Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Małe dotacje w Dzielnicy Mokotów na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr...

Reklama
Małe dotacje w Dzielnicy Mokotów na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w 2019 roku
Nabór od 16.10.2019 do 05.11.2019 15:00
Dzielnica Mokotów
Łączny budżet 9,01 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Projekt w jak największej mierze powinien przewidywać stosowanie metod i form pracy inspirujących aktywność twórczą odbiorców.

W realizację projektu powinny być zaangażowane osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje lub/i doświadczenie.

Sposoby promocji projektu powinny być adekwatne do tego, do kogo jest on adresowany.

W ofercie należy podać:

-przewidywaną liczbę adresatów zadania,

-w przypadku organizacji przedsięwzięć przewidujących organizację dwóch lub więcej wydarzeń – przewidywaną liczbę wydarzeń oraz czas trwania każdego z nich,

-w przypadku wydawania publikacji – nakład i objętość publikacji,

-w przypadku organizacji ekspozycji – sposób ekspozycji, liczbę eksponowanych elementów.

Oferent realizując zadanie zobowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych pozwoleń niezbędnych do realizacji zadania, w tym np. do uzyskania zgody zarządcy terenu publicznego na jego zajęcie. Koszty uzyskania zezwoleń powinny być uwzględnione w kosztorysie realizacji zadania.

W ramach realizacji projektu nie dopuszcza się pobierania opłat od uczestników zadania.

Wycena wkładu osobowego oferenta powinna być dokonywana z uwzględnieniem stawek rynkowych za prace danego rodzaju. W przypadku prac niewymagających żadnych kwalifikacji przy wycenie należy posługiwać się stawką godzinową wynikającą z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Finansowanie wybranego elementu projektu bezpośrednio przez inny podmiot (bez przekazywania środków finansowych na konto oferenta) oraz rzeczy lub usługi uzyskane w ramach wymiany barterowej należy traktować jako wkład rzeczowy w realizację zadania.

Ujęcie w kosztach realizacji zadania wynagrodzenia wypłacanego na podstawie umowy o pracę możliwe jest wyłącznie w przypadku oddelegowania pracownika do prac przy zadaniu na podstawie odpowiednich zapisów w umowie o pracę lub w aneksie do umowy.

W przypadku wydatków ponoszonych na opłaty związane z użytkowaniem lokalu (m.in. czynsz, prąd, telefon, ogrzewanie), w którym oferent prowadzi inną, niezwiązaną z realizacją zadania, działalność, w kosztorysie zadania może być uwzględniona tylko ta część opłat, która wiąże się z realizacją zadania. Sposób wyliczenia należy przedstawić w ofercie.

W wypadku wyboru oferty wykonawca zadania będzie zobowiązany do przekazania na adres poczty elektronicznej mokotow.zku@um.warszawa.pl informacji o realizowanych w ramach zadania wydarzeniach (koncertach, wystawach, wydaniu publikacji itp.) w formacie Word. Informacje te powinny być przekazane w terminie minimum 10 dni przed planowanym wydarzeniem. Informacja powinna mieć minimum 1000 znaków i maksimum 2000 znaków (ze spacjami) i zawierać informacje o wydarzeniu (charakter wydarzenia, wykonawcy, przewidywani odbiorcy itp.). Informacja powinna być zredagowana w ten sposób, by można ją było wykorzystać do reklamy wydarzenia na stronie Dzielnicy.

Wykonawca zadania będzie także zobowiązany do dostarczenia w terminie najwyżej 7 dni od wydarzenia na adres poczty elektronicznej mokotow.zku@um.warszawa.pl informacji o przebiegu wydarzenia w formacie Word, o ile to możliwe – z dokumentacją fotograficzną w formie elektronicznej. Materiały te będą wykorzystane na stronie Dzielnicy w celach informacyjnych.

Wykonawca zadnia zobowiązany jest do zamieszczania każdorazowo informacji o imprezie na bezpłatnych platformach/portalach informujących o wydarzeniach realizowanych w mieście stołecznym Warszawa, a także promowanie zadania poprzez dostarczenie materiałów reklamowych do instytucji kultury, znajdujących się na terenie Dzielnicy Mokotów.

Wykonawca zobowiązany jest stosować "Wytyczne w sparwie dostępności wydarzeń dla miasta stołecznego Warszawy"

W przypadku gdyby wykonawca prowadził promocję zadania w formie plakatów, afiszy bądź ulotek, będzie zobowiązany do uzgodnienia treści tych materiałów z Zespołem Kultury dla Dzielnicy Mokotów.

Źródło: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama