Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego powiatu krakowskiego w latach 2020-2022

Reklama
Nabór od 15.10.2019 do 05.11.2019 23:59
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Powiatu w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego powiatu krakowskiego w latach 2020-2022 w zakresie pomocy społecznej.

Konkurs dotyczy prowadzenia:

 • Zadanie nr 1: Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Mogilany dla 35 uczestników,

 • Zadanie nr 2: Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Sułoszowa dla 30 uczestników,

 • Zadanie nr 3: Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Skawina dla 36 uczestników,

na realizację zadań przeznacza się kwoty:

Zadanie nr 1:

 • w roku 2020 kwotę nie przekraczającą 946.350,00 zł ( słownie: dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100 ),

 • w roku 2021 kwotę nie przekraczającą 968.610,00 zł ( słownie: dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziesięć złotych 00/100 ),

 • w roku 2022 kwotę nie przekraczającą 991.290,00 zł ( słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych 00/100 ).

Zadanie nr 2:

 • w roku 2020 kwotę nie przekraczającą 776.007,00 zł ( słownie: siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedem złotych 00/100 ),

 • w roku 2021 kwotę nie przekraczającą 795.087,00 zł ( siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych 00/100 ),

 • w roku 2022 kwotę nie przekraczającą 814.527,00 zł ( osiemset czternaście tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych 00/100 ).

Zadanie nr 3:

 • w roku 2020 kwotę nie przekraczającą 971.586,00 zł ( słownie: dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 00/100 )

 • w roku 2021 kwotę nie przekraczającą 994.482,00 zł ( słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt dwa złote 00/100 ),

 • w roku 2022 kwotę nie przekraczającą 1.017.810,00 zł ( jeden milion siedemnaście tysięcy osiemset dziesięć złotych 00/100 ).

Dofinansowanie nastąpi w trybie powierzenia realizacji zadań publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2019, poz. 688 t.j) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. 2019, poz. 869 tj.).

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie bądź przesłanie oferty w formie pisemnej do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie na adres: al. Słowackiego 20, pok.4, 30-037 Kraków w terminie do 5 listopada 2019 r.

Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem nie będą rozpatrywane.

Oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzoru oferty i ramowych wzorów umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tego zadania (Dz. U. 2018r, poz. 2057) oraz przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Reklama