Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Doradztwo dla członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grup roboczych działających na...

Reklama
Doradztwo dla członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grup roboczych działających na terenie m.st. Warszawy
Nabór od 22.10.2019 do 12.11.2019 16:00
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 399 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodzina
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Doradztwo dla członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grup roboczych działających na terenie m.st. Warszawy.

Adresaci:
Członkowie zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych pracujących z warszawskimi rodzinami w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

Formy:

 • konsultacje eksperckie indywidualne i grupowe;
 • grupy dyskusyjne, coaching;
 • spotkania superwizyjne, warsztatowe, szkolenia i inne formy wsparcia edukacyjnego.

Szczególnie pożądane są formy stwarzające możliwość omówienia i skonsultowania trudnych sytuacji w rodzinach, z którymi członkowie zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych pracują na co dzień oraz ćwiczenie różnych metod pracy z klientem.

Warunki realizacji zadania:

 • posiadanie przez oferenta doświadczenia w realizacji zadań podobnego typu, popartego  rekomendacjami,
 • zaangażowanie do wykonania zadania kompetentnej kadry posiadającej doświadczenie w realizacji oddziaływań o charakterze doradczym, eksperckim, superwizyjnym,
 • przedstawienie w ofercie imiennej listy ekspertów/doradców wraz z ich kwalifikacjami i doświadczeniem, preferowane będzie włączenie w realizację zadania specjalistów pracujących w różnych organizacjach,
 • przedstawienie w ofercie zasad rekrutacji do programu i informacji o zobowiązaniu zespołów do uczestnictwa w projekcie,
 • dostosowanie miejsca realizacji zadania i form pracy, narzędzi oraz czasu oddziaływań odpowiednio do potrzeb odbiorców, w uzgodnieniu z zespołem interdyscyplinarnym/grupą roboczą,
 • kwalifikowanie do poszczególnych form doradztwa przedstawicieli różnych grup zawodowych na poziomie poszczególnych dzielnic,
 • zaplanowanie kosztów realizacji zadania adekwatnie do zakresu rzeczowego, merytorycznie uzasadnionych,
 • w przypadku planowania oddziaływań grupowych wskazanie w ofercie ilości godzin przeznaczonych na to działanie, przy czym 1 h zajęć powinna odpowiadać godzinie zegarowej,
 • określenie w ofercie dokumentacji, która będzie prowadzona w ramach realizowanego zadania,
 • określenie w ofercie sposobu ewaluacji wewnętrznej pozwalającej na ocenę jakości świadczonych usług w ramach programu oraz zobowiązanie do uczestnictwa w ewaluacji zewnętrznej przeprowadzanej przez Zleceniodawcę,
 • przy realizacji zadania oczekuje się współpracy z dzielnicowymi zespołami interdyscyplinarnymi/ grupami roboczymi, m.in. w zakresie spraw związanych z organizacją doradztwa oraz instytucjami publicznymi i niepublicznymi działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • określenie w ofercie zakładanych rezultatów realizacji zadania oraz wskaźników produktu w odniesieniu do grup docelowych,
 • po zakończeniu projektu oczekuje się podsumowania jego przebiegu oraz przedstawienia  wyników ewaluacji.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama