Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

„Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego działającego na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy...

Reklama
„Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego działającego na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej”
Nabór od 09.10.2019 do 30.10.2019 16:00
Dzielnica Ochota
Łączny budżet 34 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Ochota ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego działającego na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej”.

Opis zadania:

1) zadanie musi być wykonane na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy na rzecz mieszkańców Warszawy, a w szczególności mieszkańców Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy,
2) Oferent realizujący zadanie musi dysponować lokalem własnym lub potwierdzonym umową np. najmu, użyczenia lub przyrzeczenia (przeznaczonym na magazyn i powierzchnię do przechowywania darów rzeczowych i żywnościowych) znajdującym się na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
3) Oferent zobowiązany jest umieścić w ofercie realizacji zadania publicznego,  w pkt. VI  informację o posiadaniu dokumentów poświadczających prawo  do posiadania, dysponowania, udostępnienia, użyczenia lub wynajmu bazy lokalowej, na czas realizacji zadania potwierdzającego możliwość realizacji zadania (celem dokonania merytorycznej oceny oferty),
4) Oferent zobowiązany jest przedłożyć dokumenty poświadczające prawo  do posiadania, dysponowania, udostępnienia, użyczenia, wynajmu bazy lokalowej,  na czas realizacji zadania przed podpisaniem umowy,
5) przechowywanie artykułów spożywczych musi spełniać wymogi określone przez producenta, magazyn żywności powinien być prowadzony zgodnie z zasadami higieny żywności,
6) usługa musi być dostępna dla mieszkańców Warszawy w szczególności mieszkańców Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy co najmniej raz w tygodniu, nie krócej niż 2 godziny dziennie,
7) faktyczny czas wydawania artykułów określony w ofercie nie może być pomniejszony o czas prowadzenia dokumentacji i ewidencji darów,
8) zadanie musi uwzględniać pozyskiwanie na rzecz potrzebujących żywności, odzieży, sprzętu domowego,
9) zadanie musi uwzględniać prowadzenie dokumentacji pozyskanej żywności, odzieży, sprzętu domowego,
10) zadanie musi uwzględniać zapewnienie odpowiedniego transporty do magazynu artykułów rzeczowych a w szczególności spożywczych,
11) zadanie musi uwzględniać wspieranie bezpłatną żywnością, odzieżą, sprzętem domowym przede wszystkim indywidualnych mieszkańców Dzielnicy Ochota, zadanie może wspierać organizacje pozarządowe oraz inne placówki i instytucje działające na rzecz najuboższych uwzględniając potrzeby żywnościowe i rzeczowe osób zweryfikowanych i skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy,
12) zaleca się, aby po podpisaniu umowy na realizację zadania Oferent w ciągu 30 dni podpisał z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy mieszczącym się przy ul. Przemyskiej 11 w Warszawie, „Porozumienia o zasadach obustronnej współpracy” dotyczących:

- wydawania artykułów rzeczowych i żywnościowych,

- regularnego wzajemnego przekazywania informacji o zasobach,

- wzajemnego i systematycznego przekazywania informacji o zrealizowanych skierowaniach,

- regularnej weryfikacji potrzeb odbiorców,

13) zadanie musi uwzględniać prowadzenie ewidencji osób, instytucji, organizacji, które otrzymały pomoc rzeczową z magazynu (z informacją o rodzaju i ilości wydanych produktów)
14) adresatami zadania są osoby i rodziny w trudnej sytuacji życiowej, ubogie, zagrożone wykluczeniem społecznym będące mieszkańcami m.st. Warszawy,  w szczególności z terenu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama