Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Aktywizacja zawodowa uczestników projektu

Reklama
Nabór od 01.10.2019 do 14.10.2019 10:00
Gmina Wołomin/Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie
Informacje dotyczące konkursu można uzyskać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołominie przy al. Armii Krajowej 34, w pokoju nr 1 lub e-mail: ops@ops.wolomin.pl.
Łączny budżet 98,272 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 98,272 tys. PLN
Rodzina
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu „Rodzina ostoją – program wsparcia dla wołomińskich rodzin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Do konkursu mogą być składane oferty, które proponują realizację zadania od dnia podpisania umowy do dnia 29 lutego 2020 r.

Dotacja nie może być wykorzystana na pokrycie zobowiązań Oferenta oraz wszelkiego rodzaju zadłużeń powstałych przed datą podpisania umowy, nawet jeśli dotyczą zadania objętego umową.

W ramach organizacji staży zawodowych Oferent zorganizuje 4-miesięcznego staże zawodowe dla 12 uczestników projektu na terenie powiatu wołomińskiego i m.st. Warszawy. Staże zawodowe powinny odbyć się w okresie od dnia podpisania umowy do 29 lutego 2020 r. W zakresie organizacji i obsługi zadania Oferent zobowiązany jest do:

1) zorganizowania i pokrycie kosztów badań lekarskich niezbędnych do rozpoczęcia stażu przez Uczestników;

2) zapewnienie miejsc odbywania stażu dla każdego Uczestnika zadania;

3) przygotowania we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wołominie programu stażu, program stażu jest opracowywany indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty;

4) zapoznania uczestników projektu z programem stażu;

5) skierowanie Uczestnika na staż w terminie i miejscu prowadzenie stażu, zgodnie z programem stażu;

6) podpisanie umowy stażowej z Uczestnikami i podmiotami przyjmującymi na staż według wzoru przekazanego przez Zleceniodawcę;

7) zgłoszenie Uczestników do ubezpieczenia i przekazanie Zleceniodawcy wydruków potwierdzających dokonanie zgłoszenia;

8) wypłacenie każdemu stażyście stypendium w wysokości 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Kwota stypendium stażowego jest kwotą brutto nieuwzględniającą składek na ubezpieczenia społeczne płaconych przez płatnika;

9) przekazanie w terminie do 3 dni roboczych od dnia wypłacenia stypendiów list wypłat, wyciągów bankowych i innych dokumentów potwierdzających realizację wypłat;

10) opłacenie każdemu Uczestnikowi składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe zg. z ustawą z dnia 13 października 1988 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

11) zapewnienie każdemu stażyście opiekuna stażu, odpowiedzialnego za nadzoru nad odbywaniem stażu przez Uczestników projektu. Na jednego opiekuna stażu nie może przypadać jednocześnie więcej niż 3 stażystów. Opiekun stażysty jest wyznaczany po stronie podmiotu przyjmującego na staż zawodowy;

12) refundacja podmiotowi przyjmującemu na staż dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 24.10.2016 r.;

13) czas pracy Uczestników projektu odbywających staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a uczestnika projektu będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo;

14) refundacja Uczestnikom zadania kosztów dojazdu na staże zgodnie z regulaminem przekazanym przez Zamawiającego;

15) informowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie najpóźniej w ciągu 5 dni o przypadkach przerwaniu przez Uczestnika stażu, dniach nieusprawiedliwionej obecności oraz zdarzeniach istotnych dla odbywania stażu, dostarczanie Zamawiającemu, w ciągu 5 dni kolejnego miesiąca, list obecności Uczestników projektu odbywających staż; listy muszą być podpisane przez Uczestnika, przedstawiciela podmiotu przyjmującego na staż, wraz z ew. wnioskami o udzielenie dni/a wolnego/nich i zwolnienia lekarskiego L4;

16) wydania Uczestnikom projektu w ciągu 7 dni po zakończeniu stażu, dokumentu potwierdzającego odbycie stażu wg. wzoru przekazanego przez Zamawiającego;

17) wsparcie w postaci staży realizowane w ramach projektów musi być zgodne z zaleceniem Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (Dz. Urz. UE C 88 z 27.03.2014, str. 1), Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży dostępnymi pod adresem: http://www.stazeipraktyki.pl/ program oraz Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 24.10.2016 r.

W ramach organizacji pośrednictwa pracy Oferent zorganizuje usługę pośrednictwa pracy dla dla 12 uczestników. Pośrednictwo pracy powinny odbyć się w okresie od dnia podpisania umowy do 29 lutego 2020 r. W zakresie organizacji i obsługi zadania Oferent zobowiązany jest do:

1) zapewnienia indywidualnego i kompleksowego poszukiwanie ofert stażowych zgodnie z zapisami ścieżki reintegracji;

2) zapewnienie indywidualnego i kompleksowego poszukiwania pracy, przedstawienia ofert zatrudnienia, przygotowywania do rozmów z konkretnymi pracodawcami, dokumentów aplikacyjnych stanowiących odpowiedź na konkretną ofertę pracy;

3) kontakt z PUP z celu rozpoznawania lokalnego rynku pracy;

4) kontakt z pracodawcami w celu przedstawiania sylwetek Uczestników, przedstawienia standardu dot. zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami;

5) wymiar pośrednictwa pracy w odniesieniu do każdego Uczestnika będzie ustalany indywidualnie. Średni wymiar wsparcia do 8 godzin zegarowych na 1 Uczestnika zadania. Łączny wymiar pośrednictwa pracy w zadaniu to 96 godzin zegarowych;

6) Kwalifikacje i doświadczenie osoby prowadzącej: wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe i/lub certyfikat uprawniający do prowadzenia pośrednictwa pracy; doświadczenie zawodowe na stanowisku pośrednika – minimum 24 miesiące;

7) Forma prowadzenia: spotkania indywidualne;

8) Wymagana dokumentacja: indywidualne karty usług, listy obecności, kopie zawartych umów o pracę, zlecenie czy o dzieło;

9) Spotkania będą realizowane w miejscu/miejscach wskazanym przez Zamawiającego (Zamawiający zapewnia sale). O miejscu realizacji danej formy wsparcia decydować będzie Zamawiający, podając je każdorazowo w wezwaniu do zrealizowania danej usługi - Zamawiający wskaże w nim miejsce znajdujące się na terenie gminy Wołomin. W wezwaniu tym Zamawiający poda również termin danej formy wsparcia, zgodny z okresem gotowości, który Wykonawca wskazał w ofercie. Wezwanie zostanie przekazane Wykonawcy telefonicznie lub mailowo (w szczególności w przypadku trudności w kontakcie telefonicznym z Wykonawcą; decyduje data wysłania e-maila przez Zamawiającego).

Reklama