Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: „Zakup opasek lokalizacyjnych”

Reklama
Nabór od 27.09.2019 do 18.10.2019 15:00
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
Łączny budżet 50 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Zakup opasek lokalizacyjnych”.

Tytuł zadania publicznego: „Zakup opasek lokalizacyjnych”

Komórka realizująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania publicznego:

50 000,00 zł

Termin realizacji zadania publicznego: 1 listopada 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Miejsce realizacji zadania publicznego: na terenie Gminy Miejskiej Kraków 

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego w 2018 roku:

Gmina Miejska Kraków nie realizowała przedmiotowego zadania samodzielnie ani we współpracy z NGO.

Warunki realizacji zadania publicznego:

Niniejszy konkurs ma na celu wybór oferty/ofert w zakresie realizacji zadania publicznego pn. „Zakup opasek lokalizacyjnych”

Rodzaj zadania publicznegoDziałalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Celem projektu jest zakup opasek lokalizacyjnych dla min. 100 mieszkańców Krakowa, które będą formą wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin.

1. Adresaci zadania publicznego.

Adresatami zadania publicznego są zamieszkali na terenie Gminy Miejskiej Kraków opiekunowie osób niepełnosprawnych i członkowie ich rodzin zajmujący się opieką nad osobami cierpiącymi na choroby neurodegeneracyjne.

2. Zasady dotyczące realizacji zadania:

1) Zakup min. 100 sztuk opasek lokalizacyjnych

2) Zakupione opaski lokalizacyjne będą wyposażone w następujące parametry techniczne:

a) sposób lokalizacji – GSM i GPS

b) dokładność lokalizacji GSM >100 m

c) akumulator – 400 mAh

d) czas działania baterii – 1-4 dni

e) czujnik zdjęcia z ręki

f) przycisk SOS

g) min. okres gwarancji opaski lokalizacyjnej -24 miesiące

Ponadto, zakupione opaski lokalizacyjne będą posiadać inne elementy wysokiej jakości niezbędne dla tego typu sprzętu.

3) Oferent zobowiązuje się do zapewnienia przy zakupie opasek lokalizacyjnych, wyposażonych w

     kartę SIM usługi abonamentu min. 0,5 rocznego.

4) Oferent opracuje regulamin, kryteria (zasady przekazywania i korzystania z opaski osobie

     uprawnionej).

5) Oferent określi kryteria wyboru osób- wraz z prowadzeniem listy rezerwowej.

6) Oferent po przekazaniu opasek będzie monitorował ich funkcjonowanie P

Oferent/Oferenci jest/są zobowiązany/i do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 661/2019 z dnia 28 marca 2019 r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Organizacja pozarządowa zainteresowana udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestruje się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzy Profil Organizacji.

2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub https://www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

5. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 18 października 2019 r. o godz. 15.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, w zaklejonych kopertach wyłącznie do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, pok. nr 8 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu Oferenta/Oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama