Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zapewnienie oferty pomocy dla osób stosujących przemoc w rodzinie, podejrzanych o stosowanie przemocy oraz przejawiających...

Reklama
Zapewnienie oferty pomocy dla osób stosujących przemoc w rodzinie, podejrzanych o stosowanie przemocy oraz przejawiających skłonności do zachowań agresywnych
Nabór od 22.10.2019 do 12.11.2019 16:00
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 163 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodzina
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zapewnienie oferty pomocy dla osób stosujących przemoc w rodzinie, podejrzanych o stosowanie przemocy oraz przejawiających skłonności do zachowań agresywnych.

Cele szczegółowe:

 • zaprzestanie stosowania przemocy w rodzinach uczestników programu,
 • zwiększenie uczestnictwa w programach osób z tych rodzin, w których prowadzona jest   procedura” Niebieskie Karty”,
 • zwiększenie motywacji uczestników programu do zmiany swoich zachowań i powstrzymania się przed stosowaniem przemocy,
 • zwiększenie wiedzy oraz umiejętności samokontroli i konstruktywnego współżycia     w rodzinie u uczestników programu,
 • zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa funkcjonowania rodzin, w których występuje przemoc.

Adresaci:

Mieszkańcy m.st. Warszawy (kobiety i mężczyźni), w tym w szczególności:

 • osoby przejawiające skłonności do zachowań agresywnych i przemocowych w stosunku do osób bliskich,
 • osoby wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, zwłaszcza w rodzinach, w których wszczęto procedurę „Niebieskie Karty”,
 • osoby stosujące przemoc w rodzinie,
 • osoby, które ukończyły programy korekcyjno-edukacyjne i wymagają dalszej pracy nad utrwaleniem zmian,

zwłaszcza z obszarów zalecanej koncentracji działań w poszczególnych dzielnicach określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.

Programy rekomendowane do wyboru przez Oferenta:

 • Programy motywujące do skorzystania z oferty pomocy realizowanej na terenie m.st. Warszawy.
 • Trening Zastępowania Agresji.
 • Programy psychoedukacyjne.
 • Programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.
 • Programy pomocy psychologicznej.
 • Inne programy autorskie o udowodnionej skuteczności.

Formy:

 • konsultacje motywujące i kwalifikujące do uczestnictwa w programie;
 • poradnictwo indywidualne, oddziaływania edukacyjne, korekcyjne, psychoedukacyjne, treningi, warsztaty, pomoc psychologiczna  i inne oddziaływania prowadzone w formie indywidualnej i grupowej.

Preferowane będą programy zapewniające stały dostęp do oferty, realizowane w formule otwartej.

Warunki realizacji zadania:

 • posiadanie kompetentnej i doświadczonej kadry,
 • przedstawienie w ofercie konkursowej uzasadnienia potrzeby realizacji zadania w oparciu o wnioski wynikające z  dotychczasowych działań w tym zakresie,
 • ścisła współpraca z dzielnicowymi zespołami interdyscyplinarnymi ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie  i grupami roboczymi oraz realizatorami programów korekcyjno-edukacyjnych, a także organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, w tym w zakresie promocji realizowanej oferty,
 • dostosowanie oferty pomocy do zróżnicowanych potrzeb beneficjentów,
 • w przypadku realizacji programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych należy stosować wytyczne Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r.
 • w przypadku planowania oddziaływań grupowych wskazanie w ofercie ilości godzin przeznaczonych na to działanie, przy czym 1 h zajęć powinna odpowiadać godzinie zegarowej, 
 • w przypadku zatrudnienia realizatorów na etat w ofercie należy wskazać godzinowy wymiar czasu pracy,
 • zapewnienie realizatorom udziału w superwizji,
 • kalkulacja kosztów realizacji zadania powinna być adekwatna do zakresu rzeczowego, merytorycznie uzasadniona,
 • określenie w ofercie wartości wskaźników i rezultatów do osiągnięcia w ramach realizowanego zadania w odniesieniu do grupy docelowej,
 • prowadzenie dokumentacji do programu, w tym formularzy rejestracyjnych (wzór – załącznik nr 4 do ogłoszenia), oświadczeń klientów dotyczących zgody na przetwarzanie danych osobowych, ankiet ewaluacyjnych oraz innej dokumentacji merytorycznej (np. listy odbiorców, konspekty zajęć, karty klientów), w ofercie należy określić, jakie dokumenty będą prowadzone,
 • monitorowanie sytuacji w rodzinach beneficjentów i przedstawienie w ofercie sposobu prowadzenia monitoringu,
 • określenie w ofercie sposobu ewaluacji wewnętrznej pozwalającej na ocenę jakości świadczonych usług w ramach programu oraz zobowiązanie do uczestnictwa w ewaluacji zewnętrznej przeprowadzanej przez Zleceniodawcę,
 • przedstawienie w sprawozdaniu po zakończeniu realizacji zadania wniosków i rekomendacji do dalszych działań,
 • w celu monitoringu realizacji programu przesyłanie gromadzonych danych statystycznych do Biura Pomocy i Projektów Społecznych w okresach sprawozdawczych określonych w umowie.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama