Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej w 2020 roku

Reklama
Nabór od 15.10.2019 do 05.11.2019 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 319,11 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 63,822 tys. PLN
Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej w 2020 roku.

UWAGA

Od dnia 1 marca 2019 roku obowiązują nowe wzory ofert, umów i sprawozdań zgodne z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057).
SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY ZNAJDUJE SIĘ W BIP ORGANIZATORA KONKURSU (www.bip.mopr.gda.pl) W ZAKŁADCE KONKURSY – INSTRUKCJA.

II. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej w 2020 roku:

 1. w dzielnicy Wrzeszcz Górny - lokal przy ul. Grunwaldzkiej 5
 2. w dzielnicy Nowy Port - lokal przy Pl. Ks. J. Gustkowicza 13  

            - specjalizacja punktu: dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, doświadczających problemów przemocy i dyskryminacji

 1. w dzielnicy Stogi - lokal przy ul. Hożej 4
 2. w dzielnicy Orunia - Święty Wojciech - Lipce, lokal przy ul. Gościnnej 10
 3. w dzielnicy Przymorze Wielkie - lokal przy ul. Jagiellońskiej 11

Planowana kwota środków przeznaczonych na finansowanie realizacji zadania w 2020 roku:

319.110,00 zł, w tym:

300.300,00 zł – nieodpłatna pomoc prawna wraz z mediacją oraz 18.810,00 zł - zadania z zakresu edukacji prawnej, tj:

 • na prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją: 60.060,00 zł
 • na przeprowadzenie zadań z zakresu edukacji prawnej: do 3.762,00 zł na 1 punkt.
 1. Cel zadania: 
 2. zapewnienie profesjonalnych porad prawnych osobom, które spełniają kryteria określone w art. 4 ustawy;
 3. dostęp do pomocy prawnej dla osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy,
 4. dostęp do mediacji w ramach usług świadczonych w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej,
 5. sprawne funkcjonowanie punktu pomocy prawnej w wymiarze ustawowo wskazanym,
 6. bezpłatny dostęp społeczeństwa do różnych form edukacji prawnej, wskazanych
  w art. 3b ust. 2 ustawy.
 1. Planowane rezultaty:

           1) świadczenie pomocy prawnej w punkcie:

liczba porad „X” - Organizacja dokumentuje pomoc prawną zgodnie z wymogami ustawy,

           2) świadczenie pomocy prawnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość lub poza punktem:

liczba porad „X” - Organizacja dokumentuje pomoc prawną zgodnie z wymogami ustawy,

           3) prowadzenie postepowań mediacyjnych w sprawach wnoszonych przez osoby uprawnione:

liczba postępowań mediacyjnych „X” - Organizacja dokumentuje przeprowadzenie mediacji zgodnie z wymogami ustawy,

          4) Organizacja, której powierzono punkt pomocy prawnej, przeprowadzi co najmniej jedno zadanie z zakresu edukacji prawnej w formie wskazanej w art. 3b ust. 2 ustawy,

          5) upowszechnienie społecznej wiedzy o poradnictwie obywatelskim lub pomocy prawnej:

Organizacja dokona co najmniej dwa razy w roku upowszechnienia informacji o nieodpłatnej pomocy prawnej (np. w środkach masowego przekazu, za pośrednictwem ulotek i plakatów, na wybranych  stronach internetowych, za pomocą ogólnodostępnych mediów społecznościowych).

 1. Termin realizacji zadania: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
 2. Miejsce realizacji zadania: Wskazane lokale, znajdujące się w zasobach Miasta Gdańska, są w czasowej dyspozycji:
 1. Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych - tel. 58/344 40 39, biuro@fundacjarc.org.pl
 2. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku – Ośrodka Interwencji Kryzysowej - tel. 58/511 01 21 - 22, goik@mopr.gda.pl
 3. Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” - tel. 58/307 09 22, ostoja@dpsostoja.gda.pl
 4. Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej - tel. 58/304 99 56, biuro@gfis.pl
 5. Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku tel. 58/553 02 61, sekretariat@psoni.gda.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku posiada oświadczenia dysponentów o udostępnieniu pomieszczeń w ww. lokalizacjach w celach utworzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Informacje o szczegółowych warunkach technicznych oraz szacunkowych kosztach utrzymania lokali można uzyskać u aktualnych dysponentów lokali.

Umowy udostępnienia pomieszczeń mają zostać zawarte bezpośrednio przez aktualnego dysponenta lokalu i Organizację w okresie po ogłoszeniu rozstrzygnięcia konkursu a przed realizacją zadania.

Edukacja prawna może być realizowana poza punktem udzielania poradnictwa obywatelskiego lub punktem pomocy prawnej, w miejscu wskazanym przez Organizację.

 1. Adresaci: nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i złoży stosowne oświadczenie (art. 4 ust 1 i ust. 2 ustawy).
 2. Zakres zadania:
 1. zakres świadczeń w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej jest określony w art. 3 ust. 1 i art. 7 ustawy;
 2. świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się we wskazanym przez Organizatora lokalu, w przeciętnym wymiarze 5 dni roboczych w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze danego powiatu, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na obszarze tego powiatu. Wydłużenie czasu trwania dyżuru, nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku;
 3. nieodpłatna pomoc prawna obejmuje również nieodpłatną mediację – art. 3 ust. 1 pkt 3a ustawy;
 4. nieodpłatna mediacja świadczona jest w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej;
 5. Organizacja może określić wybrane dyżury w danym punkcie jako poświęcone jedynie nieodpłatnej mediacji (na podstawie art. 8 ust. 13 ustawy);
 6. nieodpłatna mediacja obejmuje:
 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
 4. przeprowadzenie mediacji,
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem;
 1. posiadanie i podanie przez Organizację numeru telefonu, pod którym dokonywana będzie rejestracja zgłoszeń telefonicznych na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej,
 2. zapewnienie przez Organizację udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej (z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji) osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się - za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza punktem,
 3. prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy i aktów wykonawczych,
 4. dokumentowanie realizacji nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym mediacji, w formie elektronicznej wskazanej przez Organizatora;
 5. w ramach prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Organizacja realizuje zadania z zakresu edukacji prawnej, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok, w szczególności w formach, określonych w art. 3b ust. 2 ustawy.
 6. Organizacja przedstawia w ofercie opis proponowanych działań z zakresu edukacji prawnej wraz z wyodrębnieniem kalkulacji kosztów w kosztorysie.
 7. edukacja prawna realizowana jest poza ustalonymi godzinami świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie,
 8. Organizacja może przedstawić porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom uprawnionym mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych (art. 11 ust. 6b ustawy).
 9. Organizacja przedstawia o ofercie zakres wkładu rzeczowego i osobowego, w tym wolontariuszy.
 1. Wymagania kadrowe:

1) Organizacja posiada zawarte umowy z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy, tj. osobą, która:

 1. ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
 3. korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 4. nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

- na podstawie których będzie udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

oraz mediatorem, o którym mowa w art. 4a ust.6;

2) w zakresie nieodpłatnej mediacji:

a) mediatorem może być osoba wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55 i 60),
lub wpisana na listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, o której informacje przekazano prezesowi sądu okręgowego (art. 4a ust. 6 ustawy),

b) nieodpłatną mediację w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt. 1-3 i 5 ustawy może również prowadzić osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Nieodpłatną mediację
w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy może prowadzić osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie po spełnieniu warunku, jakim jest wpisanie na listę mediatorów, o której mowa w art. 4a ust. 6 ustawy.
Nieodpłatnej mediacji, w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4, nie może prowadzić osoba, która w sprawie którejkolwiek ze stron uprzednio świadczyła pomoc prawną lub poradnictwo obywatelskie, była świadkiem, wydawała opinię, sporządzała wywiad środowiskowy lub prowadziła terapię, a także osoba, co do której zachodzi okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jej bezstronności, z wyłączeniem udzielania pomocy, w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1.

3) Wymagania dotyczące punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nr II w dzielnicy Nowy Port - lokal przy Pl. Ks. J. Gustkowicza 13:

a) dokumenty poświadczające kwalifikacje i doświadczenie kadry w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, doświadczającym problemów przemocy i dyskryminacji.

 

 1. Wymagana dodatkowa dokumentacja:
  1. decyzja o wpisie na listę Wojewody Pomorskiego dot. organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia na terenie województwa pomorskiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji;
  2. aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności;
  3. dokumenty potwierdzające co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego;
  4. pisemne zobowiązanie o zapewnieniu poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem oraz o zapewnieniu profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów (oświadczenie, stanowiące załącznik Nr 2 do załącznika Nr 1 zarządzenia);
  5. dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej;
  6. oświadczenie, iż w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie miała miejsca sytuacja, w której Organizacja nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również sytuacja, w której Prezydent Miasta Gdańska rozwiązał umowę (termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy) (oświadczenie, stanowiące załącznik Nr 2 do załącznika Nr 1 zarządzenia);
  7. umowy o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Gdańska z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy, oraz mediatorem, o którym mowa w art. 4a ust. 6 ustawy;
  8. dokumenty potwierdzające uprawnienia zawodowe i wykształcenie kadry bezpośrednio realizującej zadanie;
  9. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego (oświadczenie, stanowiące załącznik Nr 2 do załącznika Nr 1 zarządzenia);
  10. Organizacje przystępujące do podpisania umowy dotacyjnej zobowiązane są przedłożyć informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 11 ust. 3 pkt 2 lit. d ustawy;
  11. w odniesieniu do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nr II w dzielnicy Nowy Port - lokal przy Pl. Ks. J. Gustkowicza 13 - dokumenty poświadczające kwalifikacje i doświadczenie kadry w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, doświadczającym problemów przemocy i dyskryminacji.

Zastrzeżenia:

 1. Oferty nieprawidłowo wypełnione, złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert czy terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich środków przewidzianych w ogłoszeniu konkursu.
 4. Gwarantowane przez Oferenta minimalne wynagrodzenie za 1 godzinę pracy/świadczenia usługi personelu zatrudnionego przy realizacji zadania nie może być niższe od minimalnej stawki godzinowej, o której mowa w art. 1 pkt 1a ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów określającym wysokość minimalnej stawki godzinowej w danym roku kalendarzowym.
 5. Przed zawarciem umowy Organizator konkursu może zażądać od Oferentów zaświadczeń dotyczących rozliczeń składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatkowych.
 6. Podmiot może otrzymać dotację na więcej niż jedno zadanie w ciągu roku.
 7. Oferent jest zobowiązany do samodzielnego śledzenia strony internetowej Ogłaszającego, a także do weryfikacji swojego konta w systemie elektronicznym Witkac.pl oraz konta e-mail, do którego adres podał w trakcie rejestracji do systemu elektronicznego Witkac.pl.
 8. Dopuszcza się możliwość opublikowania poszczególnych rozstrzygnięć i wyników konkursu w różnych terminach z podziałem na zadania konkursowe.
 9. Rozliczenie projektu następuje poprzez założone w ofercie rezultaty. Dokumenty księgowe będą sprawdzane przez Organizatora konkursu na etapie kontroli projektu.
 10. W przypadku zawarcia umowy Zleceniobiorca zobowiązany będzie do prowadzenia zestawienia dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków finansowych pochodzących z dotacji. Zestawienie powinno zawierać: l.p., numer dokumentu, numer księgowy, nazwę kosztu, datę wystawienia, datę zapłaty, wartość całkowitą rachunku/faktury, koszt ze środków pochodzących z dotacji, koszt ze środków własnych.

W przypadku zmiany ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz aktów wykonawczych, Organizator konkursu zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama