Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

22. Specjalistyczne usługi opiekuńcze 2019 (SUO II)

Reklama
Nabór od 23.10.2019 do 13.11.2019 16:00
Urząd Miasta Ełku
Łączny budżet 34,7 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 34,7 tys. PLN
Urząd Miasta Ełku, Urząd Miasta Ełku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: 22. Specjalistyczne usługi opiekuńcze 2019 (SUO II).

Ogłoszenie BOP nr 22/2019 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 22 października 2019 roku o otwartym konkursie ofert na realizację zadań samorządu miasta Ełku w roku 2019

1. Rodzaj zadania publicznego (wybrany jeden zakres z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie): Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

2. Priorytetowe zadanie publiczne z Ełckiego Programu Współpracy 2019:  specjalistyczne  usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Ełku  w miejscu ich zamieszkania w okresie od dnia 15.11.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. rodzaje usług  zgodnie z § 2 pkt 3 i pkt 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r.  w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn.zm.) tj.:

1) Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie  nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków  publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1373 z późn.zm.), zgodnie z §2 pkt 3 ww. rozporządzenia:

a) postępowanie zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,

b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

2) Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych
i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1878 z późn.zm.), w myśl §2 pkt 5 ww. rozporządzenia.

3. Cel zadania:

Działania terapeutyczne w środowisku mają doprowadzić do zminimalizowania skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, ale też innych, poprawę jakości życia, nabycia umiejętności społecznego funkcjonowania w środowisku rodzinno-społecznym w wymiarze godzin wskazanych przez MOPS w indywidualnych decyzjach wydanych osobom ubiegającym się o SUO pochodzących z terenu miasta Ełku.

4. Rezultaty zadania:

Rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji zadania będą trwałe, dadzą wymierne korzyści w postaci liczby osób, które skorzystają z pomocy specjalistów. Pozwoli to na utrzymanie podstawowego poziomu zapewnienia dostępu do opieki zdrowotnej dla mieszkańców Ełku oraz pomoże w rozwiązywaniu części problemów.

Udzielenie pomocy i poprawa jakości życia osób ubiegających się o SUO przejawiających problemy natury psychicznej lub wynikające z innych problemów zdrowotnych.

5. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań z powyższego zakresu: 34 700 zł.

Podana wysokość dotacji jest wartością prognozowaną i dotyczy pokrycia kosztów realizacji  zadania
w  przyjętej do  obliczeń liczbie osób i godzin. Rzeczywista wysokość dotacji  będzie wynikała z liczby godzin faktycznie zrealizowanych usług na rzecz osób, którym została przyznana pomoc w tej formie
w drodze decyzji administracyjnej.

6. Środki publiczne na realizację zadań w konkursie mogą być zwiększone lub zmniejszone. Wysokość dotacji jest uzależniona od wysokości środków przyznanych przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki. Dotacja może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia środków finansowych przyznanych przez Warmińsko- Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie na realizację zadania.

7. Oferty mogą składać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa a art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.) w związku z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507
z późn.zm.).

8. Całokształt spraw związanych z przeprowadzeniem konkursu, czyli ogłaszanie konkursów, składanie ofert, ocena formalna i merytoryczna, wybór ofert, negocjacje warunków umów i ich podpisanie, sprawozdawczość, realizowana jest z wykorzystaniem systemu informatycznego www.witkac.pl. 

9. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia.

10. Termin składania ofert: 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu.

11. Termin oceny formalnej i merytorycznej: do 21 dni kalendarzowych od dnia złożenia oferty;

12. Termin wyboru ofert do realizacji: do 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia oferty.

13. Termin realizacji zadania: ramy czasowe od 15 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

14. Warunki realizacji zadania:

a) zapewnienie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Ełku w miejscu ich zamieszkania określonych w §2 pkt 3
i pkt 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn.zm.).

b) w ofercie obowiązkowo należy wskazać i opisać zakładane rezultaty, planowany poziom osiągnięcia rezultatów oraz źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika;

c) oferowane zadanie musi służyć wspólnocie samorządowej miasta Ełku;

d) z dotacji mogą być finansowane wyłącznie działania mieszczące się w zakresie działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej, tym samym, środki z dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej;

e) spełnienie wymogów określonych w specyfikacji warunków realizacji zadania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  stanowiących załącznik  do ogłoszenia.

15. Załączniki do składanej oferty:

a) w przypadku, gdy oferent nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego obowiązkowo przedkłada dokument potwierdzający status prawny, umocowanie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań oraz cele działania (dokument dołącza się w formie załącznika do oferty w systemie Witkac.pl).

b) nieobowiązkowo oferent może dołączyć rekomendacje, opinie, inne dokumenty, które mogą dodatkowo pomóc w ocenie oferty (dokumenty dołącza się w formie załączników do oferty w systemie Witkac.pl).

c) oferent zobowiązany jest do podania kosztu jednej godziny usług.

d) potwierdzenie spełnienia wymagań przez kadrę bezpośrednio realizującą usługi zgodnie
z rozporządzeniem.

16. Składanie ofert:

a) ofertę należy wypełnić i złożyć w serwisie internetowym Witkac.pl, następnie wydrukować dokument "potwierdzenie złożenia oferty" i podpisane przez upoważnione osoby złożyć, w obowiązującym
w ogłoszeniu terminie, w Biurze Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku,
ul. Małeckich 3, pok. nr 10 (I p.) lub pocztą tradycyjna na adres: Urząd Miasta Ełku (BOP), ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk;

b) faktycznym terminem złożenia oferty jest termin wpłynięcia do Urzędu "potwierdzenia złożenia oferty".

17. Oceny formalnej złożonych ofert dokonują pracownicy Urzędu Miasta Ełku wg poniższego:

a) I etap oceny formalnej:

Kryteria formalne I ETAPU:

a)

Oferta została złożona w serwisie Witkac.pl

b)

Dokument „Potwierdzenie złożenia oferty” w wersji papierowej został złożony zgodnie z terminami konkursu
w Urzędzie (liczy się data wpływu dokumentu do Urzędu)

c)

Oferta została złożona przez uprawnionego oferenta

1. Niespełnienie jednego lub więcej kryteriów I etapu, skutkuje automatycznym odrzuceniem oferty, bez poddania oferty ocenie w II etapie oceny formalnej.

2. Oferta spełniająca wszystkie kryteria formalne I etapu jest poddawana ocenie w II etapie oceny formalnej.

b) II etap oceny formalnej:

Kryteria formalne II etapu z możliwością usunięcia braków:

1.

Oferta została podpisana przez upoważnione do tego osoby

2.

Oferta została złożona z wymaganymi załącznikami, jeżeli zostały określone w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert

1. Pracownik odpowiedzialny za ocenę formalną składanych ofert, zobligowany jest, w dniu oceny oferty  i stwierdzenia braków formalnych wynikających z niespełnienia kryteriów formalnych II etapu do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie oferenta poprzez system Witkac.pl, wraz z ustaleniem ostatecznego terminu ich usunięcia.

2. Oferent może uzupełnić braki formalne oferty wynikające z niespełnienia kryteriów formalnych                 II etapu najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia powiadomienia wysłanego w systemie Witkac.pl.

3. Uzupełnienie braków formalnych następuje w systemie Witkac.pl.

4. W przypadku, gdy oferent nie skorzysta w przewidzianym terminie z prawa uzupełnienia braków formalnych, oferta nie jest poddawana dalszej ocenie.

5. Wyłącznie oferty spełniające wszystkie kryteria formalne I i II etapu kierowane są do oceny merytorycznej.

18. Oceny merytorycznej dokonuje komisja konkursowa, która opiniuje złożone oferty zgodnie
z następującymi kryteriami merytorycznymi i przypisaną im punktacją:

L.p.

Kryteria oceny merytorycznej

Punktacja

Od-do

(maks. 35 pkt.)

1.

Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta z uwzględnieniem warunków realizacji zadania określonych w ogłoszeniu

od 0 do 10

2.

Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

od 0 do 5

3.

Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób zaangażowanych
w realizację zadania

od 0 do 15

4.

Analiza i ocena realizacji zleconych przez samorząd miasta Ełku zadań publicznych w roku poprzednim pod kątem rzetelności i terminowości oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków lub w przypadku oferentów składających po raz pierwszy – ocena  doświadczenia oferenta w realizacji podobnych zadań publicznych.

od 0 do 5

c) końcowa punktacja oferty to średnia z ocen poszczególnych członków komisji konkursowej;

d) ocena formalna i merytoryczna może odbywać się w trakcie trwania konkursu;

e) wyniki oceny merytorycznej otwartego konkursu ofert nie podlegają trybowi odwoławczemu.

19. Zasady przyznawania dotacji:

a) Prezydent Miasta Ełku, biorąc pod uwagę opinię komisji konkursowej, ostatecznie wybiera
i zatwierdza, w formie zarządzenia, zadania do realizacji.

b) oferenci, których oferty zostały wybrane do realizacji, są niezwłocznie powiadamiani o przyznaniu dofinansowania.

c) oferent może zrezygnować z realizacji zadania w przypadku, gdy przyznana kwota dotacji nie gwarantuje jego efektywnej realizacji. W takim przypadku kwota dotacji zostaje w puli środków finansowych przeznaczonych na te zadanie w ramach otwartego konkursu ofert.

d) dotacja przekazywana będzie w miesięcznych transzach.

20. Umowa na realizację zadania:

a) z zatwierdzonymi, w formie zarządzenia, oferentami Prezydent Miasta Ełku podpisuje umowę uszczegóławiającą warunki merytoryczno-finansowe realizacji zadania, jego kontroli, trybu i terminu rozliczenia i sprawozdania z jego realizacji.

b) za przeprowadzenie negocjacji warunków umowy i jej przygotowanie do podpisania odpowiedzialne jest Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku.

c) oferent, z którym podpisywana jest umowa na realizację zadania samorządu miasta Ełku zobowiązany jest do przygotowania niezbędnych informacji w systemie Witkac.pl oraz dostarczenia wymaganych załączników.

d) umowa podpisywana jest niezwłocznie po wydaniu przez Prezydenta Miasta Ełku zarządzenia w sprawie wyboru ofert do realizacji oraz przygotowania przez oferenta wymaganych załączników i informacji, nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia wejścia w życie zarządzenia.

e) jeżeli po tym terminie umowa nie jest podpisana z winy oferenta, Prezydent odstępuje automatycznie od jej realizacji. W takim przypadku kwota dotacji zostaje w puli środków finansowych przeznaczonych na ten konkurs.

f) umowa nie zostanie podpisana z oferentem również, gdy:

1. Oferent nie złożył sprawozdania z realizacji zadania publicznego za lata poprzednie lub sprawozdanie to nie zostało zaakceptowane przez zleceniodawcę.

2. Została wydana decyzja administracyjna w sprawie zwrotu dotacji wydatkowanej w nadmiernej wysokości, niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej nienależnie.

3. Zostało wydane orzeczenie sądu administracyjnego utrzymujące zaskarżoną decyzję administracyjną.

4. Oświadczenie złożone razem z ofertą okaże się niezgodne ze stanem faktycznym.

5. Toczy się postępowanie egzekucyjne przeciwko oferentowi, co mogłoby spowodować zajęcie dotacji na poczet zobowiązań oferenta.

6. Oferent zarejestrowany w KRS, zakłada realizację projektu przez oddział terenowy, którego istnienie nie jest potwierdzone przez odpowiedni wpis w KRS.

7. Nie zostały dostarczone wymagane na etapie podpisywania umowy załączniki określone
w warunkach realizacji zadania.

g) na podstawie podpisanej umowy Urząd Miasta Ełku przelewa, w  terminie określonym w umowie, kwotę dotacji na wskazane w umowie konto Zleceniobiorcy.

h) dotacja przekazywana będzie raz w miesiącu w terminie do 10 dnia miesiąca następnego  po miesiącu zrealizowania usługi.

i) oferent musi być jedynym posiadaczem wskazanego w umowie rachunku bankowego.

21. Realizacja zadania:

a) realizacja zadania musi przebiegać zgodnie z zapisami umowy i załącznikami do niej.

b) zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

c) przetwarzanie danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie tych danych. W przypadku przetwarzania danych osobowych beneficjentów oraz osób zaangażowanych w realizację projektu, oferent zobowiązany jest posiadać zgodę tych osób na przetwarzanie ich danych, która zawiera w szczególności zgodę na udostępnianie ich danych do celów monitoringu, kontroli w ramach realizowanego zadania.

d) zleceniobiorca zobowiązany jest na podstawie art. 4a-4c ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie do udostępniania informacji publicznej poprzez ogłaszanie informacji publicznej
w Biuletynie Informacji Publicznej zleceniobiorcy albo poprzez ogłaszanie informacji publicznej
na stronie internetowej zleceniobiorcy albo na wniosek.

e) zasadą jest dokonywanie przez zleceniobiorcę płatności bezgotówkowej (przelewy z konta Zleceniobiorcy wskazanego w umowie), jednakże dopuszczalne jest dokonywanie płatności gotówkowych
w przypadkach, gdy nie jest możliwy obrót bezgotówkowy.

f) zleceniobiorca może dokonywać płatności związanych z realizacją zadania zarówno  z dotacji, jak i ze środków własnych wyłącznie w terminach określonych w umowie.

g) informacja i promocja realizacji zadania przebiega zgodnie z zapisami umowy.

22. Kontrola zadań w trakcie ich realizacji:

a) uprawnieni przez Prezydenta Miasta Ełku pracownicy Urzędu Miasta Ełku mają prawo do kontroli zadania w zakresie stopnia realizacji zadania; efektywności, rzetelności i jakości zadania; prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem. W związku z tym, kontrola może być prowadzona zarówno
w trakcie, jak i po zakończeniu realizacji zadania.

b) stosownie do art. 70 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.), do której ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) odsyła w sprawach nieuregulowanych, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,  tym samym uprawnienia organu do sprawowania kontroli prawidłowości wykonania zadania publicznego przysługują mu przez okres 5 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym realizowano zadanie publiczne.

c) Kontrolą, w trakcie realizacji, objętych musi być nie mniej niż 20% zleconych, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadań samorządu miasta Ełku zleconych w ramach wszystkich otwartych konkursów ofert.

d) listę proponowanych do kontroli zadań opracowuje Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i przedkłada do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Ełku.

e) Prezydent Miasta Ełku dokonuje ostatecznego wyboru zadań do kontroli.

f) kontrola jest przeprowadzona po uprzednim powiadomieniu Zleceniobiorcy.

g) z kontroli sporządzany jest protokół pokontrolny w terminie do 14 dni roboczych od dnia zakończenia kontroli.

h) w razie stwierdzenia nieprawidłowości Zleceniobiorca zostaje wezwany do ich niezwłocznego usunięcia w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

i) w przypadku niezastosowania się do wezwań Zleceniodawca może odstąpić od umowy.

j) zastrzega się możliwość przeprowadzenia kontroli  przez pracowników MOPS oraz organy nadzoru i kontroli.

23. Rozliczanie dotacji i zatwierdzanie sprawozdań:

a) zleceniobiorca jest zobowiązany do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem na jaki je uzyskał i na warunkach określonych umową;

b) rozliczenie dotacji następuje zgodnie obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, umową oraz postanowieniami niniejszej procedury;

c) termin rozliczenia przyznanej dotacji określony jest w umowie;

d) zleceniobiorca, po zakończeniu realizacji zadania określonego w umowie, sporządza sprawozdanie i je składa w serwisie internetowym Witkac.pl, następnie drukuje dokument "potwierdzenie złożenia sprawozdania" i podpisany przez upoważnione osoby złożyć, w obowiązującym w umowie terminie, w Biurze Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3, pok. nr 10;

e) rozliczenie dotacji następuje na podstawie dowodów księgowych, spełniających wymagania określone dla dowodu księgowego, które zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości są podstawą stwierdzającą dokonanie operacji gospodarczej;

f) dowody księgowe związane z realizacją zadania, dotyczące zarówno dotacji jak i wkładu własnego, winny być opisane zgodnie z art. 21 ustawy o rachunkowości;

g) złożone sprawozdanie merytoryczno-finansowe sprawdzane jest przez pracownika Biura Współpracy  z Organizacjami Pozarządowymi (BOP) w terminie 20 dni roboczych;

h) w przypadku prawidłowej realizacji zadania i jego rozliczenia zleceniobiorca otrzymuje pismo zatwierdzające sprawozdanie z realizacji zadania;

i) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub braków w złożonym sprawozdaniu z realizacji zadania, Zleceniobiorca jest zobowiązany do ich usunięcia w wyznaczonym terminie i złożenia odpowiednich wyjaśnień bądź złożenia brakujących dokumentów;

j) niezastosowanie się do wezwań może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę
i zwrotu części lub całości dotacji;

k) zleceniobiorca, po zakończeniu analizy sprawozdania przez pracownika i stwierdzenia jego prawidłowości, drukuje sprawozdanie i podpisane składa w Biurze Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3 lok.10, 19-300 Ełk w godzinach pracy urzędu.

24. Zrealizowane w roku poprzednim i bieżącym zadania samorządu miasta Ełku tego samego rodzaju
i związane z nimi koszty:

a) w roku 2016, 2017 i 2018 Miasto Ełk nie zlecało organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego pn. realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla uprawnionych mieszkańców Miasta Ełku;

b) w 2019 ( od dnia 01.04.2019 r. do dnia 31.10.2019 r.) zrealizowano zadanie na łączną kwotę 103 200 zł.

25. Wewnętrzna kontrola zatwierdzonych sprawozdań:

a) Biuro Kontroli, Audytu i Jakości dokonuje oceny poprawności pracy Wydziału Polityki Społecznej
oraz Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w zakresie kontroli sprawozdań z realizacji zadań samorządu miasta Ełku.

b) ocena polega na kontroli 5% zatwierdzonych sprawozdań z realizacji zadań samorządu miasta Ełku zleconych w trybach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

26. Informacji w sprawie konkursu udziela Grażyna Chilińska, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku, ul. J. Piłsudskiego 8, pok. 9, tel.  87 732 67 28,  e-mail: sekretariat@mops.elk.pl.

27. Za koordynację całokształtu spraw związanych ze zlecaniem zadań samorządu miasta Ełku na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie odpowiada Pełnomocnik Prezydenta Ełku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi z Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku.

28. W sprawach nieujętych w ogłoszeniu, a dotyczących zlecania realizacji zadań publicznych mają zastosowanie przepisy nadrzędne, w tym ustawy i rozporządzenia.

Prezydent Miasta Ełku

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama