Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs RPOWD: Poddziałanie 7.1.3 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – nabór ZIT AJ

Reklama
Nabór od 05.11.2019 do 30.12.2019 15:00
Zarząd Województwa Dolnośląskiego, Miasto Jelenia Góra
Łączny budżet 3,121 mln PLN
Do 85% dofinansowania
Dotacje od 500 tys. PLN
Nabór wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym – na projekty realizowane na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej, określonej w Strategii ZIT AJ.

Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.07.01.03-IZ.00-02-365/19 dla poddziałania 7.1.3 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – nabór ZIT AJ. 

Informacje ogólne 

Pełna nazwa i adres właściwych instytucji organizujących konkursy 

Instytucją Organizującą Konkurs [IOK] jest: 

 • Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz 

 • Miasto Jelenia Góra – lider ZIT AJ, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej. 

Przedmiot konkursu, w tym typy projektów podlegających dofinansowaniu 

Przedmiotem konkursu jest realizowany na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej (określonej w Strategii ZIT AJ) typ projektu określony dla Działania 7.1 [Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną] w ramach Osi Priorytetowej 7 [Infrastruktura edukacyjna, tj.: 
[7.1 A] Przedsięwzięcia z zakresu tworzenia nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym i wypełniania luki w dostępie do tego typu usług realizowane poprzez przebudowę, rozbudowę, adaptację, budowę (w tym także zakupu wyposażenia) budynków przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego

Termin, od którego można składać wnioski 

5 listopada 2019 r. od godziny 08:00  

Termin, do którego można składać wnioski 

30 grudnia 2019 r. do godziny 15:00  

Typy beneficjentów 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się: 

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 

 • jednostki organizacyjne jst; 

 • organy prowadzące przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, w tym organizacje pozarządowe. 

Partnerem w projekcie może być tylko podmiot wskazany powyżej. 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie 

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 711 506 EUR, tj. 3 121 021,07 PLN (zgodnie z obowiązującym w październiku 2019 r. kursem Europejskiego Banku Centralnego (EBC), tj. 1 EUR = 4,3865 PLN), w tym zabezpiecza się na procedurę odwoławczą 15% kwoty przeznaczonej na konkurs. 

W sytuacji, gdy w ramach naboru nie ma negatywnie ocenionych projektów na żadnym etapie oceny lub są, lecz żaden protest nie został złożony w wyznaczonym terminie a dostępna alokacja pozwala na dofinansowanie w pełnej wnioskowanej wysokości wszystkich projektów, wybór może zostać dokonany na pełną kwotę alokacji przeznaczonej na konkurs. 

Ze względu na kurs euro kwota dostępnej alokacji może ulec zmianie. Dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania listy ocenionych projektów, tj. rozstrzygnięcia konkursu (wyboru do dofinansowania). 

Kwota alokacji do czasu rozstrzygnięcia naboru może ulec zmniejszeniu również ze względu na wybór w ramach Działania projektów do dofinansowania w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej. 

IOK może zwiększyć kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie w trakcie trwania naboru (poprzez zmianę Regulaminu konkursu) lub po rozstrzygnięciu konkursu, z uwzględnieniem możliwości dofinansowania kolejnych projektów na liście według liczby otrzymanych punktów, zgodnie z zasadą równego traktowania (dofinansowanie wszystkich projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów albo dofinansowanie kolejno projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów oraz taką samą ocenę). 

Minimalna wartość projektu 

Minimalna wartość wnioskowanego dofinansowania: 500 000 PLN. 

Maksymalna wartość projektu 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 12 000 000 PLN.  
Maksymalna wartość dotyczy jednego przedszkola/placówki. 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota do dofinansowania projektu 

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi: 

 • w przypadku projektu nieobjętego pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych; 

 • w przypadku projektu (lub jego części) objętego pomocą de minimis, maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 85% z zastrzeżeniem, że całkowita kwota pomocy de minimis dla danego podmiotu w okresie trzech lat podatkowych (z uwzględnieniem wnioskowanej kwoty pomocy de minimis oraz pomocy de minimis otrzymanej z innych źródeł) nie może przekroczyć równowartości 200 000 EUR. 

Minimalny wkład własny jako % wydatków kwalifikowalnych 

Minimalny wkład własny (pokryty ze środków własnych lub innych źródeł finansowania) wynosi: 

 • w przypadku projektu bez pomocy publicznej – 15 % kosztów kwalifikowalnych; 

 • w przypadku wydatków objętych pomocą de minimis – 15 % kosztów kwalifikowalnych z zastrzeżeniem, że całkowita kwota pomocy de minimis dla danego podmiotu w okresie trzech lat podatkowych (z uwzględnieniem wnioskowanej kwoty pomocy de minimis oraz pomocy de minimis otrzymanej z innych źródeł) nie może przekroczyć równowartości 200 000 EUR. 

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu 

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępnej na stronie: https://snow-umwd.dolnyslask.pl/ i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie: 
od godz. 8:00 dnia 5 listopada 2019 r. do godz. 15:00 dnia 30 grudnia 2019 r. 

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.  

Ponadto, w ww. terminie do godz. 15:00 dnia 30 grudnia 2019 r.  do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji Generator Wniosków papierowej wersji wniosku o dofinansowanie, opatrzonej czytelnym podpisem (podpisami) lub parafą i z pieczęcią imienną osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami).Jednocześnie, wymaganą analizę finansową (w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacie Excel z aktywnymi formułami) przedłożyć należy na nośniku CD. Załączniki będące kopiami dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do podpisania wniosku o dofinansowanie zgodnie z dokumentami statutowymi lub załączonym do wniosku pełnomocnictwem. Załączniki złożone w wersji elektronicznej wniosku muszą być tożsame z załącznikami złożonymi w wersji papierowej wniosku. Wnioski wypełnione odręcznie lub w języku obcym (obowiązuje język polski), nie będą rozpatrywane.  

Za datę wpływu do IOK uznaje się datę wpływu wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej. 

Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona: 
a) osobiście lub za pośrednictwem kuriera do kancelarii Departamentu Funduszy Europejskich, mieszczącej się pod adresem: 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
Departament Funduszy Europejskich 
Mazowiecka 17 
50-412 Wrocław 
II piętro, pokój nr 2019 

b) za pośrednictwem polskiego operatora pocztowego wyznaczonego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, tj. Poczty Polskiej S.A., na adres: 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
Departament Funduszy Europejskich 
Mazowiecka 17 
50-412 Wrocław 
II piętro, pokój nr 2019. 

Zgodnie z art. 57 § 5 KPA termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. 

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie (w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku

Wniosek wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy złożyć w zamkniętej kopercie (lub innym opakowaniu, np. pudełku),opisany w następujący sposób: 

 • pełna nazwa Wnioskodawcy wraz z adresem; 

 • wniosek o dofinansowanie projektu w ramach naboru nr 07.01.03-IZ.00-02-365/19

 • tytuł projektu; 

 • numer wniosku o dofinansowanie; 

 • dopisek: „Nie otwierać przed wpływem do Wydziału Obsługi Wdrażania EFRR”. 

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do IOK. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na kopercie. 

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia. 

W przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie projektu po terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań(z wyłączeniem oświadczenia, o którym mowa w art. 41 ust. 2 pkt 7c ustawy wdrożeniowej, tj. oświadczenia dotyczącego świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji). Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń”, która zastępuje pouczenie IOK o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o dofinansowanie podczas trwania konkursu oraz na każdym etapie jego oceny. Należy wówczas dostarczyć do IOK pismo z prośbą o wycofanie wniosku podpisane przez osobę uprawnioną (osoby uprawnione) do podejmowania decyzji w imieniu Wnioskodawcy. 

IOK zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków o dofinansowanie lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie. 

IOK nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie. 

Forma składania wniosków określona w tym punkcie Regulaminu obowiązuje także przy składaniu każdej poprawionej wersji wniosku o dofinansowanie. 

Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu: 

Wszystkie kwestie dotyczące naboru opisane zostały w Regulaminie, który dostępny jest wraz z załącznikami na stronie internetowej RPO WD 2014-2020: http://rpo.dolnyslask.pl/, na stronie ZITAJ: https://zitaj.jeleniagora.ploraz na portalu Funduszy Europejskich: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Reklama