Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Nabór ofert w trybie art. 19a Małe dotacje: środki z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a Małe dotacje: środki z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2019 r. (Inicjatywy kulturalne na terenie Dzielnicy Wesoła)
Nabór od 09.10.2019 do 08.11.2019 15:00
Dzielnica Wesoła
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Małe dotacje: środki z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2019 r. powinny być przeznaczone na realizację inicjatyw kulturalnych na terenie Dzielnicy Wesoła.

Małe dotacje: środki z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2019 r. powinny być przeznaczone na realizację inicjatyw kulturalnych na terenie Dzielnicy Wesoła.

  • Realizowane zadanie powinno mieścić się w zakresie priorytetowych zadań publicznych określonych w dokumencie „Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020”, „Warszawski Program Edukacji Kulturalnej, lata 2015–2020”.
  • Zadanie powinno być skierowane przede wszystkim do mieszkańców Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
  • Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 
  • Sugerowany termin rozpoczęcia realizacji zadania publicznego to co najmniej 40 dni kalendarzowych od dnia złożenia oferty.
  • O tym, czy jest to zadanie o powierzenie (finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie projektu), decyduje organizacja.
  • Termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego 2019)
  • Na dane zadanie organizacja może otrzymać dotację tylko z jednego biura albo dzielnicy. W przypadku stwierdzenia otrzymania wcześniej dotacji z budżetu m.st. Warszawy na to samo zadanie lub jego część – oferta nie będzie rozpatrywana.
  • W danym roku kalendarzowym łączna kwota środków finansowych przekazanych z budżetu m.st. Warszawy danej organizacji pozarządowej na realizację zadań publicznych w trybie tzw. małych dotacji nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.
  • Nabór ofert trwa od momentu dostępności środków do chwili ich wyczerpania.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie/finansowanie realizacji zadania publicznego przez oferenta jest złożenie oferty za pośrednictwem Generatora.

Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora Wniosków. Po elektronicznym złożeniu oferty należy wydrukować potwierdzenie jej złożenia. Potwierdzenie złożenia oferty musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji (nie wystarczy parafowanie dokumentu). Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę (nie wystarczy parafowanie dokumentu). Następnie wygenerowane potwierdzenie należy dostarczyć do Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy przy ul. 1 Praskiego Pułku 33, 05-075 Warszawa i złożyć w punkcie podawczym (stanowisko 5-6) w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, ul. 1 Praskiego Pułku 33, 05-075 Warszawa. Za dzień wpłynięcia oferty uznaje się datę jej dostarczenia w wersji papierowej pod wyżej wskazany adres.

Oferty złożone w Generatorze, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty (nie później niż 4 dni od terminu złożenia oferty w Generatorze), nie podlegają dalszej procedurze oceny oferty.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama