Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama
Nabór od 23.10.2019 do 08.11.2019 23:59
Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych
Łączny budżet 95,121 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Rodzina, Niepełnosprawni

Oferty będzie można składać zgodnie z zasadami zlecania zadań publicznych poza trybem konkursowym, które zostały określone w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie:

 1. Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie witkac.pl, dostępny na stronie konkursyngo.mcps.com.pl. Procedura uzyskania dostępu
  do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w podrozdziale 1.4.1
  w dokumencie „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, dostępnym na stronie www.dialog.mazovia.pl.
 2. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe
  lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie, które dodatkowo nie posiadają wymagalnych zobowiązań wobec Województwa Mazowieckiego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz urzędu skarbowego.
 3. Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł.
 4. Nie jest wymagany wkład własny (finansowy/osobowy/rzeczowy).
 5. Zadanie publiczne nie może być realizowane w okresie dłuższym niż 90 dni. Oferty powinny zostać złożone min. 30 dni przed planowanym rozpoczęciem realizacji zadania,
  tj. data rozpoczęcia
  realizacji zadania nie powinna być wcześniejsza niż spodziewany termin przyznania środków przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, uwzględniający procedurę trybu pozakonkursowego, zgodnie z art. 19a ust. 3, 4 oraz 5 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie[1], a planowana data zakończenia zadania nie powinna być późniejsza niż 15 grudnia 2019 r.[2]
 6. Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.
 7. Po złożeniu oferty w serwisie witkac.pl niezbędne jest wydrukowanie potwierdzenia złożenia oferty (wygenerowane w generatorze), podpisanie przez osoby uprawnione
  do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (-ów) wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw,
  a następnie potwierdzenie złożenia oferty w zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni roboczych liczonych od chwili złożenia oferty w systemie:
 1. osobiście w godzinach: 8.00-16.00 w kancelarii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62a, III piętro, z dopiskiem na kopercie:tryb art. 19a – „…..(nazwa zadania)”,
 2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Nowogrodzka 62A,
  02-002 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „tryb art. 19a – „…..(nazwa zadania)”,
 3. za pomocą profilu zaufanego ePUAP. 

Zadania uwzględnione  w „Rocznym programie współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”.

 1. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia
  oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby.
 2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy, bezpośrednio zaangażowanych
  w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych
  ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania
  ich aktywności zawodowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania
  nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.
 3. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu:
  1. nabywanie, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych
   do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
  2. rozwijanie umiejętności sprawdzonego komunikowania się z otoczeniem osób
   z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
  3. usprawnianie i wspieranie funkcjonowania osób z autyzmem
   i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.
 4. Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:
  1. doradztwo zawodowe,
  2. przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,
  3. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania
   w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
 5. Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych
  i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność
  w tych dziedzinach.
 6. Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników.
 7. Świadczenie usług wspierających, które maja na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej.

 Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej będzie sukcesywnie, w miarę napływania ofert, informować o decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego rozpatrzone uwagi i opinię co do celowości realizacji zadania. W przypadku natomiast wyczerpania ww. środków w trakcie realizacji trybu pozakonkursowego, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej będzie indywidualnie za pośrednictwem generatora i na piśmie informować każdego z oferentów o zaistniałym fakcie.

 

[1] W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia potwierdzenia złożenia oferty w systemie witkac.pl, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni (w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego). Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Można założyć, że szacowany czas od złożenia oferty do przyznania środków przez jednostkę samorządu terytorialnego wynosi ok. 30 dni. Aby uniknąć ewentualnej aktualizacji oferty, najlepszym rozwiązaniem jest wpisanie terminu realizacji zadania „od dnia podpisania umowy”.

[2] Termin ograniczony koniecznością przeprowadzenia procedury rozliczenia przyznanych środków finansowych do końca bieżącego roku.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama