Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert: „Zakup opasek lokalizacyjnych”

Reklama
Nabór od 27.09.2019 do 18.10.2019 15:00
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
Łączny budżet 50 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Zakup opasek lokalizacyjnych”.

Tytuł zadania publicznego: „Zakup opasek lokalizacyjnych”

Komórka realizująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania publicznego:

50 000,00 zł

Termin realizacji zadania publicznego: 1 listopada 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Miejsce realizacji zadania publicznego: na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego w 2018 roku:

Gmina Miejska Kraków nie realizowała przedmiotowego zadania samodzielnie ani we współpracy z NGO.

Warunki realizacji zadania publicznego:

Niniejszy konkurs ma na celu wybór oferty/ofert w zakresie realizacji zadania publicznego pn. „Zakup opasek lokalizacyjnych”

Rodzaj zadania publicznego: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Celem projektu jest zakup opasek lokalizacyjnych dla min. 100 mieszkańców Krakowa, które będą formą wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin.

1. Adresaci zadania publicznego.

Adresatami zadania publicznego są zamieszkali na terenie Gminy Miejskiej Kraków opiekunowie osób niepełnosprawnych i członkowie ich rodzin zajmujący się opieką nad osobami cierpiącymi na choroby neurodegeneracyjne.

2. Zasady dotyczące realizacji zadania:

1) Zakup min. 100 sztuk opasek lokalizacyjnych

2) Zakupione opaski lokalizacyjne będą wyposażone w następujące parametry techniczne:

a) sposób lokalizacji – GSM i GPS

b) dokładność lokalizacji GSM >100 m

c) akumulator – 400 mAh

d) czas działania baterii – 1-4 dni

e) czujnik zdjęcia z ręki

f) przycisk SOS

g) min. okres gwarancji opaski lokalizacyjnej -24 miesiące

Ponadto, zakupione opaski lokalizacyjne będą posiadać inne elementy wysokiej jakości niezbędne dla tego typu sprzętu.

3) Oferent zobowiązuje się do zapewnienia przy zakupie opasek lokalizacyjnych, wyposażonych w

 kartę SIM usługi abonamentu min. 0,5 rocznego.

4) Oferent opracuje regulamin, kryteria (zasady przekazywania i korzystania z opaski osobie

 uprawnionej).

5) Oferent określi kryteria wyboru osób- wraz z prowadzeniem listy rezerwowej.

6) Oferent po przekazaniu opasek będzie monitorował ich funkcjonowanie P

Oferent/Oferenci jest/są zobowiązany/i do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 661/2019 z dnia 28 marca 2019 r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Organizacja pozarządowa zainteresowana udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestruje się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzy Profil Organizacji.

2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub https://www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

5. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 18 października 2019 r. o godz. 15.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, w zaklejonych kopertach wyłącznie do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, pok. nr 8 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu Oferenta/Oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama