Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja obchodów Światowego Dnia Cukrzycy w mieście Białystok

Reklama
Nabór od 04.10.2019 do 09.10.2019 12:00
Departament Spraw Społecznych
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Nazwa zadania: Organizacja obchodów Światowego Dnia Cukrzycy w mieście Białystok

Cele:

Przeprowadzenie działań promocyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Białegostoku w zakresie profilaktyki cukrzycy poprzez:

- artykuły i wystąpienia specjalistów w mediach o tematyce profilaktycznej z zakresu cukrzycy,

- działania informacyjne dot. wczesnej profilaktyki cukrzycy,

 - upowszechnienie wiedzy na temat choroby,

- przeprowadzenie działań związanych z wykonaniem badań przesiewowych w zakresie cukrzycy (badanie poziomu cukry, hemoglobiny glikowanej, poziomu ciśnienia tętniczego, konsultacje diabetologa i dietetyka).

 

Adresaci:

Mieszkańcy Miasta Białystok ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wystąpieniem cukrzycy.

 

Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego złożonej przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Miasto Białystok uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

  1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł.,
  2. zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, Miasto Białystok zamieszcza ofertę do publicznej wiadomości na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej:www.bip.bialystok.pl/aktualności oraz na portalu www.bialystok.pl – Dla mieszkańców/Białystok Obywatelski/Organizacje Pozarządowe/Aktualności, a także w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń. Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie wskazanego terminu oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag, Miasto niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie bądź powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta stanowi załącznik do umowy. Łączna kwota środków finansowych przekazanych temu samemu podmiotowi w wymienionym trybie w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł.

może przekroczyć kwoty 20.000 zł.

Źródło: Urząd Miejski w Białymstoku

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama