Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacja prawna

Reklama
Nabór od 14.10.2019 do 05.11.2019 15:30
Starostwo Powiatowe w Krakowie
Łączny budżet 382,14 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Powiatu w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2020 r.”

1.      Zadanie polegać będzie na prowadzeniu sześciu punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz powierzeniu zadania z zakresu edukacji prawnej. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zwane dalej „punktami” znajdują się w następujących miejscowościach:

a)      Czernichów - w siedzibie Urzędu Gminy Czernichów, Czernichów, ul. Gminna 1 - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej;

b)      Luborzyca - w siedzibie Urzędu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, Luborzyca 97 - punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

c)      Wielka Wieś - w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szyce, Plac Wspólnoty 2 - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji,

d)     Skała - w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale, Skała ul. Szkolna 4 - punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

e)      Słomniki - w siedzibie starego przedszkola, Słomniki, ul. T. Kościuszki 29 - punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

f)       Sułoszowa - w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa, Sułoszowa, ul. Krakowska 139 - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.

2.      W punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji w Wielkiej Wsi dyżury  w środę  będą poświęcone  jedynie nieodpłatnej mediacji chyba, że  nie złożono wniosku o przeprowadzenie mediacji o której mowa w  art. 4a ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294) w tym punkcie.

3.      Oferent będzie zobowiązany do prowadzenia punktów w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294). W konkursie  dopuszcza się możliwość złożenia ofert w następujących wariantach :

a)      Wariant Nr 1 - Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 3 wskazanych lokalizacjach;

b)      Wariant Nr 2 - Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 3 wskazanych lokalizacjach;

c)      Wariant Nr 3 - Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 3 wskazanych lokalizacjach oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 3 wskazanych lokalizacjach.

Oferty w zamkniętych kopertach, sporządzone wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U z 2018 r., poz. 2057), należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 05.11.2019 r. do godz. 15.30 pod adres: Starostwo Powiatowe w Krakowie, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków- Kancelaria Starostwa Powiatowego w Krakowie, parter, pok. nr 12 .

Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2020 r.” oraz nazwę organizacji składającej ofertę.

Reklama