Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Przeprowadzenie sesji superwizyjnych dla: pracowników socjalnych, asystentów rodziny

Reklama
Nabór od 04.10.2019 do 22.10.2019 16:00
Urząd Miasta Szczecina
Łączny budżet 18 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Szczecin ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasto Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. Zadanie publiczne jest zgodne ze Strategią Rozwoju Szczecina 2025 w zakresie realizacji I Celu strategicznego:  Szczecin – miasto wysokiej jakości życia; I.3 Cel operacyjny: wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

1.    Nazwa zadania

„Superwizja”.

2.    Rodzaj zadania

Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu i przeprowadzeniu sesji superwizyjnych dla: pracowników socjalnych, asystentów rodziny zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie oraz kadry Placówek Wsparcia Dziennego funkcjonujących na terenie Gminy Miasta Szczecin w łącznej liczbie 15 osób w roku 2019. Przewiduje się realizację zadania publicznego na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie do podejmowania poniższych działań:

1)   realizacji superwizji indywidualnych dla wskazanej przez Zleceniodawcę grupy adresatów (4 sesje po 2 godziny zegarowe dla każdego uczestnika, łącznie dla 15 osób, ogółem 120 godzin), w dni robocze, w godzinach pracy asystenta rodzinny, pracownika socjalnego oraz kadry placówek wsparcia dziennego z możliwością ewentualnego dostosowania indywidualnego i dogodnego terminu spotkania dla w/w beneficjenta uczestników, w terminie do 31.12.2019,

2)   dodatkowo pożądanym jest, aby podmiot realizujący zadanie zapewnił lokal we własnym zakresie. Natomiast w przypadku braku możliwości zapewnienia lokalu przez Oferenta, Gmina Miasto Szczecin, udostępni nieodpłatnie odpowiednie pomieszczenie, celem realizacji zadania;

3)   prowadzenia list obecności na sesjach superwizyjnych wraz z zakresem godzinowym;

4)   zawarcia kontraktów superwizyjnych negocjowanych na początku pierwszej sesji oraz przestrzegania zasad w nim zawartych;

5)   przygotowania i opracowanie ankiet ewaluacyjnych z sesji superwizyjnych;

6)   realizowana usługa w sposób staranny i terminowy zgodnie z ustalonym harmonogramem;

7)   przygotowanie raportu zawierającego ewaluację superwizji, informacje o liczbie osób uczestniczących w spotkaniach superwizyjnych oraz wnioski i rekomendacje;

8)   wystawienie uczestnikom projektu zaświadczeń potwierdzających udział w spotkaniach superwizyjnych;

9)   podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie do zapewnienia kadry posiadającej certyfikat superwizora w zakresie wspierania rodziny:

10)    podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie, w ramach działań informacyjnych, promocyjnych oraz merytorycznych, do informowania o dofinansowaniu zadania ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z zasadami promowania projektu określonymi na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie https://www.wup.pl/rpo/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/

3. Cele zadania

Zadanie z zakresu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, którego celem jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych kluczowych pracowników systemu wsparcia rodziny wskazanych przez Zleceniodawcę, którego celem jest:

1)   zwiększenie skuteczności pracy osób supewizowanych z klientami;

2)   zwiększenie zadowolenia z wykonywanej pracy;                      

3)   wzmocnienie kompetencji zawodowych osób superwizowanych;

4)   udzielanie wsparcia osobom superwizowanym, sprzyjanie ich rozwojowi zawodowemu oraz 

zapobieganie wypaleniu zawodowemu;

5)   zdobywanie umiejętności pozwalających na prawidłowe identyfikowanie trudności w pracy, ich źródło oraz ich sposoby rozwiązywania;

6)   wzmocnienie umiejętności komunikowania się osób superwizowanych z podopiecznymi  współpracownikami i instytucjami oraz otoczeniem, w którym wykonują pracę;

7)   podnoszenie skuteczności pracy osób superwizowanych;

8)   korzystanie z poradnictwa prowadzonego przez superwizora.

Termin i miejsce składania ofert

Oferty opatrzone numerem Konkursu należy składać w Kancelarii Głównej Biura Obsługi Interesantów 22.10.2019 Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. 

Oferenci uczestniczący w postępowaniu konkursowym zobowiązani są do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty, w celu skutecznego poinformowania o  stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach. 

W przypadku braku adresu mailowego, Oferent zobowiązany jest podać numer telefonu.

Reklama