Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Prowadzenie Centrum Wielokulturowego w Warszawie

Reklama
Nabór od 16.10.2019 do 07.11.2019 16:00
Centrum Komunikacji Społecznej
Łączny budżet 1,85 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Mniejszości narodowe, Cudzoziemcy
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie Centrum Wielokulturowego w Warszawie.

 

Centrum Wielokulturowe w Warszawie (dalej „CWW” lub „Centrum”) jest miejscem, które wspiera dialog międzykulturowy oraz integrację cudzoziemców, mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności przyjmującej, w tym aktywizację społeczną i obywatelską cudzoziemców. Misją Centrum jest również promowanie postaw tolerancji, godnego traktowania, ochrony praw człowieka i swobód obywatelskich; a także promowanie wizerunku Warszawy jako metropolii wielokulturowej, różnorodnej i otwartej na wszystkich.

Adresaci: mieszkanki i mieszkańcy m.st. Warszawy (dorośli, dzieci i młodzież), szczególnie cudzoziemki i cudzoziemcy, przedstawiciele i przedstawicielki mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczność lokalna obszaru Pragi-Północ.

W ofercie realizacji zadania należy:

 1. opisać koncepcję funkcjonowania CWW, w tym program działań własnych
 2. opisać działania, rodzaje wsparcia, do jakich grup będą adresowane itd.
 3. opisać koncepcję zagospodarowania przestrzeni CWW na obu piętrach lokalu (plan lokalu w załącznikach, Załącznik nr … Parter, Załącznik nr … Piętro).
 4. wskazać kompetencje kadry realizującej zadanie, w tym minimum 3-letniego doświadczenia w pracy z cudzoziemcami.

W związku z oczekiwaniem, że realizacja zadania będzie ściśle dopasowana do potrzeb odbiorców i powiązana z ustaleniami Rady Programowej w punkcie 4. Plan i harmonogram działań na rok…  należy szczegółowo rozpisać na miesiące działania jedynie w roku 2020. Na pozostałe lata działania można rozpisać bardziej ogólnie w podziale na kwartały. Szczegółowe harmonogramy działań w tych latach będą tworzone w oparciu o zapotrzebowanie odbiorców działań, przy akceptacji Rady Programowej CWW.

Wybrany Oferent będzie zobowiązany do:

 1. Obsługi administracyjno-biurowej CWW od poniedziałku do soboty w łącznym wymiarze 65 godzin.
 2. Zachowania i używania obecnych elementów graficznych/wizualnych  CWW,
 3. w szczególności logo Centrum (wszelkie niezbędne pliki zawierające key visual oraz logo Oferent otrzyma od Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy zwane dalej także CKS).
 4. Przygotowania materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących działań
 5. i projektów własnych realizowanych przez Oferenta w ramach CWW.
 6. Aktualizacji i prowadzenia istniejącej strony Centrum Wielokulturowego oraz profili w mediach społecznościowych w sposób uzgodniony z CKS;
 7. Nieodpłatnego udostępniania przestrzeni oraz infrastruktury podmiotom zewnętrznym na realizacją działań w przestrzeni CWW w sposób uzgodniony
 8. z CKS.
 9. Nieodpłatnego udostępniania przestrzeni na prowadzenie mikro biur przez grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe ze szczególnym uwzględnieniem tych, które są prowadzone przez cudzoziemców.
 10. Przygotowania projektów 2 regulaminów udostępniania przestrzeni CWW, regulaminy musza uwzględnić poprawki wskazane przez CKS.
 11. Prowadzenia inkubatora inicjatyw realizowanych przez cudzoziemców, których jednym z elementów może być wsparcie finansowe.
 12. Prowadzenia punktu informacyjnego dla cudzoziemców oraz innych mieszkańców Warszawy, z aktualną informacją dotyczącą usług dla cudzoziemców świadczonych przez organizacje i instytucje publiczne oraz na temat wielokulturowej Warszawy, dostępną w kilku językach (co najmniej: polski, angielski, rosyjski, ukraiński).
 13. Świadczenia dla cudzoziemców w miarę możliwości poradnictwa w zakresi i w zgodzie ze standardami prowadzenia poradnictwa przez organizacje pozarządowe na terenie Warszawy określonymi przez Komisję Dialogu Społecznego ds. Poradnictwa Specjalistycznego http://ngo.um.warszawa.pl/sites/ngo2.um.warszawa.pl/files/zalaczniki/komisje/kds_poradnictwo_standardy_prowadzenia_poradnictwa.pdf.
 14. Współpracy ze szkołami i instytucjami oświatowymi w  zakresie pracy z uczniem/uczennicą z doświadczeniem migracyjnym.
 15. Organizowania wydarzeń  edukacjach skierowanych do dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
 16. Organizowania różnego rodzaju przedsięwzięć i wydarzeń z różnych dziedzin kultury i sztuki.
 17. Współpracy z lokalnymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi zmierzającej do usprawnienia partnerstwa lokalnego oraz wzmocnienia funkcji centrum lokalnego na pl. Hallera.
 18. Prowadzenia Centrum w ramach sieci Miejsc Aktywności Lokalnych (MAL) zgodnie ze standardami i wartościami MAL dostępnymi na stronie http://www.inicjatywa.um.warszawa.pl/mal.
 19. Przygotowania planu pracy z wolontariuszami (w przypadku współpracy z wolontariuszami podczas realizacji zadania).
 20. Prowadzenia monitoringu i ewaluacji realizacji zadania.
 21. Przygotowywania raportów z działania CWW i przesyłania ich do Centrum Komunikacji Społecznej w kwartalnych okresach sprawozdawczych.
 22. Niezbywania związanych z realizacją zadania rzeczy zakupionych na potrzeby CWW za środki pochodzące z dotacji przez okres realizacji zadania publicznego, zaś po zakończeniu realizacji zadania wybrany podmiot zostanie zobowiązany do ich przekazania na rzecz m.st. Warszawy.
 23. Zachowania infrastruktury technicznej, w tym numeru telefonu Centrum.
 24. Współpracy przy prowadzeniu i rozwijaniu działalności CWW z Radą Programową, która będzie działać przy Centrum Komunikacji Społecznej w zakresie zadania konkursowego, w tym ustalania zasad korzystania z CWW. W skład rady wejdą przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy, w tym Dzielnicy m.st. Warszawy Praga-Północ przedstawiciele lokalnych instytucji kultury oraz przedstawiciele strony społecznej, w tym oferenta.
 25. Podejmowania wspólnych inicjatyw, w tym udostępnianie przestrzeni na działania realizowane i rekomendowane przez Centrum Komunikacji Społecznej.
 26. Uwzględniania wskazówek i wytycznych Centrum Komunikacji Społecznej dotyczących realizacji zadania.
 27. W przypadku współpracy z wolontariuszami podczas realizacji zadania oferent zobowiązany jest do:
 • stosowania standardów współpracy z wolontariuszami, o których mowa
  w projekcie „Ochotnicy warszawscy” (dostępnym na stronie www.ochotnicy.waw.pl) oraz w ofercie wykazać jak będą stosowane;
 • udziału osoby zajmującej się współpracą z wolontariuszami w spotkaniu informacyjnym nt. projektu „Ochotnicy warszawscy” i standardów pracy
  z wolontariuszami, organizowanym przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy;
 • umieszczenia oferty/informacji o rekrutacji wolontariuszy na portalu „Ochotnicy warszawscy” (w przypadku prowadzenia rekrutacji podczas realizacji zadania);
 • przygotowywania i przekazania do Zespołu ds. wolontariatu działającego
  w Centrum Komunikacji Społecznej treści informacyjnych na temat podejmowanej współpracy z wolontariuszami w celu publikacji na portalu internetowym projektu „Ochotnicy warszawscy” (minimum raz w trakcie realizacji działania).

Pozostałe

Wybrany Oferent zostanie zobligowany do współpracy przy prowadzeniu i rozwijaniu działalności CWW z Radą Programową, która będzie działać przy Centrum Komunikacji Społecznej w zakresie zadania konkursowego, w tym ustalania zasad korzystania z CWW. W skład rady wejdą przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy, w tym Dzielnicy Praga-Północ przedstawiciele lokalnych instytucji kultury oraz przedstawiciele strony społecznej, w tym oferenta.

M.st. Warszawa zastrzega sobie prawo do uregulowania kwestii praw autorskich  oraz zasad korzystania z materiałów powstałych w ramach realizacji zadania na zasadach określonych przez m.st. Warszawę i opisanych w umowie.

Informacje o zasadach najmu lokalu i jednomiesięcznych kosztach dostępne są w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

Informacje na temat aktualnego wyposażenia oraz administrowania Centrum dostępne są w każdy wtorek w godzinach 10.00-15.00 oraz czwartek w godzinach16.00-19.00 od dnia ogłoszenia konkursu w siedzibie CWW. Kontakt: +48 22 648 11 11, centrum@cww.waw.pl.

Dotacja może  być wykorzystywana na koszty dostosowania do przepisów BHP i PPOŻ oraz remontu, zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. 2019 r. poz. 730).

Podczas realizacji zadania oferent musi zapewnić, aby w kadrze CWW byli cudzoziemcy (oferent będzie zobowiązany do podpisania oświadczenia o legalnym zatrudnieniu każdego cudzoziemca, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Realizacja zadania będzie zgodna z wytycznymi wynikającymi z ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, w szczególności Zleceniobiorca zapewni, że będą realizowane obowiązki wynikające z ww. ustawy.

W umowie zawarte zostaną zapisy o następującej treści:

Obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym:

 • Zleceniobiorca oświadcza, że znana mu jest treść ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. 2018 r. poz. 405 z późn. zm.) oraz obowiązki z niej wynikające, jak również sankcje związane z ich niedopełnieniem.
 • Przed dopuszczeniem do realizacji zadań wynikających z umowy w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi Zleceniobiorca zweryfikuje  osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności  pod kątem ich figurowania w  Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem).
 • Przy wykonywaniu umowy, w w/w zakresie nie będą brały udziału osoby, które: 

- widnieją w Rejestrze lub;

- nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub,

- co do których Zleceniobiorca powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne o których mowa w art. 2 ww. ustawy.

 

UWAGA!

W związku z aktualnie realizowanym projektem na „Prowadzenie Centrum Wielokulturowego w latach 2017-2019”, środki przewidziane na rok 2019 mogą być wykorzystane jedynie na przygotowanie działań w latach następnych i nie mogą dotyczyć administrowania lokalem przy ul. Jagiellońskiej oraz prowadzenia w nim działań.

Dotacja przyznana na rok 2019 r. może być przeznaczona na zakup niezbędnego wyposażenia, w tym sprzętu IT, audio, multimedialny przy założeniu, że limit kosztu jednostkowego wynosi 10.000 zł brutto.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama