Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności wspomagającej organizacje pozarządowe poprzez dofinansowanie w roku 2019 wkładu...

Reklama
Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności wspomagającej organizacje pozarządowe poprzez dofinansowanie w roku 2019 wkładu własnego organizacji w zakresie realizowanych projektów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański
Nabór od 11.03.2019 do 30.08.2019 15:30
Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, Dzieci i Młodzieży (PPdsOPDiM)
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 500 do 5 tys. PLN
Gmina Miejska Starogard Gdański, Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, Dzieci i Młodzieży (PPdsOPDiM) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: otwarty konkurs ofert w zakresie działalności wspomagającej organizacje pozarządowe poprzez dofinansowanie w roku 2019 wkładu własnego organizacji w zakresie realizowanych projektów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
 1. Forma i podstawa prawna konkursu: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

 2. Rodzaj zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację w formie wsparcia:

  na realizację zadań publicznych w ramach niniejszego konkursu w 2019 roku przeznacza się kwotę
  10 000,- zł.
  Szczegółowy podział zadań i środków w ramach niniejszego konkursu przedstawia się następująco:

  1. dofinansowanie wkładu własnego finansowego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizowanych projektów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański – 10 000,- zł.

 3. Termin realizacji zadania:

  od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., z założeniem, że wydatki w ramach dofinansowania wkładu własnego mogą być ponoszone od momentu podpisania umowy o dofinansowanie.

 4. Zakres zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację w formie wsparcia w 2018r.:

  wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie dofinansowania wkładu własnego finansowego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizowanych projektów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański wynosiła 10 000 zł

  Wykaz zadań zrealizowanych w roku poprzednim w ramach otwartego konkursu ofert, jest umieszczony na stronie bip.starogard.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”.

 5. Miejsce, w którym można zapoznać się z warunkami konkursu:

  ogłoszenie o konkursie umieszczone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, www.starogard.pl, bip.starogard.pl i Witkac.pl. Informacji w sprawie konkursu udziela pracownik urzędu: Sylwia Ossowska – tel. 881200480, sylwia.ossowska@um.starogard.pl

 6. Rozpatrzeniu podlega pierwsza wersja oferty.

 7. Ofertę należy sporządzić za pośrednictwem serwisu Witkac.pl. Nabór ofert odbywa się w trybie ciągłym do dnia 30 sierpnia 2019 r. godz. 15.30, lub do wyczerpania środków finansowych.

 8. Termin oceny formalnej i merytorycznej:

  do 21 dni kalendarzowych od dnia złożenia oferty.

 9. Warunki rozpatrzenia ofert:

  oferty zostaną zaopiniowane przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Prezydenta Miasta Starogard Gdański.

  Prezydent Miasta Starogard Gdański, w drodze zarządzenia, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej, dokona rozstrzygnięcia konkursu.

 10. Warunki realizacji zadania:

  Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które otrzymały środki na realizację zadania na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Starogard Gdański ze źródeł pochodzących spoza budżetu Gminy.

  1. Zlecenie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia, maksymalna wysokość dofinansowania jednego wkładu własnego do projektu wynosi do 50% i nie więcej niż 5 000,00 zł na jeden projekt.

  2. Z zadania wyłączone są projekty finansowane z budżetów samorządów lokalnych: gminy, powiatu i Marszałka Województwa Pomorskiego.

  3. W ofercie należy podać tytuł i wskazać źródło finansowania projektu.

  4. Podpisanie umowy i przekazanie środków finansowych będzie możliwe dopiero po podpisaniu przez oferenta umowy na realizację projektu finansowanego spoza budżetu Gminy. Kopia umowy będzie stanowić załącznik do umowy na realizację zadania.

 11. Finansowanie zadania:

  Dotacja będzie udzielona na podstawie umowy.

  1. W ramach kosztów zadania sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu jego realizacji. W ramach kosztów zadania pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane. Wydatki w ramach kosztów kwalifikowanych można ponosić od dnia podpisania umowy

  2. Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w budżecie wydatki powstałe i poniesione przez organizację pozarządową w trakcie realizacji zadań, zapisane w jej księgach zgodnie z zasadami księgowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami – umowami, fakturami, itp.).

  Koszty kwalifikowane, które mogą zostać pokryte z dotacji w 2018 r.:

  a) koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania,

  b) koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania,

  c) koszty publikacji i promocji,

  d) koszty wkładu osobowego,

  e) koszty zakupionego do celów realizacji zadania wyposażenia, które nie mogą przekroczyć 20% wysokości wnioskowanej dotacji.

  1. Środki z dotacji nie mogą być wydatkowane na:

   1. wsparcie zadań, które są już dofinansowywane z budżetu Gminy,

   2. pokrycie straty finansowej wynikającej z przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe,

   3. refundację kosztów poniesionych przez organizacje pozarządowe,

   4. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,

   5. działalność gospodarczą,

   6. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,

   7. udzielanie pomocy finansowej na działalność polityczną i religijną,

   8. premie, stypendia,

   9. kary regulaminowe.

  2. Organizacje pozarządowe, które nie uzyskają dotacji we wnioskowanej kwocie, zobowiązane są złożyć poprawnie stworzone, zaktualizowane elementy oferty poprzez system Witkac.pl oraz w wersji papierowej, które będą podstawą zawarcia umowy na realizację zadania. Niezłożenie tych dokumentów lub złożenie po wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji. Zaktualizowane elementy oferty winny zawierać takie elementy jak zaktualizowany harmonogram oraz kosztorys uwzględniający koszty wskazane do dofinansowania. Warunkiem zawarcia umowy jest utrzymanie procentowego wkładu własnego.

  3. W przypadku otrzymania dotacji w pełnej wysokości, o jaką organizacja pozarządowa wnioskowała, złożona oferta jest wiążąca

 12. Oceny formalnej ofert złożonych w konkursie dokonuje Pełnomocnik Prezydenta ds Organizacji Pozarządowych, Dzieci i Młodzieży na podstawie karty oceny formalnej:

   

   1. Lp.

   1. Kryteria formalne

   1. TAK/NIE

  1

  Oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie

   

  2

  Dane w ofercie są zgodne z zapisami w statucie lub innym akcie wewnętrznym

   

   

  1. Pracownik odpowiedzialny za ocenę formalną składanych ofert zobligowany jest w dniu oceny oferty i stwierdzeniu braków formalnych do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie oferenta poprzez system Witkac.pl.

  2. Wskazane w konkursie kryteria formalne nie podlegają uzupełnieniu.

  3. Wyłącznie oferty spełniające wszystkie kryteria formalne kierowane są do komisji konkursowej opiniującej pod względem merytorycznym.

 13. Ocena merytoryczna

  Kryterium oceny merytorycznej

  Punktacja

  Od – do

  1.

  Analiza i ocena realizacji zadania publicznego realizowanego w 2018 r. (rzetelność, terminowość i sposób realizacji zadania)

  0-5

  2.

  Celowość realizacji zadania

  0-15

   

  2.1

  Czy potrzeba realizacji zadania została w pełni uzasadniona (na jakie potrzeby mieszkańców odpowiada projekt, czy zostały one zdiagnozowane i na jakiej podstawie- dokumenty wymienione w § 5 programu współpracy lub badania własne)

  0-10

  2.2

  Określenie grup adresatów zadania (charakterystyka odbiorców, liczba, sposób pozyskania uczestników, czy są adekwatne w powiązaniu z celami zadania)

  0-5

  3.

  Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta

  0-10

  3.1

  Doświadczenie oferenta w realizacji zadań o zbliżonym charakterze (w latach 2016-2018, nazwa organu administracji publicznej, z którym realizowane było zadanie)

  0-5

  3.2

  Zasoby kadrowe- kwalifikacje i doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zadania

  0-5

  4.

  Opis planowanych działań- ich spójność z celami

  0-5

  5.

  Budżet zadania

  0-13

   

  5.1

  Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (realność, przejrzystość, szczegółowość, spójność kosztorysu z opisem i harmonogramem, uzasadnienie i realność kosztów - poprawność ich wyliczeń)

  0-5

   

  5.2

  Udział wkładu własnego osobowego:

  0 pkt – od 0 do 10 %

  1 pkt – od 11 do 29%

  2 pkt – od 30% do 49%

  3 pkt –od 50% do 69%

  4 pkt – ponad 70%

  0-4

   

  5.3

  Udział wkładu finansowego w całkowitym koszcie zadania:

  0 pkt – od 0 do 10 %

  1 pkt – od 11 do 29%

  2 pkt – od 30% do 49%

  3 pkt –od 50% do 69%

  4 pkt – ponad 70%

  0-4

  6.

  Indywidualna ocena oferty przez członka komisji

  0-5

  7.

  Liczba punktów ogółem

   

  Zasady oceny merytorycznej

  Dofinansowanie może otrzymać oferta, która uzyskała więcej niż 25 punktów

  Końcowa punktacja oferty to średnia z ocen poszczególnych członków Komisji Konkursowej.

 14. Sposób informowania o wynikach konkursu:

  wykaz zleconych zadań i kwot przyznanych dotacji na realizację tych zadań, zostanie opublikowany w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego na bip.starogard.pl.

 15. Warunki realizacji zadań – istotne postanowienia dotyczące umowy i jej treści:

  1. Realizacja zadań powinna mieścić się w terminie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

  2. Wydatki w ramach dofinansowania wkładu własnego mogą być ponoszone od momentu podpisania umowy o dofinansowanie.

  3. Niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi do budżetu Gminy.

  4. Organizacje pozarządowe są zobowiązane do poinformowania w formie pisemnej o istotnych zmianach dotyczących: terminu realizacji zadania, harmonogramu, kosztorysu realizacji zadania, niezwłocznie po nabyciu wiedzy w tym zakresie. Każda z istotnych zmian będzie wymagała wprowadzenia zmian do umowy.

  5. Każdorazowo w umowie o realizację zadania określony zostanie procent, o jaki można zwiększyć pozycję kosztorysu finansowaną z dotacji, bez konieczności zawierania aneksu.

  6. W celu zlecenia usługi o wartości powyżej 1.000,00 (słownie: jednego tysiąca złotych), pokrytej w całości lub w części z dotacji organizacja pozarządowa zawiera z wykonawcą usługi umowę w formie pisemnej.

  7. Przy wydatkowaniu środków pochodzących z budżetu Gminy Miejskiej organizacja pozarządowa zobowiązana jest stosować zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości oraz odpowiedniego wydatkowania środków co do ich charakteru i wysokości.

  8. W przypadku gdy płatność za usługi lub faktury, które zostają opłacone w ramach realizacji zadania, przypada w dniu wolnym od pracy, za właściwe uznaje się dokonanie płatności w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym.

 16. Zastrzeżenia ogłaszającego

  1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, wydłużenia terminu składania ofert, czy terminu rozstrzygnięcia, bez podania przyczyny.

  2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich środków przewidzianych w ogłoszeniu o konkursie.

  3. Dwie lub więcej organizacji pozarządowych działających wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama