorycznym.
 6. Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do:
 1. odstąpienia od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, bez podania przyczyny, w części lub w całości;
 2. zwiększenia lub zmniejszenia wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w trakcie jego realizacji;
 3. wyboru więcej niż jednej oferty, wyboru oferty lub niefinansowania żadnej z ofert;
 4. zmniejszenia wysokości wnioskowanej dotacji.
 1. Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do publicznego udostępniania w tzw. księdze dotacji informacji zawartych przez oferenta w pkt. III.3 oferty tj. „Syntetycznym opisie zadania”.
 2. Wyniki otwartego konkursu ofert nie podlegają trybowi odwoławczemu.

§ 3. Warunki realizacji zadania publicznego

 

 1. Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane wspólnie przez kilku oferentów, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W przypadku realizowania zadania wspólnie - oferenci odpowiadają solidarnie za realizację zadania.
 2.  Nie dopuszcza się pobierania przez oferenta świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego
 3. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. finansach publicznych oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
 4. W przypadku planowania zlecania części zadania innemu podmiotowi oferent powinien uwzględnić taką informację w składanej ofercie. Informację tę oferent umieszcza
  w planie i harmonogramie działań w kolumnie „Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy”.
 5. W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych w umowie o wsparcie bądź powierzenie realizacji zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:
  1. wyeliminowania z użycia przy wykonywaniu umowy jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995;
  2. podawania poczęstunku bez używania jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;
  3. podawania wody lub innych napojów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w butelkach zwrotnych;
  4. podawania do spożycia wody z kranu, jeśli spełnione są wynikające z przepisów prawa wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
  5. wykorzystywania przy wykonywaniu umowy materiałów, które pochodzą lub podlegają procesowi recyklingu;
  6. rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek i reklamówek wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;
  7. zakazu używania balonów wraz z patyczkami plastikowymi;
  8. zakazu wypuszczania chińskich lampionów;
  9. zakazu używania sztucznych ogni i petard.
 6. Przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca kieruje się zasadą równości,
  w szczególności dba o równe traktowanie wszystkich uczestników zadania publicznego.

§ 4. Składanie ofert

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert
  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 13 listopada 2019 roku do godz.16.00 . Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 listopada 2019 roku do godz. 16.00 w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecała 2 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa  (liczy się data wpływu do Biura).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

 1. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 2. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 3. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 4. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Agnieszka Chodor- Jaśniok , nr telefonu 22 443 02 77 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00)

§ 5. Wymagana dokumentacja

 1. Obligatoryjnie należy złożyć:
 1. wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty, podpisane przez osoby upoważnione
  do składania oświadczeń woli,
 2. w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym
  – kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany;
 3. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu
  oferenta(-ów);
 4. kopię umowy lub statutu spółki - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 5. decyzję Wojewody Mazowieckiego o wpisie na listę o której mowa w pkt III ust. 2
  pkt 1 lit. a lub pkt III ust. 2 pkt 2 lit. a niniejszego ogłoszenia;
 6. zawarte umowy lub promesy ich zawarcia o których mowa w pkt III ust. 2 pkt 1 lit. b lub pkt III ust. 2 pkt 2 lit. b lub pkt III ust. 2 pkt 3 lit. b niniejszego ogłoszenia.
  W przypadku osób, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) dokumenty potwierdzające spełnienie przez te osoby wymogów wskazanych w ustawie;
 7. organizacja pozarządowa, ubiegająca się o powierzenie prowadzenia punktu/punktów świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dołącza ponadto do oferty aktualne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, z oceną pozytywną i/lub ukończeniu kursów doszkalających o których mowa pkt III ust. 2 pkt 2 lit. c niniejszego ogłoszenia;
 8. organizacja pozarządowa, ubiegająca się o powierzenie prowadzenia punktu świadczącego nieodpłatne poradnictwo obywatelskie o specjalizacji nieodpłatna mediacja dołącza ponadto oświadczenia wskazane w pkt III ust. 2 pkt 3 lit. c stanowiące załącznik nr. 5 do niniejszego ogłoszenia.
 1. Załączniki należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków dodając je do składanej oferty. Dopuszcza się możliwość dostarczenia załączników w formie papierowej, składając je wraz z potwierdzeniem złożenia oferty.
 2. Poza załącznikami wymienionymi w ust. 1, oferent może dołączyć rekomendacje i opinie oraz dokumenty świadczące o przeprowadzonej diagnozie sytuacji np. badania, ankiety, opracowania.
 3. W przypadku, gdy oferta składana jest przez więcej niż jednego oferenta, każdy
  z oferentów zobowiązany jest do załączenia wszystkich dokumentów wymienionych
  w ust. 1 pkt 2-8.
 4. Oferent zobowiązany jest w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia o przyznaniu dotacji, przesłać informację o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji, następnie w przeciągu kolejnych 7 dni roboczych przesłania/dostarczenia prawidłowo przygotowanych dokumentów, uwzględniających ewentualne zalecenia komisji konkursowej, niezbędnych do przygotowania projektu umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego, w tym:
 1. zaktualizowanej oferty, stanowiącej załącznik do umowy, potwierdzenia aktualności danych oferenta zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy,

 

 1. Nieprzesłanie informacji oraz dokumentów, o których mowa w ust. 5, tożsame jest
  z nieprzyjęciem dotacji przez oferenta. Istnieje możliwość przesunięcia terminu złożenia dokumentów po uzyskaniu zgody Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.
 2. Oferenci, którzy planują realizację zadania publicznego w lokalu użytkowym z zasobów m.st. Warszawy zobligowani są do przesłania wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 5 pkt 1-2 następujących danych:
 1.   adres lokalu użytkowego z zasobów m.st. Warszawy, w którym realizowane będzie zadanie publiczne;
 2. powierzchnia podstawowa lokalu użytkowego;
 3. powierzchnia dodatkowa lokalu użytkowego;
 4. powierzchnia lokalu użytkowego przeznaczona na realizację zadania publicznego
  (z podziałem na powierzchnię podstawową i dodatkową).

 

 

 

§ 6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 

 1. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej zgodnie z kryteriami wskazanymi
  w Karcie Oceny Formalnej Oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa do opiniowania ofert. Wzór Protokołu Oceny Oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Członkowie komisji konkursowej do opiniowania ofert ocenią każdą ofertę, która spełniła wymagania formalne, wypełniając Indywidualną Kartę Oceny Oferty, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia
 4. Po ocenie merytorycznej złożonych ofert rekomendacje co do wyboru ofert przedkładane
  są Prezydentowi m.st. Warszawy.
 5. Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dokonuje Prezydent m.st. Warszawy
  w drodze zarządzenia,
 6. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej (w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.ngo.um.warszawa.pl).

 

 

§ 7. Informacja o zrealizowanych przez m.st. Warszawę w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju
i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3   ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie

Rodzaj zadania

2018r.

2019r.

Prowadzenie punktu/punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Dz. U. poz. 1255 oraz z 2016 poz. 1860)

1 092 960 zł

 

Prowadzenie punktu/punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Dz. U. 2017 poz. 2030 oraz z 2018 poz. 1467)

 

1 150 380 zł

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama