Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doznającym różnych form przemocy w rodzinie

Reklama
Nabór od 22.10.2019 do 12.11.2019 16:00
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 1,533 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Seniorzy, Dzieci, Niepełnosprawni
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doznającym różnych form przemocy w rodzinie.

Cele szczegółowe:

 • zwiększenie dostępności i różnorodności oferty pomocy specjalistycznej adekwatnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
 • ograniczenie stosowania przemocy w rodzinie i zmniejszenie jej zdrowotnych i społecznych skutków;
 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w rodzinach, w których występuje przemoc;
 • zwiększenie motywacji i umiejętności osób doznających przemocy w rodzinie do jej przerwania i konstruktywnego radzenia sobie w życiu;
 • poprawienie funkcjonowania osób dotkniętych przemocą w rodzinie w różnych sferach życia, m.in. rodzinnej, zawodowej, społecznej.

Adresaci:

 • osoby dorosłe doznające przemocy w rodzinie, w tym osoby młode, starsze i osoby z niepełnosprawnościami;
 • dzieci, młodzież dotknięte przemocą w rodzinie oraz ich rodzeństwo, rodzice i opiekunowie;
 • dzieci, młodzież w przypadku podejrzenia o występowanie przemocy seksualnej oraz ich rodzice, rodzeństwo i opiekunowie, zarówno z rodzin naturalnych, jak i zastępczych czy adopcyjnych;
 • osoby, które doznawały przemocy w rodzinie w przeszłości i aktualnie odczuwają jej skutki;
 • świadkowie przemocy w rodzinie, w tym członkowie rodzin, w których dochodzi/ło do przemocy.

Ofertę należy kierować do mieszkańców m.st. Warszawy, zwłaszcza do osób i rodzin doznających przemocy, w których występuje problem alkoholowy i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności z obszarów zalecanej koncentracji działań w poszczególnych dzielnicach określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.

Formy:
Założone cele powinny być osiągane poprzez udzielanie kompleksowej pomocy specjalistycznej prowadzonej w formie oddziaływań indywidualnych i grupowych, m.in. takich jak:

 • konsultacje diagnostyczne kwalifikujące do udziału w zadaniu (dalej zamiennie nazywanym programem),
 • interwencja kryzysowa,
 • konsultacje diagnostyczne i specjalistyczne oraz poradnictwo, w tym m.in. psychologiczne, pedagogiczne, prawne, zawodowe, wychowawcze,
 • diagnoza, wsparcie i pomoc psychologiczna na rzecz dorosłych ofiar przemocy w rodzinie,
 • diagnoza psychologiczna dzieci, młodzieży, ofiar i małoletnich świadków przemocy wewnątrzrodzinnej (fizycznej, psychicznej, seksualnej),
 • interwencje psychologiczne i prawne w przypadku krzywdzenia dzieci i młodzieży,
 • wsparcie, oddziaływania socjoterapeutyczne i pomoc psychologiczna na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych przemocą,
 • grupy wsparcia, grupy edukacyjne, grupy psychoedukacyjne, grupy socjoterapeutyczne,   grupy samopomocowe, warsztaty, treningi, spotkania informacyjno-edukacyjne itp.,
 • wsparcie rodziny/opiekunów dziecka w formie pomocy psychologicznej, prawnej, doradztwa wychowawczego oraz prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje opiekuńczo-wychowawcze,
 • przygotowanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i ich dystrybucja wśród uczestników zajęć,
 • superwizja pomocy świadczonej osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Pomoc powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb osób/rodzin i udzielana przede wszystkim w kontakcie bezpośrednim,   a jedynie uzupełniająco - drogą telefoniczną lub mailową.

Warunki realizacji zadania:

 • Oferent powinien posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 • przedstawienie w ofercie konkursowej wyników prowadzonych ewaluacji i/lub wniosków z dotychczasowych działań podejmowanych przez organizację kierowanych do osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
 • wskazanie w ofercie kompetencji kadry realizującej zadanie, w tym minimum 3-letniego doświadczenia w pracy z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie, uzyskanych kwalifikacji zawodowych, certyfikatów, zaświadczeń o ukończeniu szkoleń specjalistycznych;
 • przedstawienie w ofercie zasad rekrutacji uczestników do programu;
 • określenie w ofercie ogólnej liczby uczestników programu liczonych raz oraz liczby uczestników poszczególnych form oddziaływań planowanych do realizacji;
 • dostosowanie oferty pomocy i intensywności wsparcia do indywidualnych potrzeb odbiorców, w ramach świadczonych usług istnieje możliwość prowadzenia oddziaływań doraźnych (od 1 do 3 h), krótkoterminowych (od 4 do 20 h) i długoterminowych powyżej 20 h;
 • w przypadku planowania oddziaływań grupowych wskazanie w ofercie ilości godzin przeznaczonych na dane działanie, przy czym 1 h zajęć powinna odpowiadać godzinie zegarowej; 
 • w przypadku zatrudnienia realizatorów na etat w ofercie należy wskazać godzinowy wymiar czasu pracy;
 • zapewnienie realizatorom zadania udziału w superwizji;
 • współdziałanie realizatorów zadania z innymi specjalistami świadczącymi pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, w szczególności z dzielnicowymi zespołami interdyscyplinarnymi ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grupami roboczymi zajmującymi się rodzinami oraz placówkami Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom Wykorzystywanym Seksualnie;
 • oferta może być złożona w partnerstwie kilku organizacji, w przypadku składania oferty wspólnej oczekuje się przedstawienia w ofercie spójnego opisu zarządzania projektem;
 • skalkulowanie kosztów realizacji zadania adekwatnie do zakresu rzeczowego;
 • określenie w ofercie efektywności podejmowanych działań poprzez wskazanie wartości zakładanych rezultatów oraz wskaźników do wykonania w ramach realizacji zadania w odniesieniu do grupy docelowej;
 • prowadzenie dokumentacji do programu, w tym formularzy rejestracyjnych (wzór – załącznik nr 4 do ogłoszenia), oświadczeń klientów dotyczących zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, ankiet ewaluacyjnych oraz innej dokumentacji merytorycznej (np. listy odbiorców, konspekty zajęć, karty klientów), w ofercie należy określić, jakie dokumenty będą prowadzone i ewentualnie dołączyć wzory druków;
 • monitorowanie sytuacji w rodzinach objętych pomocą i przedstawienie w ofercie sposobu prowadzenia monitoringu;
 • określenie w ofercie sposobu ewaluacji wewnętrznej pozwalającej na ocenę jakości świadczonych usług w ramach programu oraz zobowiązanie do uczestnictwa w ewaluacji zewnętrznej przeprowadzanej przez Zleceniodawcę;
 • w celu monitoringu realizacji programu przesyłanie gromadzonych danych statystycznych do Biura Pomocy i Projektów Społecznych w okresach sprawozdawczych określonych w umowie.

Uwaga:

Oferent, przed dopuszczeniem osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z  2018 r. poz. 405), zweryfikuje  osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności  pod kątem ich figurowania w  Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem) i poinformuje o tym Zleceniodawcę drogą mailową. Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww. zakresie nie mogą brać udziału osoby, które:

 1. widnieją w Rejestrze lub;
 2. nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub,
 3. co do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy;

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama