Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs RPOWKP: Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Reklama
Nabór od 21.10.2019 do 28.10.2019 15:00
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”
Łączny budżet 300 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje od 20 tys. do 50 tys. PLN
Młodzież
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Numer naboru LGD: 2/G/2019

EL OGÓLNY LSR: 1.0 – Poprawa sytuacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
CEL SZCZEGÓŁOWY LSR: 1.1 – Zwiększenie efektywności realizacji działań o charakterze środowiskowym.
PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.1.2 – Wsparcie środowiskowe poprzez kluby młodzieżowe oraz innowacyjne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym (Typ 1c, 1F SZOOP RPO WK-P) - PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM.

Typy projektów:

1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
TYP f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Grupy docelowe:

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:

  • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  • otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym).

Podmioty uprawnione do składania wniosku:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).
UWAGA! Jeden podmiot może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie.

Dane finansowe:

Kwota środków przeznaczonych na nabór wynosi 300 000,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Maksymalny poziom dofinansowaniu ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.
Maksymalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 50 000,00 zł.
Minimalna wartość dofinansowania projektu współfinasowanego ze środków EFS wynosi 20 000,00 zł.
Wkład własny może być pieniężny lub niepieniężny, nie mniejszy niż 5% wydatków kwalifikowanych.

Miejsce i termin składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie należy składać w Biurze LGD „Dla Miasta Torunia”: ul. Warszawska 8/8 87-100 Toruń w terminie od 21.10.2019 do 28.10.2019 r., godz. 15.00. (termin rozstrzygnięcia naboru: 24.12.2019 r.).

Reklama