Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Trwa konkurs wniosków na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

Reklama
Nabór od 10.10.2019 do 28.10.2019 23:59
Krajowe Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
Łączny budżet 524,757 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłosił konkurs wniosków na realizację w 2020 roku poniższych zadań określonych w Narodowym Programie Zdrowia oraz w art. 88 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540 z póżn. zm.), finansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Zadania, których dotyczy konkurs:

Zadanie 2.1.1 pkt 1B Narodowego Programu Zdrowia: Prowadzenie działań edukacyjnych, w tym kampanii społecznych, adresowanych do rożnych grup docelowych, w szczególności do dzieci, młodzieży, rodziców na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia.

Zadanie 2.3.4. pkt 2 Narodowego Programu Zdrowia: Okresowa ewaluacja programów profilaktyki narkomanii

Zadanie 2.4.2. pkt 2 Narodowego Programu Zdrowia: Okresowa ewaluacja działań i programów adresowanych do osób uzależnionych od środków odurzających, substancji psychoaktywnych i/lub nowych substancji psychoaktywnych w celu podnoszenia ich jakości.

Reklama