Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej lub nieodpłatnej pomocy...

Reklama
Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej lub nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej w 2020 roku
Nabór od 15.10.2019 do 05.11.2019 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 319,11 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 63,822 tys. PLN
Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej lub nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej w 2020 roku.

UWAGA

Od dnia 1 marca 2019 roku obowiązują nowe wzory ofert, umów i sprawozdań zgodne z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057).
SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY ZNAJDUJE SIĘ W BIP ORGANIZATORA KONKURSU (www.bip.mopr.gda.pl) W ZAKŁADCE KONKURSY – INSTRUKCJA.

I. Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej lub nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej w 2020 roku:

 1. w dzielnicy Brzeźno - lokal przy ul. Północnej 5
 2. w dzielnicy Oliwa - lokal przy ul. Opata Jacka Rybińskiego 10
 3. w dzielnicy Nowy Port - lokal przy ul. Wyzwolenia 49
 4. w dzielnicy Siedlce - lokal przy ul. Zakopiańskiej 40
 5. w dzielnicy Śródmieście - lokal przy ul. Reduta Wyskok 2

 

Planowana kwota środków przeznaczonych na finansowanie realizacji zadania w 2020 roku:

319.110,00 zł, w tym:

300.300,00 zł - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie wraz z mediacją lub nieodpłatna pomoc prawna wraz z mediacją oraz 18.810,00 zł - zadania z zakresu edukacji prawnej, tj:

 • na prowadzenie 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz mediacją lub punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją: 60.060,00 zł
 • na przeprowadzenie zadań z zakresu edukacji prawnej: do 3.762,00 zł na 1 punkt.
 1. Cel zadania: 
 1. zapewnienie profesjonalnego poradnictwa obywatelskiego lub profesjonalnych porad prawnych osobom, które spełniają kryteria określone w art. 4 ustawy,
 2. dostęp do poradnictwa obywatelskiego lub pomocy prawnej dla osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy,
 3. dostęp do mediacji w ramach usług świadczonych w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej,
 4. sprawne funkcjonowanie punktu poradnictwa obywatelskiego lub punktu pomocy prawnej w wymiarze ustawowo wskazanym,
 5. bezpłatny dostęp społeczeństwa do różnych form edukacji prawnej, wskazanych w art. 3b ust. 2 ustawy.
 1. Planowane rezultaty:

          1) świadczenie poradnictwa obywatelskiego lub pomocy prawnej w punkcie:

liczba porad „X” - Organizacja dokumentuje poradnictwo obywatelskie lub pomoc prawną zgodnie z wymogami ustawy,

           2) świadczenie poradnictwa obywatelskiego lub pomocy prawnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość lub poza punktem:

liczba porad „X” - Organizacja dokumentuje poradnictwo obywatelskie lub pomoc prawną zgodnie z wymogami ustawy,

           3) prowadzenie postepowań mediacyjnych w sprawach wnoszonych przez osoby uprawnione:

liczba postępowań mediacyjnych „X” - Organizacja dokumentuje przeprowadzenie mediacji zgodnie z wymogami ustawy,

           4) Organizacja, której powierzono punkt poradnictwa obywatelskiego lub pomocy prawnej, przeprowadzi co najmniej jedno zadanie z zakresu edukacji prawnej w formie wskazanej w art. 3b ust. 2 ustawy,

           5) upowszechnienie społecznej wiedzy o poradnictwie obywatelskim lub pomocy prawnej:

- Organizacja dokona co najmniej dwa razy w roku upowszechnienia informacji  o nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i nieodpłatnej pomocy prawnej (np. w środkach masowego przekazu, za pośrednictwem ulotek i plakatów,
na wybranych stronach internetowych, za pomocą ogólnodostępnych mediów społecznościowych).

 1. Termin realizacji zadania: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
 2. Miejsce realizacji zadania: Wskazane lokale, znajdujące się w zasobach Miasta Gdańska, są w czasowej dyspozycji:
 1. Fundacji „Sprawni Inaczej” - tel. 58/344 42 56, biuro@fsi.gda.pl
 2. Rady Dzielnicy Oliwa - tel. 58/341 08 84, oliwa@gdansk.gda.pl
 3. Stowarzyszenia Nowy Port Sztuki - tel. 507 705 970, nowyportsztuki@o2.pl
 4. Stowarzyszenia „Nasze Siedlce” - tel. 600 040 185, nasze.siedlce@wp.pl
 5. Fundacji Gdańskiej - tel. 58/716 31 59, ise@fundacjagdanska.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku posiada oświadczenia dysponentów
o udostępnieniu pomieszczeń w ww. lokalizacjach w celach utworzenia punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej pomocy prawnej. Informacje
o szczegółowych warunkach technicznych oraz szacunkowych kosztach utrzymania lokali można uzyskać u aktualnych dysponentów lokali.

Umowy udostępnienia pomieszczeń mają zostać zawarte bezpośrednio przez aktualnego dysponenta lokalu i Organizację, w okresie po ogłoszeniu rozstrzygnięcia konkursu a przed realizacją zadania.

Edukacja prawna może być realizowana poza punktem udzielania poradnictwa obywatelskiego lub punktem pomocy prawnej, w miejscu wskazanym przez Organizację.

 1. Adresaci zadania: nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i złoży stosowne oświadczenie (art. 4 ust 1 i ust. 2 ustawy).
 2. Zakres zadania:
 • zakres świadczeń w zakresie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest określony w art. 3a i art. 7 ustawy, a w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w art. 3 ust. 1 i art. 7 ustawy,
 • świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się we wskazanym przez organizatora konkursu lokalu, w przeciętnym wymiarze 5 dni roboczych w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma być świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze Gdańska, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na obszarze Gdańska. Wydłużenie czasu trwania dyżuru, nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.

LUB W PRZYPADKU ZŁOŻENIA OFERTY, KTÓRA NIE SPEŁNI WYMOGÓW KONKURSU W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ŚWIADCZENIA W PUNKCIE NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO:

świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się we wskazanym przez organizatora konkursu lokalu, w przeciętnym wymiarze 5 dni roboczych w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze Gdańska, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na obszarze Gdańska. Wydłużenie czasu trwania dyżuru, nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku;

 1. nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna pomoc prawna obejmuje również nieodpłatną mediację (art. 3a ust. 2 oraz art. 3 ust. 1 pkt 3a ustawy). Nieodpłatna mediacja świadczona jest w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego/nieodpłatnej pomocy prawnej. Organizacja może określić wybrane dyżury w danym punkcie jako poświęcone jedynie nieodpłatnej mediacji (na podstawie art. 8 ust. 13 ustawy);
 2. nieodpłatna mediacja obejmuje:
 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystaniaz polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
 4. przeprowadzenie mediacji,
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem;
 1. posiadanie i podanie przez Organizację numeru telefonu, pod którym dokonywana będzie rejestracja zgłoszeń telefonicznych na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej pomocy prawnej;
 2. posiadanie zawartej umowy z doradcą oraz mediatorem, o którym mowa w art. 4a ust. 6 ustawy;
 3. zapewnienie przez Organizację udzielenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej pomocy prawnej (z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji) osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się (o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się) - za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza punktem;
 4. prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy i aktów wykonawczych;
 5. dokumentowanie realizacji nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym mediacji, w formie elektronicznej wskazanej przez organizatora konkursu;
 6. w ramach prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej pomocy prawnej Organizacja realizuje zadania z zakresu edukacji prawnej, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok, w szczególności
  w formach, określonych w art. 3b ust. 2 ustawy;

Organizacja przedstawia w ofercie opis proponowanych działań z zakresu edukacji prawnej wraz z wyodrębnieniem kalkulacji kosztów w kosztorysie.

 1. edukacja prawna realizowana jest poza ustalonymi godzinami świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie;
 2. Organizacja przedstawia o ofercie zakres wkładu rzeczowego i osobowego, w tym wolontariuszy.
 1. Wymagania kadrowe:

1) nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może świadczyć osoba, która:

 1. posiada wykształcenie wyższe;
 2. ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego, zwane dalej "szkoleniem", albo posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy;
 3. korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

LUB W PRZYPADKU ZŁOŻENIA OFERTY, KTÓRA NIE SPEŁNI WYMOGÓW KONKURSU W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ŚWIADCZENIA W PUNKCIE NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO:

2) Organizacja, posiada zawarte umowy z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy, tj. osobą, która:

 1. ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
 3. korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 4. nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

- na podstawie których będzie świadczyć nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. lub nieodpłatną pomoc prawną w przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 2b ustawy, oraz mediatorem, o którym mowa w art. 4a ust.6;

 1. w zakresie nieodpłatnej mediacji:

a) mediatorem może być osoba wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55 i 60),
lub wpisana na listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, o której informacje przekazano prezesowi sądu okręgowego (art. 4a ust. 6 ustawy),

b) nieodpłatną mediację w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt. 1-3 i 5 ustawy może również prowadzić osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Nieodpłatną mediację
w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy może prowadzić osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie po spełnieniu warunku, jakim jest wpisanie na listę mediatorów, o której mowa w art. 4a ust. 6 ustawy.
Nieodpłatnej mediacji, w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4, nie może prowadzić osoba, która w sprawie którejkolwiek ze stron uprzednio świadczyła pomoc prawną
lub poradnictwo obywatelskie, była świadkiem, wydawała opinię, sporządzała wywiad środowiskowy lub prowadziła terapię, a także osoba, co do której zachodzi okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość
co do jej bezstronności, z wyłączeniem udzielania pomocy, w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy.

 1. Wymagana dodatkowa dokumentacja:
  1. decyzja o wpisie na listę Wojewody Pomorskiego dot. organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia na terenie województwa pomorskiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
   i nieodpłatnej mediacji;
  2. aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności;
  3. dokumenty potwierdzające co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku, lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa;
  4. dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
  5. umowy zawarte z doradcą, o którym mowa a art.11 ust. 3a ustawy oraz mediatorem, o którym mowa w art. 4a ust. 6 ustawy,
  6. dokumenty potwierdzające uprawnienia zawodowe i wykształcenie kadry bezpośrednio realizującej zadanie;
  7. dokumenty potwierdzające, że doradca, o którym mowa w art. 11 ust. 3a ustawy ukończył z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego, zwane dalej "szkoleniem", albo posiada doświadczenie
   w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskał zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy;
  8. oświadczenie, stanowiące załącznik Nr 2 do załącznika Nr 1 zarządzenia;
  9. organizacje przystępujące do podpisania umowy dotacyjnej zobowiązane są przedłożyć informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 11 ust. 3 pkt 2 lit. d ustawy.

LUB W PRZYPADKU ZŁOŻENIA OFERTY, KTÓRA NIE SPEŁNI WYMOGÓW KONKURSU W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ŚWIADCZENIA PORADNICTWA W PUNKCIE NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO:

 1. decyzja o wpisie na listę Wojewody Pomorskiego dot. organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia na terenie województwa pomorskiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji;
 2. aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności;
 3. dokumenty potwierdzające co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego;
 4. pisemne zobowiązanie o zapewnieniu poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem, o zapewnieniu profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz o przestrzeganiu zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej,  w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;
 5. dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej;
 6. umowy z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy, oraz mediatorem, o którym mowa w art. 4a ust. 6 ustawy;
 7. dokumenty potwierdzające uprawnienia zawodowe i wykształcenie kadry bezpośrednio realizującej zadanie;
 8. oświadczenie, stanowiące załącznik Nr 2 do załącznika Nr 1 zarządzenia;
 9. organizacje przystępujące do podpisania umowy dotacyjnej zobowiązane są przedłożyć informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 11 ust. 3 pkt 2 lit. d ustawy.

Zastrzeżenia:

 1. Oferty nieprawidłowo wypełnione, złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert czy terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich środków przewidzianych w ogłoszeniu konkursu.
 4. Gwarantowane przez Oferenta minimalne wynagrodzenie za 1 godzinę pracy/świadczenia usługi personelu zatrudnionego przy realizacji zadania nie może być niższe od minimalnej stawki godzinowej, o której mowa w art. 1 pkt 1a ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów określającym wysokość minimalnej stawki godzinowej w danym roku kalendarzowym.
 5. Przed zawarciem umowy Organizator konkursu może zażądać od Oferentów zaświadczeń dotyczących rozliczeń składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatkowych.
 6. Podmiot może otrzymać dotację na więcej niż jedno zadanie w ciągu roku.
 7. Oferent jest zobowiązany do samodzielnego śledzenia strony internetowej Ogłaszającego, a także do weryfikacji swojego konta w systemie elektronicznym Witkac.pl oraz konta e-mail, do którego adres podał w trakcie rejestracji do systemu elektronicznego Witkac.pl.
 8. Dopuszcza się możliwość opublikowania poszczególnych rozstrzygnięć i wyników konkursu w różnych terminach z podziałem na zadania konkursowe.
 9. Rozliczenie projektu następuje poprzez założone w ofercie rezultaty. Dokumenty księgowe będą sprawdzane przez Organizatora konkursu na etapie kontroli projektu.
 10. W przypadku zawarcia umowy Zleceniobiorca zobowiązany będzie do prowadzenia zestawienia dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków finansowych pochodzących z dotacji. Zestawienie powinno zawierać: l.p., numer dokumentu, numer księgowy, nazwę kosztu, datę wystawienia, datę zapłaty, wartość całkowitą rachunku/faktury, koszt ze środków pochodzących z dotacji, koszt ze środków własnych.

W przypadku zmiany ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz aktów wykonawczych, Organizator konkursu zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama