Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert: Przeprowadzenie sesji superwizyjnych dla: pracowników socjalnych, asystentów rodziny

Reklama
Nabór od 04.10.2019 do 22.10.2019 16:00
Urząd Miasta Szczecina
Łączny budżet 18 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Szczecin ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasto Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. Zadanie publiczne jest zgodne ze Strategią Rozwoju Szczecina 2025 w zakresie realizacji I Celu strategicznego: Szczecin – miasto wysokiej jakości życia; I.3 Cel operacyjny: wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

  1. Nazwa zadania

„Superwizja”.

2. Rodzaj zadania

Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu i przeprowadzeniu sesji superwizyjnych dla: pracowników socjalnych, asystentów rodziny zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie oraz kadry Placówek Wsparcia Dziennego funkcjonujących na terenie Gminy Miasta Szczecin w łącznej liczbie 15 osób w roku 2019. Przewiduje się realizację zadania publicznego na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie do podejmowania poniższych działań:

1) realizacji superwizji indywidualnych dla wskazanej przez Zleceniodawcę grupy adresatów (4 sesje po 2 godziny zegarowe dla każdego uczestnika, łącznie dla 15 osób, ogółem 120 godzin), w dni robocze, w godzinach pracy asystenta rodzinny, pracownika socjalnego oraz kadry placówek wsparcia dziennego z możliwością ewentualnego dostosowania indywidualnego i dogodnego terminu spotkania dla w/w beneficjenta uczestników, w terminie do 31.12.2019,

2) dodatkowo pożądanym jest, aby podmiot realizujący zadanie zapewnił lokal we własnym zakresie. Natomiast w przypadku braku możliwości zapewnienia lokalu przez Oferenta, Gmina Miasto Szczecin, udostępni nieodpłatnie odpowiednie pomieszczenie, celem realizacji zadania;

3) prowadzenia list obecności na sesjach superwizyjnych wraz z zakresem godzinowym;

4) zawarcia kontraktów superwizyjnych negocjowanych na początku pierwszej sesji oraz przestrzegania zasad w nim zawartych;

5) przygotowania i opracowanie ankiet ewaluacyjnych z sesji superwizyjnych;

6) realizowana usługa w sposób staranny i terminowy zgodnie z ustalonym harmonogramem;

7) przygotowanie raportu zawierającego ewaluację superwizji, informacje o liczbie osób uczestniczących w spotkaniach superwizyjnych oraz wnioski i rekomendacje;

8) wystawienie uczestnikom projektu zaświadczeń potwierdzających udział w spotkaniach superwizyjnych;

9) podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie do zapewnienia kadry posiadającej certyfikat superwizora w zakresie wspierania rodziny:

10) podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie, w ramach działań informacyjnych, promocyjnych oraz merytorycznych, do informowania o dofinansowaniu zadania ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z zasadami promowania projektu określonymi na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie https://www.wup.pl/rpo/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/

3. Cele zadania

Zadanie z zakresu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, którego celem jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych kluczowych pracowników systemu wsparcia rodziny wskazanych przez Zleceniodawcę, którego celem jest:

1) zwiększenie skuteczności pracy osób supewizowanych z klientami;

2) zwiększenie zadowolenia z wykonywanej pracy;

3) wzmocnienie kompetencji zawodowych osób superwizowanych;

4) udzielanie wsparcia osobom superwizowanym, sprzyjanie ich rozwojowi zawodowemu oraz

zapobieganie wypaleniu zawodowemu;

5) zdobywanie umiejętności pozwalających na prawidłowe identyfikowanie trudności w pracy, ich źródło oraz ich sposoby rozwiązywania;

6) wzmocnienie umiejętności komunikowania się osób superwizowanych z podopiecznymi współpracownikami i instytucjami oraz otoczeniem, w którym wykonują pracę;

7) podnoszenie skuteczności pracy osób superwizowanych;

8) korzystanie z poradnictwa prowadzonego przez superwizora.

Termin i miejsce składania ofert

Oferty opatrzone numerem Konkursu należy składać w Kancelarii Głównej Biura Obsługi Interesantów 22.10.2019 Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Oferenci uczestniczący w postępowaniu konkursowym zobowiązani są do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty, w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach.

W przypadku braku adresu mailowego, Oferent zobowiązany jest podać numer telefonu.

Reklama