Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert: Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacja prawna

Reklama
Nabór od 14.10.2019 do 05.11.2019 15:30
Starostwo Powiatowe w Krakowie
Łączny budżet 382,14 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Powiatu w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2020 r.”
  1. Zadanie polegać będzie na prowadzeniu sześciu punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz powierzeniu zadania z zakresu edukacji prawnej. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zwane dalej „punktami” znajdują się w następujących miejscowościach:

a) Czernichów - w siedzibie Urzędu Gminy Czernichów, Czernichów, ul. Gminna 1 - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej;

b) Luborzyca - w siedzibie Urzędu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, Luborzyca 97 - punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

c) Wielka Wieś - w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szyce, Plac Wspólnoty 2 - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji,

d) Skała - w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale, Skała ul. Szkolna 4 - punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

e) Słomniki - w siedzibie starego przedszkola, Słomniki, ul. T. Kościuszki 29 - punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

f) Sułoszowa - w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa, Sułoszowa, ul. Krakowska 139 - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.

  1. W punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji w Wielkiej Wsi dyżury w środę będą poświęcone jedynie nieodpłatnej mediacji chyba, że nie złożono wniosku o przeprowadzenie mediacji o której mowa w art. 4a ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294) w tym punkcie.

  2. Oferent będzie zobowiązany do prowadzenia punktów w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294). W konkursie dopuszcza się możliwość złożenia ofert w następujących wariantach :

a) Wariant Nr 1 - Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 3 wskazanych lokalizacjach;

b) Wariant Nr 2 - Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 3 wskazanych lokalizacjach;

c) Wariant Nr 3 - Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 3 wskazanych lokalizacjach oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 3 wskazanych lokalizacjach.

Oferty w zamkniętych kopertach, sporządzone wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U z 2018 r., poz. 2057), należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 05.11.2019 r. do godz. 15.30 pod adres: Starostwo Powiatowe w Krakowie, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków- Kancelaria Starostwa Powiatowego w Krakowie, parter, pok. nr 12 .

Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2020 r.” oraz nazwę organizacji składającej ofertę.

Reklama