Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

DiveDivercity 4 – polsko-norweska współpraca w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań rozwojowych w miastach – wzmocnienie...

Reklama
DiveDivercity 4 – polsko-norweska współpraca w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań rozwojowych w miastach – wzmocnienie zaangażowania mieszkańców w rozwój miasta w 2019 r
Nabór od 17.10.2019 do 08.11.2019 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej
Łączny budżet 123,6 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 123,6 tys. PLN
Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Partycypacji Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Divercity 4 – polsko-norweska współpraca w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań rozwojowych w miastach – wzmocnienie zaangażowania mieszkańców w rozwój miasta w 2019 r

Zadanie będzie polegać na rozwijaniu kontaktów i wymianie doświadczeń poprzez zaproszenie europejskich ekspertów oraz przedstawicieli interesariuszy społecznych do udziału w projekcie.

Od oferenta/zleceniobiorcy oczekuje się:

 1. rekrutacji, powołaniu i koordynacji prac Liderów Miejskich
 2. udzieleniu Liderom Miejskim wsparcia logistycznego
 3. zebraniu i opracowaniu potrzeb interesariuszy w aspekcie tematyki Projektu pn. "DIVERCITY 4 – POLSKO-NORWESKA WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE KREOWANIA NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ ROZWOJOWYCH W MIASTACH – WZMOCNIENIE ZAANGAŻOWANIA MIESZKAŃCÓW W ROZWÓJ MIASTA"
 4. koordynowaniu współpracy Liderów Miejskich z ekspertami w zakresie Projektu
 5. organizacji warsztatów zgodnie z opisem Projektu  z zakresu:
 • ochrony środowiska,
 • opieki senioralnej,
 • dostępności,
 • mieszkalnictwa.

Wymagany jest  1 warsztat na każdy z ww. tematów. W warsztatach wezmą udział eksperci z Polski, Norwegii i Islandii. Każdym tematem zajmować się będzie grupa czterech ekspertów w koordynacji z Liderem Miejskim. Zadaniem ekspertów będzie wspólna praca nad danym zagadnieniem oraz przygotowanie merytorycznego wkładu do konferencji DIVERCITY 4 na podstawie doświadczeń  polskich i norweskich miast, zaplanowanej na rok 2020. W warsztatach mogą brać udział przedstawiciele społecznych interesariuszy.

Zadaniem Liderów Miejskich będzie koordynacja prac ekspertów w obszarach merytorycznych oraz ukierunkowanie prac tak, aby efekty warsztatów odpowiadały uwarunkowaniom lokalnym.

Warsztat składa sie z dwudniowej sesji dla każdego z ww. tematów. Organizator zapewnia w szczególności: logistykę warsztatów (wybór odpowiedniego miejsca, przygotowanie materiałów graficznych), zapewnienie ekspertom transportu do/z Wrocławia, zakwaterowanie ekspertów we Wrocławiu, zapewnienie obsługi cateringowej, zapewnienie odpowiedniej oprawy technicznej.

 1. promocji Projektu, jego idei i efektów  w szczególności w formie strony internetowej
 2. urzeczywistnianiu idei partycypacyjnej przy realizacji Projektu poprzez rekrutację uczestników warsztatów   m. in. pośród lokalnych interesariuszy. 

Beneficjentami projektu będą  lokalni interesariusze (przykładowo: mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych, organizacji pozarządowych czy urzędników różnych szczebli administracji rządowej i samorządowej).

Listę ekspertów wskazuje Zleceniodawca. Liderów Miejskich rekrutuje oferent/zleceniobiorca.

Opis projektu DIVERCITY znajduje się z załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

W trakcie realizacji zadania oferent/zleceniobiorca zobowiązany jest do:

 1. umieszczania formuły o wsparciu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej, a także logo Mechanizmów Finansowych na materiałach i dokumentach związanych z realizacją Projektu
 2. udostępniania do wglądu całości oryginalnej dokumentacji dotyczącej realizacji Projektu na wniosek instytucji uprawnionych do kontroli lub audytu projektów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
 3. informowania, że inicjatywa "DiverCITY 4 - polsko-norweska współpraca w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań rozwojowych w miastach" korzysta z dofinansowania otrzymanego w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Celem Inicjatywy jest zidentyfikowanie najefektywniejszych rozwiązań i stworzenie sieci współpracy oraz wymiana doświadczeń między samorządami polskimi i Państw-Darczyńców, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki partycypacji społecznej w odnowie miast i poprawy środowiska miejskiego.
 4. stosowania się do szczegółowych zasad kwalifikowalności wydatków określonych w:
 • rozdziale 8 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014-2021 przyjętymi przez Komitet Mechanizmu Finansowego EOG, zgodnie z art. 10.5 Protokołu 38c do Umowy o EOG, w dniu 8 września 2016 r. i zatwierdzonymi przez Stały Komitet Państw EFTA w dniu 23 września 2016 r. oraz Regulacjami w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 przyjętymi przez Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w dniu 23 września 2016 r., zgodnie z art. 10.5 Umowy pomiędzy Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, http://www.eog.gov.pl/media/50928/Regulacje_EOG_2014_FINAL_v2.pdf
 • w rozdziale 3 Wytycznych  w zakresie wykorzystania środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, przygotowanymi przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, zatwierdzonymi dnia 16 kwietnia 2019 r.,   https://www.eog.gov.pl/media/69189/WYTYCZNE_FWD_14_21.pdf
Źródło: Urząd Miejski Wrocławia

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama