Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

Reklama
Nabór od 07.10.2019 do 29.10.2019 12:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Łączny budżet 824,833 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodzina
Urząd Miejski Wrocławia, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Oferent zobowiązany będzie do Prowadzenia Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy
w rodzinie na 25 osób w obiekcie przy ul. Bora Komorowskiego 31 we Wrocławiu, który zostanie użyczony oferentowi na czas realizacji zadania od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie zapewnia w szczególności:

 • w zakresie interwencyjnym:
 1. zapewnienie schronienia ofierze przemocy w rodzinie oraz dzieciom pozostającym pod jej opieką, bez skierowania i bez względu na dochód, przez okres do trzech miesięcy z możliwością przedłużenia w przypadkach uzasadnionych sytuacją ofiary przemocy w rodzinie,
 2. ochronę ofiary przemocy w rodzinie przed osobą stosującą przemoc w rodzinie,
 3. udzielanie natychmiastowej pomocy psychologicznej, prawnej, medycznej gdy wymaga tego stan zdrowia ofiary przemocy w rodzinie,
 4. rozpoznanie sytuacji ofiary przemocy w rodzinie i ocena ryzyka w zakresie zagrożenia bezpieczeństwa ofiary lub jej dzieci pozostających pod jej opieką, a także udzielenie innej niezbędnej pomocy.

 

 • w zakresie terapeutyczno-wspomagającym:
 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 2. opracowywanie indywidualnego planu pracy ofierze przemocy w rodzinie uwzględniającego potrzeby, cele, metody i czas pomocy, w tym udzielanie niezbędnego wsparcia i pomocy dzieciom,
 3. udzielanie poradnictwa: medycznego i zapewnienie dostępu do pomocy medycznej, psychologicznego, prawnego, socjalnego oraz udzielenie konsultacji wychowawczych,
 4. prowadzenie grup wsparcia lub grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie,
 5. prowadzenie terapii indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie ofiary przemocy w rodzinie oraz nabycie umiejętności ochrony przed osobom stosującą przemoc w rodzinie,
 6. ocenę sytuacji dzieci na podstawie przeprowadzonego w tej rodzinie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w art. 107 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.2), i udzielanie im wsparcia lub pomocy psychologicznej oraz specjalistycznej pomocy socjoterapeutycznej i terapeutycznej.

 

 • w zakresie potrzeb bytowych:
 1. całodobowego okresowego pobytu dla 25 osób,
 2. pomieszczeń do spania przeznaczonych maksymalnie dla pięciu osób w jednym pokoju, z uwzględnieniem sytuacji rodzinnej ofiary przemocy w rodzinie,
 3. wspólnego pomieszczenia z miejscem zabaw dla dzieci i miejscem do nauki,
 4. ogólnodostępnych łazienek, wyposażonych sposób umożliwiający korzystanie zarówno przez osoby dorosłe, jak i dzieci, odpowiednio jedna łazienka na pięć osób,
 5. miejsca do prania i suszenia,
 6. ogólnodostępnej kuchni,
 7. wyżywienia, odzieży i obuwia,
 8. środków higieny osobistej i środków czystości.

2. Wymagania kadrowe: Pracownicy SOW zajmujący określone stanowiska powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie zawodowe, zgodnie z wymogami określonymi odpowiednimi przepisami szczególnie, o których mowa w z Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz.U. Nr 50, poz. 259).

3. Podmiot realizujący zadanie jest zobowiązany do:

 1. Współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność na rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie, które świadczą poradnictwo prawne i psychologiczne,
 2. Rzetelnego prowadzenia dokumentacji merytorycznej, finansowej i księgowej odrębnej dla Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w przypadku prowadzenia innej działalności w jednym budynku,
 3. Rzetelnego prowadzenia rejestru mieszkańców SOW.

           W dokumentacji należy zamieścić:

           nazwisko i mię, imiona rodziców, datę urodzenia, adres ostatniego zameldowania na pobyt stały,

           numer PESEL oraz krótki opis sytuacji życiowej, oraz ujmowania informacji o dacie i przyczynach

           opuszczenia SOW. Wzór prowadzonej dokumentacji powinien być uzgodniony i zatwierdzony
           w MOPS,

 1. Rzetelnego prowadzenia rejestru osób korzystających z pomocy ambulatoryjnej zawierającego:

           nazwisko imię, imiona rodziców, datę urodzenia, adres zameldowania i zamieszkania,
           numer PESEL, opis sytuacji. Wzór prowadzonej dokumentacji powinien być uzgodniony
           i zatwierdzony w MOPS,

 1. Prowadzenie indywidualnej karty pomocy ambulatoryjnej i rodzaj udzielonej pomocy,
 2. Prowadzenia indywidualnych planów pomocy mieszkańców zawierających informacje o wszelkich podejmowanych działaniach i przebiegu ich realizacji,
 3. Prowadzenie rejestru przyjętych i realizowanych indywidualnych planów pomocy,
 4. Prowadzenie indywidualnej dokumentacji mieszkańca ośrodka,
 5. Dołożenia wszelkich starań w kierunku usamodzielnienia osoby przebywającej w SOW wyprowadzenia jej z sytemu pomocy społecznej,
 6. Prowadzenie działań monitorujących i ewaluacyjnych w zakresie efektów pracy.

 

Źródło: Urząd Miejski Wrocławia

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama