Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama
Nabór od 04.10.2019 do 29.10.2019 16:00
Biuro Sportu i Rekreacji
Łączny budżet 285 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 285 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Sportu i Rekreacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Program „Aktywny Warszawiak”.

Program powinien zawierać rodzaj i formę zajęć adekwatną do grupy adresatów. Może dotyczyć realizacji jednej formy aktywności lub kilku. Preferowane będzie prowadzenie zajęć na obiektach miejskich – Ośrodkach Sportu i Rekreacji i w przestrzeni rekreacyjnej nad Wisłą, na powietrzu (nie dotyczy siłowni plenerowych), salach gimnastycznych, akwenach (nie dotyczy pływalni), lodowiskach, wrotowiskach. Programy nie mogą dotyczyć szkolenia sportowego. Programy powinny być adresowane do jak najszerszej grupy odbiorców, nie mogą być traktowane jako treningi lub uzupełnienie treningu dla osób które uprawiają daną dyscyplinę sportu. Programy mogą stanowić stałą ofertę rekreacyjną.

Do prowadzenia zajęć należy zatrudnić wykwalifikowanych instruktorów i trenerów.
W ramach programu organizator udostępnia sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zajęć. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące programu oferent powinien zamieszczać na swojej stronie internetowej oraz przekazywać do Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, celem umieszczenia na stronie www.sportowa.warszawa.pl. Podczas zajęć należy przekazywać informacje o prozdrowotnych zaletach aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania.

 

Środki finansowe przyznane na realizację programu oferent będzie mógł przeznaczyć na:

A. Koszty merytoryczne:

  • wynagrodzenie instruktora, trenera;
  • zakup sprzętu sportowego oraz osprzętu/akcesoriów niezbędnego do realizacji zadania (którego koszty nie mogą przekroczyć 15% dotacji) należy prowadzić ewidencję: przychód-rozchód zakupionego sprzętu;
  • ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników zajęć;
  • wynajem sprzętu sportowego oraz obiektów i urządzeń sportowych;
  • eksploatacja własnych obiektów (np.: energia, woda, opał, gaz, wywóz nieczystości)
    i urządzeń sportowych.

 

B: Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne:

     - obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa, której koszty nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

- przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (wyłącznie: plakaty, banery, roll-up, koszulki t-shirt) z informacją o współfinansowaniu zadania przez m.st. Warszawa, których koszty nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

 

Inne koszty związane ze specyfiką zadania wraz z uzasadnieniem, które należy wpisać
w pkt. VI oferty:Inne informacje”.

 

W przypadku przyznania dotacji organizator zobowiązany jest zamieszczać na swojej stronie internetowej wszystkie niezbędne informacje dotyczące zajęć oraz przekazywać je do Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy.

 

Oferent jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia OC w związku
z prowadzoną   działalnością statutową oraz posiadanym mieniem.

 

W postępowaniu konkursowym wybranych zostanie maksymalnie 14 ofert spełniających kryteria w największym stopniu.

 

Wyniki przeprowadzonych przez Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy kontroli realizacji zadań merytorycznych lub finansowych w 2018 r. będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta”.

 

Dofinansowaniem nie mogą zostać objęte działania, na które przyznano już dofinansowanie w ramach Zarządzenia nr 137/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama