Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs MON: XXIV Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego

Reklama
Nabór od 10.10.2019 do 23.10.2019 16:15
Ministerstwo Obrony Narodowej
Łączny budżet 144,8 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia pn. XXIV Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego – Hrubieszów 2019. Rodzaj: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

1.    Celem zadania jest zwiększenie zainteresowania pieśniami patriotycznymi i religijnymi wśród społeczeństwa oraz podwyższenie poziomu artystycznego wykonawców – młodzieży reprezentującej kluby wojskowe z Sił Zbrojnych RP. Cele szczegółowe zadania:

1)    wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu i przywiązania do tradycji i dorobku kulturowego narodu polskiego poprzez indywidualne zaangażowanie wykonawców 
w proces wyszukania, przygotowania repertuaru i aranżacji utworu nawiązującego do wydarzeń z dziejów narodu i oręża polskiego;

2)    budowanie pozytywnego wizerunku Wojska Polskiego;

3)    zaprezentowanie kunsztu artystycznego wykonawców – artystów-amatorów z klubów wojskowych;

4)    doskonalenie umiejętności muzycznych poprzez przeprowadzenie warsztatów artystycznych dla wykonawców – artystów-amatorów z klubów wojskowych.

2.    Planowane do osiągnięcia rezultaty zadania:

1)     podwyższenie poziomu artystycznego wykonawców z klubów wojskowych z Sił Zbrojnych RP -  150 artystów-amatorów;

2)     doskonalenie umiejętności muzycznych poprzez przeprowadzenie przez Radę Artystyczną Festiwalu warsztatów artystycznych dla uczestników festiwalu (wykonawców z klubów wojskowych) – 150 artystów-amatorów;

3)     kształtowanie odpowiednich postaw patriotycznych i moralnych w młodym pokoleniu poprzez znajomość historii dziejów narodu polskiego;

4)     rozwijanie i podtrzymywanie takich wartości jak: tożsamość narodowa, szacunek dla ludzi, pamięć o historii;

5)     prezentacja osiągnieć i wymiana doświadczeń artystów;

6)     upowszechnienie wartości patriotycznych i religijnych wśród społeczeństwa, szczególnie młodego pokolenia;

7)     integracja międzypokoleniowa;

8)     wzbogacenie oferty kulturalnej oraz promocja Wojska Polskiego (klubów wojskowych).

2.       Warunki realizacji zadania:

1)     realizacja zadania jest w formie powierzenia, tj. zadanie finansowane jest w całości z dotacji;

2)     suma kosztów administracyjnych związanych z realizacją zadania nie może przekroczyć 5% planowanej kwoty dotacji;

3)     zadanie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu trzydniowego festiwalu 
w II kategoriach: soliści – wokaliści oraz zespoły wokalno – instrumentalne, 
w którym udział weźmie 150 wykonawców z całej Polski z klubów wojskowych;

4)     opracowanie regulaminu oraz scenariusza festiwalu;

5)     wyłonienie Rady Artystycznej Festiwalu;

6)     przeprowadzenie warsztatów artystycznych dla uczestników festiwalu (wykonawców z klubów wojskowych);

7)     zabezpieczenie logistyczne oraz organizacyjne, w tym:

a)    zapewnienie noclegu i wyżywienia dla wykonawców (150 wykonawców) oraz Rady Artystycznej Festiwalu;

b)    zapewnienie pomieszczeń do przeprowadzenia festiwalu oraz warsztatów artystycznych;

c)    wykonanie scenografii;

d)    zabezpieczenie profesjonalnego nagłośnienia i oświetlenia koncertów;

e)    wykonanie dokumentacji filmowo-fotograficznej;

f)     wykonanie informatora o festiwalu i jego uczestnikach;

g)    wynajęcie konferansjera;

h)   wykonacie materiałów reklamowych promujących festiwal;

i)     organizacja warsztatów artystycznych dla uczestników festiwalu;

j)      zabezpieczenie nagród rzeczowych dla wykonawców w kategorii solista 
i w kategorii zespół wokalno-instrumentalny;

k)    zabezpieczenie koncertów konkursowych w wodę, herbatę, kawę i słodycze;

l)     ubezpieczenie festiwalu i jego uczestników.

8)     osiągnięcie minimum 80% założonych rezultatów zadania;

9)     termin realizacji zadania: od 08.11.2019 r. do 15.12.2019 r;

Oferty należy składać do dnia: 23.10.2019 r.

Oferty przesłane po terminie wskazanym powyżej zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 31.10.2019 r.

Oferty należy składać wyłącznie na obowiązującym druku, który stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018, poz. 2057).

Oferty przesłane na druku innym niż wskazany w pkt. 8 niniejszego ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Oferty należy przesyłać na adres:

Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON

al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

z dopiskiem na kopercie OTWARTY KONKURS OFERT NR 12/2019/WD/DEKiD

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które wpłyną do kancelarii jawnej Ministerstwa Obrony Narodowej,

do dnia 23 października 2019 r., do godziny 16.15.

Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do kancelarii.

Reklama