Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Nabór ofert w trybie art. 19a - zadania z zakresu rehabilitacji społecznej oraz integracji osób...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a - zadania z zakresu rehabilitacji społecznej oraz integracji osób niepełnosprawnych
Nabór od 09.10.2019 do 18.11.2019 16:00
Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej
Łączny budżet 18,84 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Niepełnosprawni

Tryb przyznawania dotacji na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych
ze środków budżetu Miasta Bydgoszczy w zakresie
rehabilitacji społecznej oraz integracji osób niepełnosprawnych.

1.    Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Miasto Bydgoszcz może zlecić na wniosek organizacji pozarządowych  oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, tj. przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw. „małych grantów”.

2.    Zlecenie realizacji zadania nastąpić może w trybie:
1)    wsparcia zadania,
2)    powierzenia wykonania zadania.

3.    Dofinansowane/finansowane mogą być jedynie zadania z zakresu rehabilitacji społecznej oraz integracji osób niepełnosprawnych, skierowane do mieszkańców Miasta Bydgoszczy.

4.    W ramach tzw. „małego grantu” wysokość dofinansowania/finansowania zadania publicznego nie może przekraczać kwoty 10.000 zł.

5.    Na dane zadanie organizacja może otrzymać dotację tylko z jednego wydziału/biura Urzędu Miasta Bydgoszczy. W przypadku stwierdzenia otrzymania wcześniej dotacji z budżetu Miasta Bydgoszczy na to samo zadanie lub jego część - oferta nie będzie rozpatrywana.

6.    Łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w trybie art. 19a ustawy nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł w danym roku kalendarzowym.

7.    Wysokość środków finansowych przyznanych przez Miasto Bydgoszcz w ramach tzw. „małego grantu” nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w bieżącym roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.

8.    Termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym, tj. nie może przekraczać roku budżetowego.

9.    Zadanie nie może stanowić części większego zadania, na które przyznana została dotacja w otwartym konkursie ofert, musi być to projekt samodzielny o ściśle określonych terminach rozpoczęcia i zakończenia.

10.    O przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. „małych grantów” decyduje Prezydent Miasta Bydgoszczy, biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość środków posiadanych w budżecie Miasta na ten cel. Od decyzji Prezydenta w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

11.    Procedura zlecania zadań publicznych, z pominięciem otwartego konkursu ofert, prowadzona jest za pomocą dedykowanej platformy elektronicznej www.witkac.pl.

12.    Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia celowości propozycji realizacji zadania publicznego jest złożenie prawidłowo wypełnionej uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2055).

 Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą dedykowanej platformy elektronicznej www.witkac.pl

13.    Wygenerowaną za pomocą dedykowanej platformy elektronicznej www.witkac.pl, ofertę w wersji papierowej, stanowiącą wydruk z systemu, zawierającą sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną (podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu), należy złożyć osobiście lub drogą pocztową pod adresem: Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Jagiellońska 61, 85-027 Bydgoszcz (pokój nr 18, II piętro).

Oferta w wersji papierowej musi zostać dostarczona w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia oferty za pośrednictwem platformy elektronicznej www.witkac.pl, (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bydgoszczy).

14.    Nabór ofert prowadzony będzie do dnia 18 listopada 2019 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na dotacje.

15.    Oferta musi zawierać załączniki:

1)     kopię zgodnego z aktualnym stanem faktycznym i prawnym dokumentu z rejestru lub ewidencji w przypadku zarejestrowania podmiotu w innym rejestrze, niż Krajowy Rejestr Sądowy.

2)     dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dotyczy podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotu.

16.     Ocena formalna ofert następuje w ciągu 3 dni roboczych od daty wpłynięcia oferty  w wersji papierowej do Biura ds. Zdrowia i Polityki Społecznej. Oceny formalnej złożonych ofert dokonują pracownicy Biura ds. Zdrowia i Polityki Społecznej.

17.    W przypadku stwierdzenia błędów formalnych w ofercie, Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej przekaże oferentowi informację o niespełnieniu przez ofertę wymagań formalnych. Oferent, po uzupełnieniu wskazanych braków, może ponownie złożyć ofertę.

18.    W odniesieniu do oferty spełniającej wymogi formalne, Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej w ciągu 7 dni od wpływu oferty podejmuje działania zmierzające do oceny celowości realizacji zadania publicznego oraz upublicznia ofertę zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy, tj. zamieszcza ją na okres 7 dni:

1)    na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1,
2)    na stronie internetowej Urzędu Miasta Bydgoszczy,
3)    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy,

W ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia oferty każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

19.    Decyzję o celowości realizacji zadania publicznego podejmuje Prezydent Miasta Bydgoszczy po rozpatrzeniu uwag zgłoszonych w okresie publikacji oferty.

20.    Dotacje na realizację zadania otrzymują podmioty, których oferty zostaną uznane za celowe do realizacji.

21.    Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej, za pomocą dedykowanej platformy elektronicznej www.witkac.pl, umożliwia oferentowi uzupełnienie bądź modyfikację oferty adekwatnie do uwag, jeżeli uznane zostaną one za zasadne.

22.    W przypadku przyznania dotacji niższej niż wnioskowana istnieje możliwość negocjacji i modyfikacji zakresu rzeczowego zadania publicznego przed zawarciem umowy.

23.    Realizacja zadania publicznego zleconego w trybie tzw. „małych grantów” następuje po zawarciu umowy z podmiotem, który złożył ofertę na jego realizację.

24.    Po zakończeniu realizacji zadania, podmiot realizujący zlecone zadanie publiczne zobowiązany jest do złożenia uproszczonego sprawozdania z wykonania zadania publicznego, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2055).

25.    W terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego, należy sporządzić i złożyć ww. sprawozdanie za pomocą dedykowanej platformy elektronicznej www.witkac.pl oraz w formie papierowej stanowiącej wydruk z systemu (opatrzone właściwymi podpisami) osobiście lub drogą pocztową pod adresem: Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Jagiellońska 61, 85-027 Bydgoszcz (pokój nr 18, II piętro).

O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia sprawozdania lub data stempla pocztowego.

Załączniki wymagane do oferty

  1. Dokument z rejestru lub ewidencji. (wymagany papierowo). W przypadku zarejestrowania podmiotu w innym, niż Krajowy Rejestr Sądowy, rejestrze – dokument z tego rejestru lub ewidencji (zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym).
  2. Dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu. (wymagany papierowo). Dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dotyczy podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotu.
Źródło: Miasto Bydgoszcz

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama