Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Nabór ofert w trybie art. 19a - Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a - Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.) w 2019 roku- Organizacja konferncji w tematyce chorób dietozależnych (celiakia i Hashimoto)
Nabór od 07.10.2019 do 07.10.2019 14:09
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 4 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 4 tys. PLN

Nabór ofert w trybie art. 19a w obszarze Ochrona i promocja zdrowia,  w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm,) w 2019 roku na realizację zadania publicznego:  "Organizacja konferncji w tematyce chorób dietozależnych (celiakia i Hashimoto)"

Termin realizacji zadania max. od 25.10 do 23.11.2019 r.

 

Miejsce składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej:  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. 3 Maja 46, 61-728  w  Poznaniu


Kwota przeznaczona na dotacje:

  • Pula środków ogółem: 4 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł)

Kwota dotacji na zadanie: od 0,00 do 4 000,00 zł
Wkład własny: Niewymagany

Opis naboru:

 

„Małe granty” - informacja o możliwości ubiegania się o dofinansowywanie w trybie pozakonkursowym.

 

Cel – zwiększnie dostępu dla mieszkańców Poznania do informacji dotyczacych chorób dietozaleznych typu celikia i choroba hashimoto poprzez zorganizowanie konferewncji naukowej.

 

Uprzejmie informujemy, iż Prezydent Miasta Poznania może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego realizowanego na poziomie lokalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania projektu nie może przekraczać kwoty 10.000 zł;
  • projekty muszą być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (należy pamiętać o tym, że 3 miesiące zwykłe nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni);
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł;
  • projekt uwzględnia zadania o charakterze lokalnym;
  • o przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Prezydent Miasta Poznania, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.

Wydział zastrzega sobie, że oferta może być odrzucona zarówno poprzez nieuznanie jej celowości, jak i w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie, lub gdy środki będące w dyspozycji wydziału zostały już zaplanowane na realizację innych zadań publicznych.

Oferta powinna zostać złożona w wersji elektronicznej za pomocą narzędzia Witkac.pl.

W formie papierowej powinno zostać dostarczone potwierdzenie złożenia oferty - wygenerowane w systemie, wydrukowane i opatrzone podpisami osób reprezentujących organizację. Potwierdzenie złożenia oferty jest składane w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia oferty elektronicznie w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań (decyduje data wpływu do Urzędu).

Brak złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych.

Ważne! Zgodnie z zarządzeniem nr 213/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia   6 marca 2019 r. sugerowana data rozpoczęcia realizacji zadania publicznego to 21 dni roboczych od terminu złożenia ( w formie papierowej) potwierdzenia złożenia oferty.

Źródło: Miasto Poznań

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama