Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Zapewnienie oferty pomocy dla osób stosujących przemoc w rodzinie, podejrzanych o stosowanie przemocy oraz przejawiających...

Reklama
Zapewnienie oferty pomocy dla osób stosujących przemoc w rodzinie, podejrzanych o stosowanie przemocy oraz przejawiających skłonności do zachowań agresywnych
Nabór od 22.10.2019 do 12.11.2019 16:00
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 163 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zapewnienie oferty pomocy dla osób stosujących przemoc w rodzinie, podejrzanych o stosowanie przemocy oraz przejawiających skłonności do zachowań agresywnych.

Cele szczegółowe:

 • zaprzestanie stosowania przemocy w rodzinach uczestników programu,
 • zwiększenie uczestnictwa w programach osób z tych rodzin, w których prowadzona jest   procedura” Niebieskie Karty”,
 • zwiększenie motywacji uczestników programu do zmiany swoich zachowań i powstrzymania się przed stosowaniem przemocy,
 • zwiększenie wiedzy oraz umiejętności samokontroli i konstruktywnego współżycia     w rodzinie u uczestników programu,
 • zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa funkcjonowania rodzin, w których występuje przemoc.

Adresaci:

Mieszkańcy m.st. Warszawy (kobiety i mężczyźni), w tym w szczególności:

 • osoby przejawiające skłonności do zachowań agresywnych i przemocowych w stosunku do osób bliskich,
 • osoby wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, zwłaszcza w rodzinach, w których wszczęto procedurę „Niebieskie Karty”,
 • osoby stosujące przemoc w rodzinie,
 • osoby, które ukończyły programy korekcyjno-edukacyjne i wymagają dalszej pracy nad utrwaleniem zmian,

zwłaszcza z obszarów zalecanej koncentracji działań w poszczególnych dzielnicach określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.

Programy rekomendowane do wyboru przez Oferenta:

 • Programy motywujące do skorzystania z oferty pomocy realizowanej na terenie m.st. Warszawy.
 • Trening Zastępowania Agresji.
 • Programy psychoedukacyjne.
 • Programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.
 • Programy pomocy psychologicznej.
 • Inne programy autorskie o udowodnionej skuteczności.

Formy:

 • konsultacje motywujące i kwalifikujące do uczestnictwa w programie;
 • poradnictwo indywidualne, oddziaływania edukacyjne, korekcyjne, psychoedukacyjne, treningi, warsztaty, pomoc psychologiczna  i inne oddziaływania prowadzone w formie indywidualnej i grupowej.

Preferowane będą programy zapewniające stały dostęp do oferty, realizowane w formule otwartej.

Warunki realizacji zadania:

 • posiadanie kompetentnej i doświadczonej kadry,
 • przedstawienie w ofercie konkursowej uzasadnienia potrzeby realizacji zadania w oparciu o wnioski wynikające z  dotychczasowych działań w tym zakresie,
 • ścisła współpraca z dzielnicowymi zespołami interdyscyplinarnymi ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie  i grupami roboczymi oraz realizatorami programów korekcyjno-edukacyjnych, a także organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, w tym w zakresie promocji realizowanej oferty,
 • dostosowanie oferty pomocy do zróżnicowanych potrzeb beneficjentów,
 • w przypadku realizacji programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych należy stosować wytyczne Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r.
 • w przypadku planowania oddziaływań grupowych wskazanie w ofercie ilości godzin przeznaczonych na to działanie, przy czym 1 h zajęć powinna odpowiadać godzinie zegarowej, 
 • w przypadku zatrudnienia realizatorów na etat w ofercie należy wskazać godzinowy wymiar czasu pracy,
 • zapewnienie realizatorom udziału w superwizji,
 • kalkulacja kosztów realizacji zadania powinna być adekwatna do zakresu rzeczowego, merytorycznie uzasadniona,
 • określenie w ofercie wartości wskaźników i rezultatów do osiągnięcia w ramach realizowanego zadania w odniesieniu do grupy docelowej,
 • prowadzenie dokumentacji do programu, w tym formularzy rejestracyjnych (wzór – załącznik nr 4 do ogłoszenia), oświadczeń klientów dotyczących zgody na przetwarzanie danych osobowych, ankiet ewaluacyjnych oraz innej dokumentacji merytorycznej (np. listy odbiorców, konspekty zajęć, karty klientów), w ofercie należy określić, jakie dokumenty będą prowadzone,
 • monitorowanie sytuacji w rodzinach beneficjentów i przedstawienie w ofercie sposobu prowadzenia monitoringu,
 • określenie w ofercie sposobu ewaluacji wewnętrznej pozwalającej na ocenę jakości świadczonych usług w ramach programu oraz zobowiązanie do uczestnictwa w ewaluacji zewnętrznej przeprowadzanej przez Zleceniodawcę,
 • przedstawienie w sprawozdaniu po zakończeniu realizacji zadania wniosków i rekomendacji do dalszych działań,
 • w celu monitoringu realizacji programu przesyłanie gromadzonych danych statystycznych do Biura Pomocy i Projektów Społecznych w okresach sprawozdawczych określonych w umowie.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama