Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Małe dotacje w Dzielnicy Mokotów na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr...

Reklama
Małe dotacje w Dzielnicy Mokotów na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w 2019 roku
Nabór od 16.10.2019 do 05.11.2019 15:00
Dzielnica Mokotów
Łączny budżet 9,01 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Projekt w jak największej mierze powinien przewidywać stosowanie metod i form pracy inspirujących aktywność twórczą odbiorców. W realizację projektu powinny być zaangażowane osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje lub/i doświadczenie. Sposoby promocji projektu powinny być adekwatne do tego, do kogo jest on adresowany.

Projekt w jak największej mierze powinien przewidywać stosowanie metod i form pracy inspirujących aktywność twórczą odbiorców.

W realizację projektu powinny być zaangażowane osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje lub/i doświadczenie.

Sposoby promocji projektu powinny być adekwatne do tego, do kogo jest on adresowany.

W ofercie należy podać:

-przewidywaną liczbę adresatów zadania,

-w przypadku organizacji przedsięwzięć przewidujących organizację dwóch lub więcej wydarzeń – przewidywaną liczbę wydarzeń oraz czas trwania każdego z nich,

-w przypadku wydawania publikacji – nakład i objętość publikacji,

-w przypadku organizacji ekspozycji – sposób ekspozycji, liczbę eksponowanych elementów.

Oferent realizując zadanie zobowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych pozwoleń niezbędnych do realizacji zadania, w tym np. do uzyskania zgody zarządcy terenu publicznego na jego zajęcie. Koszty uzyskania zezwoleń powinny być uwzględnione w kosztorysie realizacji zadania.

W ramach realizacji projektu nie dopuszcza się pobierania opłat od uczestników zadania.

Wycena wkładu osobowego oferenta powinna być dokonywana z uwzględnieniem stawek rynkowych za prace danego rodzaju. W przypadku prac niewymagających żadnych kwalifikacji przy wycenie należy posługiwać się stawką godzinową wynikającą z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Finansowanie wybranego elementu projektu bezpośrednio przez inny podmiot (bez przekazywania środków finansowych na konto oferenta) oraz rzeczy lub usługi uzyskane w ramach wymiany barterowej należy traktować jako wkład rzeczowy w realizację zadania.

Ujęcie w kosztach realizacji zadania wynagrodzenia wypłacanego na podstawie umowy o pracę możliwe jest wyłącznie w przypadku oddelegowania pracownika do prac przy zadaniu na podstawie odpowiednich zapisów w umowie o pracę lub w aneksie do umowy.

W przypadku wydatków ponoszonych na opłaty związane z użytkowaniem lokalu (m.in. czynsz, prąd, telefon, ogrzewanie), w którym oferent prowadzi inną, niezwiązaną z realizacją zadania, działalność, w kosztorysie zadania może być uwzględniona tylko ta część opłat, która wiąże się z realizacją zadania. Sposób wyliczenia należy przedstawić w ofercie.

W wypadku wyboru oferty wykonawca zadania będzie zobowiązany do przekazania na adres poczty elektronicznej mokotow.zku@um.warszawa.pl informacji o realizowanych w ramach zadania wydarzeniach (koncertach, wystawach, wydaniu publikacji itp.) w formacie Word. Informacje te powinny być przekazane w terminie minimum 10 dni przed planowanym wydarzeniem. Informacja powinna mieć minimum 1000 znaków i maksimum 2000 znaków (ze spacjami) i zawierać informacje o wydarzeniu (charakter wydarzenia, wykonawcy, przewidywani odbiorcy itp.). Informacja powinna być zredagowana w ten sposób, by można ją było wykorzystać do reklamy wydarzenia na stronie Dzielnicy.

Wykonawca zadania będzie także zobowiązany do dostarczenia w terminie najwyżej 7 dni od wydarzenia na adres poczty elektronicznej mokotow.zku@um.warszawa.pl informacji o przebiegu wydarzenia w formacie Word, o ile to możliwe – z dokumentacją fotograficzną w formie elektronicznej. Materiały te będą wykorzystane na stronie Dzielnicy w celach informacyjnych.

Wykonawca zadnia zobowiązany jest do zamieszczania każdorazowo informacji o imprezie na bezpłatnych platformach/portalach informujących o wydarzeniach realizowanych w mieście stołecznym Warszawa, a także promowanie zadania poprzez dostarczenie materiałów reklamowych do instytucji kultury, znajdujących się na terenie Dzielnicy Mokotów.

Wykonawca zobowiązany jest stosować "Wytyczne w sparwie dostępności wydarzeń dla miasta stołecznego Warszawy"

W przypadku gdyby wykonawca prowadził promocję zadania w formie plakatów, afiszy bądź ulotek, będzie zobowiązany do uzgodnienia treści tych materiałów z Zespołem Kultury dla Dzielnicy Mokotów.

Źródło: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama