Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji, wraz z zadaniem z zakresu edukacji prawnej na terenie Miasta Suwałk w 2020 r
Nabór od 16.10.2019 do 06.11.2019 23:59
Wydział Spraw Społecznych
Łączny budżet 126,06 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 126,06 tys. PLN
Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji, wraz z zadaniem z zakresu edukacji prawnej na terenie Miasta Suwałk w 2020 r. .

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji, wraz
z zadaniem z zakresu edukacji prawnej na terenie Miasta Suwałk w 2020 r., o których mowa
w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294).  

 

 1. Rodzaj zadania priorytetowego i wysokość dotacji przeznaczonej na jego realizację

 

 

nr zadania

 

nazwa zadania priorytetowego

(nazwę zadania wpisać odpowiednio w formularz oferty)

kwota dotacji przeznaczona na realizację zadania w zł

 

1.

Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym nieodpłatnej mediacji, wraz z zadaniem z zakresu edukacji prawnej.

 

63 030 zł

 

(w tym 2 970  zł
na zadanie
z zakresu edukacji prawnej)

 

2.

Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji, wraz
z zadaniem z zakresu edukacji prawnej.

 

63 030 zł

 

(w tym 2 970  zł
na zadanie
z zakresu edukacji prawnej)

 

 

 

 

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, zwanej dalej organizacją pozarządową,  wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

Miasto Suwałki zobowiązuje się do udostępnienia lokalu w budynku przy ul. Kościuszki 71
w Suwałkach, zapewnienia w lokalu dostępu do sieci energetycznej, teleinformatycznej, zapewnienia właściwych warunków dla osób uprawnionych, wyodrębnienia pomieszczenia umożliwiającego zachowanie dyskrecji przy udzielaniu przedmiotowej pomocy, wyposażenia lokalu w szafkę zamykaną na klucz, drukarkę, dostęp do Internetu oraz za pośrednictwem Internetu korzystanie z powszechnie dostępnych baz aktów prawnych. Koszty utrzymania lokalu ponosi Miasto Suwałki.

 

 

 

II. Zasady przyznawania dotacji

 

 1. Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:
 1. ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.  U. z 2019 r., poz. 294) zwanej dalej ustawą,
 2. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1930),
 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.),
 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.,
  poz. 869 z późn. zm.),
 5. rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 1. Złożone oferty ocenia pod względem formalnym i merytorycznym komisja konkursowa
  i przedkłada wyniki Prezydentowi Miasta Suwałk.
 2. Zatwierdzenia wyboru oferty dokonuje w drodze zarządzenia Prezydent Miasta Suwałk.
 3. Warunki realizacji zadania określa umowa sporządzona według wzoru określonego rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), której projekt stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie „UMOWA
  nr ……./2019 o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą:  Zlecone zadanie administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
  w 2020 r.” oraz załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie „UMOWA nr ………/2019
  o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Zlecone zadanie administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
  w 2020 r.”
 4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Miastem Suwałki a oferentem.
 5. Dopuszcza się wkład własny finansowy, osobowy czy rzeczowy Oferenta.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania

 

 1. Termin realizacji zadania: od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

 

 1. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w punkcie, w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa
  w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 90). W przypadku, o którym mowa w ustawie,  na żądanie Prezydenta Miasta Suwałk czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie, bez zmiany wysokości udzielonej dotacji.

 

 1. W ramach zawartej umowy, organizacji pozarządowej powierza się jednocześnie zadania
  z zakresu edukacji prawnej, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok na każdy punkt, 
  w szczególności w formach, o których mowa w art. 3b ust. 2 ustawy. Organizacja pozarządowa w ofercie winna określić zakres, termin i formę w jakiej będzie realizowała zadania z zakresu edukacji prawnej.

 

 1. Organizacja prowadząca punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powinna zagwarantować współpracę z mediatorem w razie potrzeb zgłaszanych przez osoby uprawnione.

 

 1. W przypadku gdy w konkursie ofert nie wpłynie żadna oferta na prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub gdy złożone oferty nie spełniają kryteriów, prowadzenie punktu powierza się organizacji, która według zwykłych warunków konkursowych przedstawiła najwyżej ocenioną ofertę na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej i zadeklaruje możliwość ewentualnej obsługi większej liczby punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (deklaracja wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia). 

 

 1. O powierzenie prowadzenia w 2020 r. punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, może ubiegać
  się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego, w zakresie,
  o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub 22 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.),

wpisana na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy, prowadzoną przez wojewodę.

 

 1. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa
  w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania
  się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna
  lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku. 

 

 1. Wyłoniony w drodze konkursu podmiot będzie zobligowany do realizacji zadań wynikających ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294).

 

 1. Wkład osobowy w realizację zadania musi być potwierdzony co najmniej zawartą umową
  o wolontariacie z wolontariuszem.

 

IV. Terminy i warunki składania ofert

 

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty poprzez elektroniczny system „WITKAC” i złożenie podpisanych odręcznie oświadczeń.
 2. Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem systemu „WITKAC” na formularzach, których wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu
  do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), które są udostępnione w systemie „WITKAC”.
 3. Termin składania ofert w systemie „WITKAC” upływa po 21 dniach od daty ogłoszenia otwartego konkursu ofert, tj. 6 listopada 2019 r., godz. 23:59
 4. Ostateczny termin składania odręcznie podpisanych oświadczeń upływa następnego dnia roboczego po terminie składania ofert w systemie „WITKAC”,
  tj. 7 listopada 2019 r. o godz. 15:30
 5. Podpisane odręcznie oświadczenia przez osoby upoważnione wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć, bez pisma przewodniego, w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji, wraz z zadaniem z zakresu edukacji prawnej na terenie Miasta Suwałk w 2020 r.”.  Na kopercie muszą znaleźć się także następujące dane: pieczęć oferenta lub nazwa i adres oferenta. Dokumenty należy złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1,
  pok. nr 4-5 (w godzinach 7.30-15.30, w poniedziałki w godzinach 8.00-16.00) lub przesyłką listową na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.
 6. Dokumentacja niezłożona we wskazanym terminie oraz taka, która wpłynie przesyłką listową po tym terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.
 7. Dopuszcza się składanie ofert wspólnych przez dwóch lub więcej oferentów.
 8. Oferta wspólna wskazuje:
 1. jakie działania w ramach zadania będą wykonywać poszczególni oferenci;
 2. sposób reprezentacji oferentów wobec Miasta Suwałki.
 1. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być trwale spięte, w sposób uniemożliwiający ich oddzielenie podczas prac Komisji.
 2. W przypadku składania kopii wymaganych dokumentów, powinny być one potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu, wskazane w dokumentach potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
 3. Oferty nie podlegają uzupełnieniom ani korekcie.

 

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

 

 1. Ocena ofert i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 30 dni od dnia następującego po dniu, o którym mowa w części IV, ust. 3 niniejszego ogłoszenia.
 2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych
  w ustawie.
 3. W pierwszej kolejności oferty zostaną sprawdzone pod względem formalnym,
  tj. czy spełniają wymagania określone w art. 14 ust. 1-3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) oraz wynikające
  z niniejszego ogłoszenia.
 4. Do oświadczenia, o którym mowa w części IV ust. 5 organizacja pozarządowa ubiegająca się w konkursie na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dołącza odpowiednio:

 

 1. W przypadku prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

 

 1. potwierdzenie wpisu na listę wojewody, o której mowa w art. 11d ust. 1 i 2 ustawy,
  w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
 2. umowę zawartą z adwokatem, radcą podatkowym, doradca podatkowym lub osobą,
  o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2, oraz mediatorem, o którym mowa w art. 4 a ust. 6 ustawy,  
 3. deklarację o możliwości ewentualnej obsługi większej liczby punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku gdy w konkursie ofert nie wpłynie żadna oferta
  na prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub gdy złożone oferty nie spełnią kryteriów - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia.

 

 1. W przypadku prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

 

 1. potwierdzenie wpisu na listę wojewody, o której mowa w art. 11d ust. 1 i 3 ustawy,
  w zakresie udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 2. umowę zawartą z doradcą oraz mediatorem, o którym mowa w art. 4 a ust. 6 ustawy.

 

 

 1. Organizacja pozarządowa ubiegająca się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może dodatkowo przedstawić porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia
  w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom mającym trudności
  w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych dla każdego punktu.   
 2. Odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada wymaganiom zawartym
  w ogłoszeniu, a w szczególności:
 1. złożone w inny sposób niż przez system „WITKAC”,
 2. złożone po terminie określonym w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert,
 3. złożone w formie nieodpowiadającej wzorowi wskazanemu w ogłoszeniu,
 4. niekompletne,
 5. złożone przez oferentów nieuprawnionych,
 6. niepodpisane lub podpisane przez osoby nieupoważnione,
 7. w przypadku oferty wspólnej niezawierające podziału zadań pomiędzy oferentami
  i sposobu reprezentacji oferentów wobec Miasta Suwałki,
 8. niedotyczące pod względem merytorycznym zadania wskazanego w ogłoszeniu,
 9. dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi oferenta,
 10. których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu,
 11. z wnioskowaną kwotą dotacji wyższą niż planowana w ogłoszeniu konkursowym
  na dane zadanie priorytetowe,
 12. niespełniające wymogów art. 14 ust. 1-3 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie.

 

 1. Do oceny merytorycznej zostanie dopuszczona oferta, która spełnia wszystkie
  ww. kryteria formalne.
 2. Przy ocenie merytorycznej poszczególnych ofert stosowane będą następujące kryteria
  i skala ocen:
 1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta, tj. doświadczenie
  i skuteczność w realizacji zadań, zasoby rzeczowe oraz kwalifikacje osób,
  przy udziale których realizowane będzie zadanie publiczne (0-5 pkt),
 2. wartość merytoryczna oferty i poziom merytoryczny, spójność projektu, rzetelny
  i realny harmonogram realizacji, szczegółowość opisu projektu (0-10 pkt),
 3. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania (w tym w szczególności: zasadność
  i rzetelność określenia kosztów projektu, przejrzystość kalkulacji kosztów) (0-5 pkt),
 4. wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (0-3 pkt),
 5. atrakcyjność zadania z zakresu edukacji prawnej (co najmniej 1 zadanie na rok)

(0-5 pkt),

 1. przedstawienie podpisanej deklaracji o możliwości obsługi większej liczby punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku gdy w konkursie ofert nie wpłynie żadna oferta na prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
  lub gdy złożone oferty nie spełnią kryteriów prowadzenia punktu (0-1 pkt),
 2. dotychczasowa współpraca oferenta z Miastem Suwałki (rzetelność, terminowość
  i jakość rozliczenia przez oferenta dotacji otrzymanych z Miasta Suwałki),
  także współpraca niefinansowa   (0-5 pkt).

 

VI. Ogłoszenie wyników i postanowienia końcowe

 

 1. Prezydent Miasta Suwałk ogłasza zarządzeniem wyniki otwartego konkursu ofert poprzez udostępnienie ich w systemie „WITKAC”, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, podając w szczególności: nazwę oferenta, nazwę zadania publicznego, adres lokalu oraz wysokość przyznanych środków publicznych.
 2. Wzory oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego określone
  są w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 3. Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach powiadomi każdego oferenta w formie pisemnej o przyjęciu oferty do jej realizacji lub jej odrzuceniu wraz
  z uzasadnieniem. 
 4. Każdy oferent może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty w terminie
  30 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 5. Dodatkowych informacji w sprawie niniejszego konkursu udziela podinspektor
  w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach  Paulina Staszkiewicz
  (tel. 87/563 56 05).
 6. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert może zostać odwołane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Suwałk bez podania przyczyn.

 

VII. Zrealizowane przez Miasto Suwałki w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert
i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

 1. Podaje się do wiadomości, iż w 2018 r. na prowadzenie przez organizację pozarządową punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przeznaczono środki finansowe w wysokości -  
  60.725,88 zł
 2. Środki finansowe przeznaczone w 2019 roku na prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Mieście Suwałki – 126 060,00 zł

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama