Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Małe dotacje w Dzielnicy Ursynów: środki z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019...

Reklama
Małe dotacje w Dzielnicy Ursynów: środki z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku
Nabór od 07.10.2019 do 29.11.2019 16:00
Dzielnica Ursynów
Łączny budżet 10,08 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Na realizację zadania w trybie małych dotacji z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w roku 2019 przeznaczył kwotę 10 080,00 zł (dziesięć tysięcy osiemdziesiąt złotych).

Zadanie, o którym mowa mieści się w zakresie priorytetowych zadań publicznych w § 6 ust.3 pkt 13 załącznika do uchwały nr LXXIV/2100/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie/finansowanie realizacji zadania publicznego przez oferenta jest złożenie oferty za pośrednictwem Generatora znajdującego się na stronie witkac.pl. Następnie należy wydrukować z Generatora potwierdzenie złożenia oferty, które musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania  organizacji. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczątką imienną, w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę oraz dostarczenie do Wydziału Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61, w godzinach 8:00-16:00 lub przesłanie przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa.
Za dzień wpłynięcia oferty uznaje się datę wpływu do Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy potwierdzenia jej złożenia w wersji papierowej.

Zadanie realizowane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział 851, rozdz. 85154, par. 2360;
zadanie budżetowe B/VI/1/6/10 – przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wynikające z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.

Wysokość środków: 10 080,00 zł. 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama