Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert: Pomoc interwencyjna dla przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków osób bezdomnych należących do...

Reklama
Konkurs ofert: Pomoc interwencyjna dla przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków osób bezdomnych należących do grup mniejszościowych
Nabór od 25.09.2019 do 17.10.2019 09:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Łączny budżet 16 tys. PLN
Do 85% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Bezdomni
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego, w zakresie działalności charytatywnej.

Tytuł zadania publicznego: Pomoc interwencyjna dla przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków osób bezdomnych należących do grup mniejszościowych narażonych na dyskryminację.

Komórka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację przedmiotowego zadania wynosi: 16 000 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100).

Termin realizacji zadania: od 1 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Miejsce realizacji zadania: lokal na terenie Gminy Miejskiej Kraków, do którego Podmiot posiada tytuł prawny

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego:

Gmina Miejska Kraków w roku bieżącym oraz w roku 2018 nie poniosła wydatków na realizację przedmiotowego zadania publicznego.

WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:

1. Realizacja zadania obejmuje udzielenie w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. doraźnej pomocy interwencyjnej dla bezdomnych mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków, należących do grup mniejszościowych narażonych na dyskryminację.

2. Pomocą objętych zostanie 12 osób, o których mowa w ust. 1., zwanych dalej Odbiorcami zadania.

3. Zleceniobiorca w okresie realizacji zadania zapewni Odbiorcom zadania:

1) schronienie,

2) wsparcie psychologiczne.

4. Schronienie, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1, obejmowało będzie zapewnienie Odbiorcom zadania co najmniej:

1) pobytu w pokojach mieszkalnych wyposażonych co najmniej w łóżka, materac, pościel;

2) możliwości dokonania zabiegów higienicznych, wyprania i wysuszenia rzeczy osobistych;

3) możliwość przygotowania posiłku;

4) możliwości przechowywania rzeczy osobistych w szafach dostępnych w pokojach;

4) w razie potrzeby odzieży i środków czystości.

5. Wsparcie psychologiczne, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, obejmowało będzie:

1) indywidualne wsparcie psychologiczne dla każdego Odbiorcy zadania w wymiarze co najmniej 1 godziny tygodniowo przez okres udzielenia schronienia,

2) grupowe wsparcie psychologiczne w wymiarze co najmniej trzech dwugodzinnych sesji w miesiącu dla każdego z Odbiorców zadania.

6. Celem wsparcia psychologicznego, o którym mowa w ust. 5, będzie udzielenie Odbiorcom zadania pomocy ukierunkowanej na wyjście z bezdomności, odzyskanie równowagi życiowej i powrót do samodzielnego funkcjonowania w środowisku społecznym.

7. Wsparcie, o którym mowa w ust. 5, realizowane będzie przez osobę zatrudnioną przez Zleceniobiorcę, posiadającą wykształcenie psychologiczne oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z osobami należącymi do grup mniejszościowych narażonych na dyskryminację.

8. Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

1) zorganizowania i rozpowszechniania informacji o udzielanym wsparciu nie później niż do 10 listopada 2019 r.;

2) realizowania zadania publicznego w lokalu, do którego posiada tytuł prawny;

3) zapewnienia Odbiorcom zadania możliwości korzystania ze schronienia przez 24 godziny na dobę;

4) zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków schronienia;

5) świadczenia w sposób ciągły doraźnej pomocy interwencyjnej, o której mowa w ust. 1 dla minimum 12 osób w okresie realizacji zadania;

6) doboru form wsparcia, o których mowa w ust. 5 w sposób odpowiadający indywidualnym potrzebom Odbiorców zadania, z uwzględnieniem wymiaru czasu wsparcia określonego w ust. 5;

7) prowadzenia w sposób ciągły dokumentacji działań realizowanych w ramach zadania, w szczególności:

a) ewidencji osób, które skorzystały ze wsparcia,

b) zawarcia z Odbiorcami zadania uzgodnień w zakresie współpracy na rzecz wyjścia z bezdomności i odzyskania równowagi życiowej,

c) list obecności podczas zajęć, o których mowa w ust. 5 wraz z krótkim opisem udzielonego wsparcia;

8) niezwłocznego informowania Realizatora zadania o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie umowy, w tym o wszczęciu wobec niego postępowania egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub jakiegokolwiek innego mogącego mieć wpływ na zakłócenie bieżącej działalności, a także o innych istotnych zdarzeniach, w szczególności ogłoszeniu upadłości;

9) składania Realizatorowi zadania sprawozdań: rocznego i końcowego z realizacji zadania publicznego, sporządzonych według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

9. Dotacja na realizację zadania przekazana zostanie Zleceniobiorcy w jednej transzy, w terminie do 15 listopada 2019 r.

10. Kwota dotacji niewykorzystana w okresie realizacji zadania podlega zwrotowi do 15 stycznia 2020 r.

11. Nie ma możliwości przesuwania niewykorzystanej w danym roku części dotacji, na kolejny rok budżetowy.

12. Zleceniobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za właściwą realizację zadania oraz ewentualne szkody w niej wynikające.

Oczekiwane cele zlecanego zadania publicznego:

Celem realizacji zadania publicznego jest udzielenie pomocy interwencyjnej dla przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków osób bezdomnych należących do grup mniejszościowych narażonych na dyskryminację.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

Zleceniobiorca zobowiązany jest do osiągnięcia co najmniej następujących wskaźników:

1. Objęcie wsparciem co najmniej 12 Odbiorców zadania, o których mowa w ust. 1 niniejszego ogłoszenia.

2. Zapewnienie Odbiorcom zadania wsparcia w postaci schronienia i pomocy psychologicznej, co najmniej w formie i wymiarze określonym w ust. 4 i 5 niniejszego ogłoszenia.

Zleceniobiorca może wskazać dodatkowe możliwe do osiągnięcia rezultaty, jakie powstaną w wyniku realizacji zadania publicznego, wskazując jednocześnie zakładany poziom ich osiągnięcia oraz sposób ich monitorowania.

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 661/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2019 r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Organizacja pozarządowa zainteresowana udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestruje się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzy Profil Organizacji.

2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

5. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 17 października 2019 roku o godzinie 9.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Józefińska 14, Dziennik Podawaczy, z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta/oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Józefińska 14, Dziennik Podawczy) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama