Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama
Nabór od 07.10.2019 do 28.10.2019 16:00
Biuro Kultury
Łączny budżet 12,91 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Kultury ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Stały Program Kulturalny.

Pożądane cechy projektu:

  1. Zadanie powinno charakteryzować się spójną koncepcją, wysokim poziomem artystycznym i merytorycznym oraz adekwatnym do skali projektu doborem kadr realizujących zadanie;
  2. Zadanie może być realizowane w różnych dziedzinach kultury i sztuki;
  3. Zadanie powinno być realizowane na przestrzeni każdego roku lub cyklicznie w kolejnych latach;
  4. Zadanie powinno mieć zasięg ogólnomiejski, a ze względu na dobór kadr, twórców, współpracę partnerską oraz kampanię komunikacyjno-promocyjną, może także mieć charakter ogólnopolski lub międzynarodowy;
  5. Zalecane jest, by zadanie było dostępne dla możliwie najszerszych grup odbiorców i odbiorczyń, w tym dla osób mających utrudniony dostęp do kultury;
  6. Przy tworzeniu oferty konieczne jest przygotowanie precyzyjnego opisu odbiorców

i odbiorczyń;

  1. Oferta powinna zawierać opis rezultatów: wymiernych, sprawdzalnych i takich, na które Oferent ma wpływ;
  2. Oferta powinna zawierać przemyślaną strategię komunikacyjną i informacyjną o zasięgu ogólnomiejskim, tj. promocja powinna być widoczna dla mieszkańców/nek Warszawy oraz budować pozytywny wizerunek Stolicy.
  3. Organizacja zadania: w przypadku nawiązania współpracy Oferenta z miejską instytucją kultury, możliwe jest pozyskanie wkładu finansowego ze środków tej instytucji, pod warunkiem, że środki te nie pochodzą z dotacji podmiotowej lub celowej przyznanej z budżetu m.st. Warszawy.

 

Informacje dodatkowe:

Zadanie może zostać zrealizowane jedynie przez podmioty dysponujące miejscem/ami umożliwiającymi prowadzenie stałego programu kulturalnego. Własność lub stałą dyspozycję lokalu należy poświadczyć, wypełniając okienko przeznaczone na oświadczenia w Elektronicznym Generatorze Wniosków i dołączając potwierdzenie możliwości realizacji zadania w wybranym miejscu.

 

W zadaniu można uwzględnić wydatki związane z rozwojem instytucjonalnym organizacji lub o charakterze administracyjnym, remontowym, o ile oferent jest stałym użytkownikiem, najemcą lub właścicielem lokalu (lokal poddawany remontowi ze środków pochodzących z dotacji nie może należeć do instytucji kultury). Wydatki nie mogą przekroczyć 30% kwoty przyznanej dotacji. Istotą remontu jest przywrócenie (odtworzenie) pierwotnego stanu technicznego środka trwałego z dnia oddania do użytkowania, nie zmieniając jego charakteru i funkcji, następujące w trakcie eksploatacji (np. pomalowanie pomieszczeń; wymiana zużytej stolarki okiennej i drzwi; wymiana instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej; wymiana części zużytych w toku eksploatacji). Niedopuszczalne są działania mające na celu modernizację (np.: wymiana przedmiotu dobrze działającego na inny posiadający lepsze parametry), która zwiększy wartość środka trwałego (urządzenia, budynku, lokalu). Wykładnia kosztów administracyjnych znajduje się w podanych odnośnikach:

 http://www.swrw.pl/fileadmin/files/Sprawozdania/Ewidencja_kosztow_w_organizacji.pdf

 http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/395398.html

Dodatkowe informacje:

- Oferta może uwzględniać przedsięwzięcia artystyczne wpisujące się w Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku.

UWAGA: W przypadku realizacji zadań odnoszących się do działań rewitalizacyjnych, zadanie powinno być realizowane z czynnym udziałem lokalnych społeczności na terenach określonych jako „Priorytetowe podobszary działań rewitalizacyjnych w dzielnicach Praga Północ, Praga Południe i Targówek” oraz w priorytetowych obszarach realizacji programu wskazanych w pozostałych dzielnicach m.st. Warszawy, które biorą udział w ZPR na zasadzie dobrowolności. Dokładne lokalizacje priorytetowych obszarów dostępne są tutaj: http://rewitalizacja.um.warszawa.pl/rewitalizacja-w-warszawie-do-2022-roku/obszar-rewitalizacji

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama