Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Doradztwo dla członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grup roboczych działających na...

Reklama
Doradztwo dla członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grup roboczych działających na terenie m.st. Warszawy
Nabór od 22.10.2019 do 12.11.2019 16:00
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 399 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Doradztwo dla członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grup roboczych działających na terenie m.st. Warszawy.

Adresaci:
Członkowie zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych pracujących z warszawskimi rodzinami w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

Formy:

 • konsultacje eksperckie indywidualne i grupowe;
 • grupy dyskusyjne, coaching;
 • spotkania superwizyjne, warsztatowe, szkolenia i inne formy wsparcia edukacyjnego.

Szczególnie pożądane są formy stwarzające możliwość omówienia i skonsultowania trudnych sytuacji w rodzinach, z którymi członkowie zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych pracują na co dzień oraz ćwiczenie różnych metod pracy z klientem.

Warunki realizacji zadania:

 • posiadanie przez oferenta doświadczenia w realizacji zadań podobnego typu, popartego  rekomendacjami,
 • zaangażowanie do wykonania zadania kompetentnej kadry posiadającej doświadczenie w realizacji oddziaływań o charakterze doradczym, eksperckim, superwizyjnym,
 • przedstawienie w ofercie imiennej listy ekspertów/doradców wraz z ich kwalifikacjami i doświadczeniem, preferowane będzie włączenie w realizację zadania specjalistów pracujących w różnych organizacjach,
 • przedstawienie w ofercie zasad rekrutacji do programu i informacji o zobowiązaniu zespołów do uczestnictwa w projekcie,
 • dostosowanie miejsca realizacji zadania i form pracy, narzędzi oraz czasu oddziaływań odpowiednio do potrzeb odbiorców, w uzgodnieniu z zespołem interdyscyplinarnym/grupą roboczą,
 • kwalifikowanie do poszczególnych form doradztwa przedstawicieli różnych grup zawodowych na poziomie poszczególnych dzielnic,
 • zaplanowanie kosztów realizacji zadania adekwatnie do zakresu rzeczowego, merytorycznie uzasadnionych,
 • w przypadku planowania oddziaływań grupowych wskazanie w ofercie ilości godzin przeznaczonych na to działanie, przy czym 1 h zajęć powinna odpowiadać godzinie zegarowej,
 • określenie w ofercie dokumentacji, która będzie prowadzona w ramach realizowanego zadania,
 • określenie w ofercie sposobu ewaluacji wewnętrznej pozwalającej na ocenę jakości świadczonych usług w ramach programu oraz zobowiązanie do uczestnictwa w ewaluacji zewnętrznej przeprowadzanej przez Zleceniodawcę,
 • przy realizacji zadania oczekuje się współpracy z dzielnicowymi zespołami interdyscyplinarnymi/ grupami roboczymi, m.in. w zakresie spraw związanych z organizacją doradztwa oraz instytucjami publicznymi i niepublicznymi działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • określenie w ofercie zakładanych rezultatów realizacji zadania oraz wskaźników produktu w odniesieniu do grup docelowych,
 • po zakończeniu projektu oczekuje się podsumowania jego przebiegu oraz przedstawienia  wyników ewaluacji.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama