Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Społeczna Instytucja Kultury – budowanie instytucjonalnego wsparcia rozwoju kultury

Reklama
Nabór od 07.10.2019 do 28.10.2019 16:00
Biuro Kultury
Łączny budżet 9,015 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Kultury ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Społeczna Instytucja Kultury – budowanie instytucjonalnego wsparcia rozwoju kultury.

 

Opis zadania:

Przez Społeczną Instytucję Kultury rozumie się: ustrukturyzowany zespół ludzi, funkcjonujący na podstawie określonych w dokumencie (np.: statut, misja-wizja, strategia, regulamin organizacyjny) zasad organizacyjno-programowych i prowadzący trwały typ działalności, rozwijany oddolnie.

Społeczna Instytucja Kultury jest miejscem spotkań i współpracy różnych środowisk twórczych i artystycznych z odbiorcami kultury.

Celem funkcjonowania społecznej instytucji kultury jest realizacja i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Warszawy.

a) Zadanie może zostać zrealizowane jedynie przez podmioty dysponujące zasobami i  zapleczem materialnym adekwatnym do realizacji planowanych działań oraz siedzibą, w której prowadzi stałą działalność kulturalną o autonomicznym, samodzielnym charakterze. Przez „dysponowanie siedzibą” rozumie się jej posiadanie lub długoterminowy najem bądź użytkowanie. Własność lub stałą dyspozycję lokalu na cały okres trwania zadania należy poświadczyć odpowiednim dokumentem np. kopią umowy oraz wypełniając okienko przeznaczone na Oświadczenia w elektronicznym Generatorze Wniosków. Umowa najmu, użyczenia, użytkowania itp., która kończy się w trakcie realizacji zadania lecz organizacja może udokumentować perspektywy jej przedłużenia, nie dyskwalifikuje oferty.

b) Oferent powinien mieć udokumentowane co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia stałych, planowanych, systemowych, długofalowych działań charakteryzujących się realizacją długookresowych celów, wysokim poziomem artystycznym (potwierdzonych np. recenzjami) oraz powinien dysponować odpowiednim potencjałem kompetencyjnym (np. kadra, sieć współpracy z partnerami) do realizowania zadania.

c) Opis zaproponowanych działań zawartych w ofercie powinien stanowić spójną koncepcję oraz program w zakresie wsparcia rozwoju kultury, a także opis rekrutacji, metody i etapy pracy ze środowiskiem artystycznym i kulturalnym.

d) Wydarzenia kulturalne, które składają się na ofertę, powinny być realizowane w każdym roku zadania, w latach 2020, 2021, 2022. Rok 2019 powinien być przeznaczony na działania organizacyjno-przygotowawcze.

e) Oferta powinna zawierać opis przyjętego modelu zarządzania projektem.

f) Zalecane jest, by zadanie było dostępne dla możliwie najszerszych grup odbiorców
i odbiorczyń, w tym dla osób mających utrudniony dostęp do kultury.

g) Zadanie może być realizowane w różnych dziedzinach kultury i sztuki oraz ma wspierać różnorodność życia kulturalnego m.st. Warszawy.

h) Zadanie powinno mieć zasięg ogólnomiejski, a ze względu na dobór kadr, twórców, współpracę partnerską oraz kampanię komunikacyjno-promocyjną, może także mieć charakter ogólnopolski lub międzynarodowy.

i) W przypadku nawiązania współpracy merytorycznej oferenta przy realizacji zadania z instytucją m.st. Warszawy i/lub innymi partnerami należy załączyć potwierdzenie ze strony instytucji miejskiej/i lub innych partnerów deklaracji współpracy przy danym zadaniu wraz z opisem przedstawiającym jej zakres i charakter (można przedłożyć korespondencję mailową). W przypadku nawiązania współpracy Oferenta z miejską instytucją kultury, możliwe jest pozyskanie wkładu finansowego ze środków tej instytucji, pod warunkiem, że środki te nie pochodzą z dotacji podmiotowej lub celowej przyznanej z budżetu m.st. Warszawy.

j) Oferta powinna zawierać plan kampanii promocyjnej dostosowany do specyfiki projektu. Zadanie powinno budować pozytywny wizerunek stolicy jako miasta kultury.

k) Oferta powinna zawierać opis rezultatów: wymiernych, sprawdzalnych i takich, na które Oferent ma wpływ.

l) W zadaniu można uwzględnić wydatki związane z rozwojem instytucjonalnym organizacji lub o charakterze administracyjnym, remontowym, które nie mogą przekroczyć 30% kwoty przyznanej dotacji. Istotą remontu jest przywrócenie (odtworzenie) pierwotnego stanu technicznego środka trwałego z dnia oddania do użytkowania, nie zmieniając jego charakteru i funkcji, następujące w trakcie eksploatacji (np. pomalowanie pomieszczeń; wymiana zużytej stolarki okiennej i drzwi; wymiana instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej; wymiana części zużytych w toku eksploatacji). Niedopuszczalne są działania w ramach niniejszego projektu mające na celu modernizację (np.: wymiana przedmiotu dobrze działającego na inny, posiadający lepsze parametry), która zwiększy wartość środka trwałego (urządzenia, budynku, lokalu). Wykładnia kosztów administracyjnych znajduje się w podanych odnośnikach:

http://www.swrw.pl/fileadmin/files/Sprawozdania/Ewidencja_kosztow_w_organizacji.pdf

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/395398.html;

m) Struktura innych środków finansowych zaangażowanych w celu realizacji zadania nie może uwzględniać środków pochodzących z innych biur lub dzielnic m.st. Warszawy.

 

Wymóg:

Do oferty należy dołączyć w wersji elektronicznej w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl:

  • skan dokumentu potwierdzającego deklarację posiadania lub stałej dyspozycji lokalu.

W przypadku współpracy z instytucją m.st. Warszawy i/lub innym partnerem - potwierdzenie ze strony instytucji miejskiej/i lub innych partnerów, deklaracji współpracy przy zadaniu, a w przypadku współpracy z partnerami zagranicznymi – tłumaczenie deklaracji współpracy lub innych dokumentów (wystarczy tłumaczenie zwykłe). W przypadku dofinansowania zadania  - poświadczona za zgodność kopia dokumentu musi być dostarczona do Biura Kultury przed podpisaniem umowy dotacyjnej.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama