Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego, dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym...

Reklama
Utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego, dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, jako element Lokalnego Systemu Wsparcia
Nabór od 21.10.2019 do 13.11.2019 16:00
Dzielnica Włochy
Łączny budżet 391,43 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Włochy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego, dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, jako element Lokalnego Systemu Wsparcia .
 1. Opis zadania:

Cele szczegółowe realizacji zadania:

 1. zwiększenie kompetencji społecznych i osobistych dzieci i młodzieży,
 2. podniesienie wyników w nauce dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat, zagrożonej wykluczeniem społecznym,
 3. zwiększenie kompetencji społecznych i opiekuńczo-wychowawczych rodziców dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat,

Adresaci zadania:

Dzieci i młodzież z terenu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w wieku 6-18 lat, ich rodzice i/lub opiekunowie

 

Placówka wsparcia dziennego będzie prowadzona w formie specjalistycznej, zapewniającej w szczególności:

a)         bezpieczeństwo,

b)        realizację indywidualnych programów korekcyjnych, psychokorekcyjnych lub psychoprofilaktycznych, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną  i socjoterapię, w oparciu o diagnozę,

c)         organizację zajęć socjoterapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych oraz logopedycznych, w oparciu o diagnozę,

d)        prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy,

e)         pracę z rodziną,

f)         fakultatywnie: opiekę, wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawy i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.

Praca w placówce specjalistycznej może być realizowana w formach: grupowej, indywidualnej lub obu, w oparciu o indywidualną diagnozę sytuacji dziecka.

Dopuszcza się zaplanowanie wyjazdów dla dzieci i młodzieży biorących udział w zadaniu pod warunkiem, że wyjazdy będą kontynuacją całorocznej pracy socjoterapeutycznej lub profilaktycznej.

 

Liczba miejsc dla dzieci i młodzieży w PWD: min. 25

 

Wymagania dotyczące realizacji zadania:

 1. placówka musi być prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, 924).
 2. oferent w ofercie wskaże miejsce realizacji zadania,
 3. oferent, który zostanie wyłoniony w konkursie, zobowiązany będzie złożyć przed podpisaniem umowy na realizację zadania publicznego: dokument poświadczający prawo korzystania z lokalu, w którym będzie prowadzona PWD oraz  potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie decyzji przez Prezydenta m.st. Warszawy dotyczącej zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego, o którym mowa w art. 19 ww. ustawy, a do dnia wskazanego w harmonogramie realizacji zadania, w którym rozpoczną się działania na rzecz dzieci i młodzieży, kserokopię uzyskanej przedmiotowej decyzji,
 4. placówka zobowiązana jest do rekrutacji uczestników, w szczególności we współpracy z pracownikami socjalnymi i asystentami rodziny z ośrodka pomocy społecznej, a także kuratorami sądu rodzinnego,
 5. w ofercie na realizację zadania publicznego, oferent jest zobowiązany opisać sposób rekrutacji uczestników zadania, stałego monitoringu i propozycję działań naprawczych,
 6. organizacja zobowiązana jest do zapewnienia monitoringu i ewaluacji projektu (oferent przedstawi sposób monitoringu i ewaluacji w ofercie), do zbierania danych pozwalających ocenić skuteczność działań i realizację wskaźników lub będzie korzystała z jednolitego systemu gromadzenia danych i ich analizy oferowanego przez miasto (Baza Monitorująca),
 7. placówka zobowiązana jest do ścisłej współpracy z instytucjami, konsorcjum organizacji pozarządowych realizujących działania w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia, a także placówkami oświatowymi i innymi placówkami pomocy dziecku i rodzinie (do oferty należy załączyć porozumienia o współpracy z: OPS, szkołami oraz innymi podmiotami),
 8. organizacja prowadząca placówkę jest zobowiązana do zapewnienia w niej miejsca dla dzieci wskazanych przez OPS, 
 9. w każdej placówce podczas jej działań są obecne, co najmniej 2 osoby dorosłe,
 10. pod opieką jednego wychowawcy w tym samym czasie, może przebywać nie więcej niż 15 dzieci,
 11. placówka jest czynna minimum 5 dni w tygodniu, nie mniej niż 4h dziennie (bezpośrednia praca z dziećmi),
 12. placówka podejmuje pracę z rodziną,
 13. placówka przygotowuje i prowadzi dokumentację merytoryczną, w tym plany pracy z dziećmi,
 14. w każdej placówce zatrudniony jest kierownik,
 15. rekomenduje się zatrudnienie wychowawców i kierowników na umowy o pracę,
 16. podmiot ubiegający się o realizację zadania publicznego musi wykazać się doświadczeniem w realizacji działań, których dotyczy zadanie objęte konkursem,
 17. oferent zapewni kadrę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone stosownymi dokumentami. Kwalifikacje kadry muszą być zgodne z kwalifikacjami określonymi w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a w przypadku kadry do realizacji form łączonych oferent zatrudni ponadto pedagogów ulicy z doświadczeniem w realizacji działań z zakresu pedagogiki ulicy, (dokumentacja kadry do wglądu Zleceniodawcy w siedzibie placówki),
 18. osoby prowadzące zajęcia tematyczne rozwijające zainteresowania młodzieży muszą posiadać wykształcenie adekwatne do tematyki prowadzonych zajęć w zależności od ich rodzaju, preferowane wykształcenie co najmniej średnie z przygotowaniem pedagogicznym oraz udokumentowane kwalifikacje adekwatne do tematyki zajęć,  jednakże w przypadku zajęć o charakterze zawodowym dopuszcza się osoby z wykształceniem zawodowym, przygotowaniem pedagogicznym i udokumentowanym doświadczeniem,                    
 19. osoby prowadzące zajęcia ogólnorozwojowe i edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu, muszą posiadać adekwatne wykształcenie i przygotowanie,
 20. placówka zapewnia  materiały potrzebne do prowadzenia zajęć,
 21. pobyt w placówce jest nieodpłatny,
 22. dożywianie powinno mieć formę warsztatów kulinarnych mających walor edukacyjny – wspólne przygotowywanie posiłków ze świeżych produktów (w szczególności o ograniczonej ilości tłuszczów, soli i cukru). Poza wycieczkami co najmniej całodniowymi nie dopuszcza się możliwości finansowania usług cateringowych,                        
 23. realizator ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników zajęć, zarówno na terenie placówki, jak i podczas zajęć realizowanych poza placówką, w tym także wyjazdowych,
 24. zleceniodawca dopuszcza przerwę w realizacji zadania, w okresie wakacji,  
 25. Oferent określa liczbę odbiorców, którzy będą korzystać z placówki wsparcia dziennego w poszczególnych latach realizacji zadania (każde dziecko liczone jest jeden raz w danym roku),
 26. organizacja przedkłada zleceniodawcy szczegółowy harmonogram realizacji zadania przed podpisaniem umowy oraz aktualizuje go na bieżąco i przedkłada przed wprowadzeniem zmian,
 27. w ofercie należy zawrzeć informację o funkcjonowaniu placówki: ile miesięcy w roku, dni i godziny otwarcia, ramowy plan zajęć,
 28. należy przewidzieć przygotowanie zewnętrznej tablicy informującej o godzinach otwarcia, planie stałych zajęć oraz finansowaniu ze środków m.st. Warszawy,
 29. placówki muszą spełniać standardy programowe funkcjonowania placówek wsparcia dziennego na terenie m.st. Warszawy: https://warszawarodzinna.um.warszawa. pl/sites/warszawarodzinna.um.warszawa.pl/files/standardy_programowe_pwd.pdf                        
 30. oferent przystępując do podpisania umowy, jednocześnie składa oświadczenie, że znana mu jest treść  ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. 2018.405, 730) oraz obowiązki z niej wynikające, jak również sankcje związane z ich niedopełnieniem.

Zleceniodawca na bieżąco monitoruje frekwencję dzieci w PWD, np. co miesiąc weryfikując listy obecności, jeśli frekwencja nie przekracza 50% Zleceniodawca może wyciągnąć konsekwencje finansowe.

 

Założenia dotyczące pracy realizatorów zadania:

 1. wychowawca – ilość godzin: 40h zegarowych tygodniowo; umowa o pracę, umowa –zlecenie lub umowa z osobą, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą („samozatrudniającą się"),  (preferuje się zatrudnienie wychowawcy na umowę o pracę, w przeliczeniu etat – 40 h). Około 2/3 czasu pracy wychowawcy to bezpośrednia praca z dziećmi, pozostały czas pracy, to czas poświęcony na pracę z rodziną, przygotowanie dokumentacji do zajęć, dokumentacji dziecka i rodziny, kontakt z pedagogiem, pracownikiem socjalnym i inne,
 2. kierownik:
 1. kieruje pracą placówki, w szczególności: koordynuje realizację zadania zleconego przez dzielnicę,
 2. jest przełożonym wszystkich pracowników placówki, odpowiada za organizację  i dyscyplinę pracy,
 3. sprawuje nadzór merytoryczny, w tym kontroluje dokumentację merytoryczną wychowawców,
 4. sprawuje opiekę nad wychowankami placówki,
 5. prowadzi sprawozdawczość związana z dotacją na prowadzenie PWD,
 6. utrzymuje stały kontakt ze szkołami, urzędem dzielnicy, DKDS/BKDS, OPS,
 7. prowadzi monitoring pracy z rodzinami dzieci uczęszczającymi do placówki,
 8. reprezentuje placówkę na zewnątrz.

 

UWAGA

Przed dopuszczeniem do realizacji przedmiotowych zadań w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem lub z opieką nad nimi, oferent zweryfikuje  osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności  pod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem). Przy wykonywaniu zadania w ww. zakresie  nie będą brały udziału osoby, które: widnieją w Rejestrze lub nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub, co do których Oferent powziął informację, że w  stosunku do nich prowadzone są postępowania karne o których mowa w art. 2 ustawy  z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

 

Dokumentacja

Realizator jest zobowiązany do skrupulatnego prowadzenia dokumentacji:

 1. czas pracy kadry placówki powinien być udokumentowany – w przypadku umowy zlecenie musi być prowadzona ewidencja godzin pracy, lista obecności pracowników,
 2. wychowawcy i kierownik prowadzą dokumentację merytoryczną: m.in.: dzienniki zajęć, listy obecności dzieci, dokumenty dot. współpracy z instytucjami, karty pracy z rodziną i inne (w ofercie należy wskazać jaka dokumentacja będzie prowadzona),
 3. zgoda rodziców na uczestnictwo dziecka w placówce,
 4. diagnoza sytuacji dziecka (trudności, potrzeby, możliwości) w oparciu o którą powstaje indywidualny plan pracy z dzieckiem i rodziną,
 5. ewaluacja/udział w Bazie Monitorującej,
 6. inne

Koszty finansowane z dotacji:

 1. KIEROWNIK – wynagrodzenie min. 4 000 zł., przy założeniu, że:
 1. kierownik może pełnić jednocześnie funkcję wychowawcy. W ofercie należy podać ile godzin z pracy kierownika, będzie pełnił jako wychowawca. Rekomenduje się zatrudnienie kierownika na 1 etat, kiedy PWD liczy 15 dzieci i tak samo obliczone wynagrodzenie (w przeliczeniu na etat, jeśli jest to umowa zlec.), jeśli placówka ma więcej dzieci, to wynagrodzenie i etat należy proporcjonalnie powiększyć,
 1. w przypadku, gdy kierownik pełni funkcję wychowawcy należy precyzyjnie określić wymiar godzin pracy/etatu w ramach każdej z tych funkcji.
 2. WYCHOWAWCA –  3.000 – 5.000 zł (w przeliczeniu na etat),
 3. SPECJALIŚCI - nie mniej niż 50 zł brutto za godzinę zegarową,
 4. INNI REALIZATORZY - min. 30 zł brutto max. 150zł brutto za godzinę zegarową,
 5. KSIĘGOWA - maksymalnie 300 zł/m-c przy placówce, do której uczęszcza 15 dzieci, jeśli do placówki uczęszcza więcej niż 15 dzieci, wynagrodzenie może proporcjonalnie wzrosnąć,
 6. wyżywienie dla dzieci  lub artykuły spożywcze – należy zapewnić dzieciom jeden posiłek dziennie,
 7. bilety do kin, teatrów, muzeów, na imprezy sportowe,
 8. pomoce, materiały do zajęć, środki czystości i apteczka, materiały biurowe,
 9. opłaty eksploatacyjne, w tym: czynsz, media (ogrzewanie, woda i ścieki, internet, telefon, energia); konserwacje, inne koszty związane z lokalem,
 10. obsługa administracyjno-biurowa, w tym księgowość,
 11. koszty promocji projektu,
 12. inne koszty niezbędne do realizacji projektu.

UWAGA:

w ramach realizacji zadania nie mogą być finansowane zakupy środków trwałych powyżej 10 000zł.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama