Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Małe dotacje w Dzielnicy Wilanów: środki z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa...

Reklama
Małe dotacje w Dzielnicy Wilanów: środki z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku
Nabór od 18.10.2019 do 18.11.2019 16:00
Dzielnica Wilanów
Łączny budżet 44,5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Małe dotacje w Dzielnicy Wilanów

Środki z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Realizacja Varsavianistycznych wycieczek - związanych z historią Warszawy.

Warunki:

  • termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 60 dni
  • o tym, czy jest to zadanie o powierzenie (czyli finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie), decyduje organizacja
  • na dane zadanie organizacja może otrzymać dotację tylko z jednego biura albo dzielnicy
  • wysokość dofinansowania lub finansowania jednego zadania publicznego nie przekroczy kwoty 10 000 zł
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w trybie określonym w art. 19a ust. 1 tej ustawy, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł

Po złożeniu oferty elektronicznie należy ją wydrukować, czytelnie podpisać oraz złożyć w Kancelarii Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Klimczaka 2, 02-797 Warszawa w godzinach 8:00 -16:00 (w poniedziałki w godzinach 8.00 - 18.00) lub przesłać pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, ul. Klimczaka 2, 02-797 Warszawa.

Za dzień wpłynięcia oferty uznaje się datę jej dostarczenia w wersji papierowej pod wyżej wymienionym adresem.

Źródło: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama