Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs MZ: Prowadzenie monitoringu zadań z zakresu zdrowia publicznego

Reklama
Nabór od 27.09.2019 do 11.10.2019 23:59
Ministerstwo Zdrowia
Łączny budżet 400 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 400 tys. PLN
Minister Zdrowia ogłosił konkurs ofert na wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: Prowadzenie monitoringu zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Zadań koordynacyjnych, ewaluacyjnych i badawczych w latach 2019-2020.

      I.        CELE OGÓLNE ZADANIA

Celem zadania jest analiza informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego na podstawie danych przekazanych przez ministerstwa oraz inne zaangażowane instytucje oraz jednostki samorządu terytorialnego za pośrednictwem wojewodów do Ministerstwa Zdrowia.

    II.        PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest wybór jednego realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na prowadzeniu monitoringu zadań z zakresu zdrowia publicznego poprzez:

-        analizę w 2019 r. rocznych sprawozdań za 2018 r. przesyłanych przez ministerstwa i inne zaangażowane instytucje oraz zbiorczych sprawozdań z jednostek samorządu terytorialnego przekazanych przez wojewodów w 2019 r., na podstawie informacji przekazywanych przez te podmioty w elektronicznym systemie sprawozdawczym, oraz odpowiednio w 2020 r. danych za 2019 r. przekazywanych w 2020 r.

-        opracowanie w 2019 r. zbiorczej informacji z monitoringu w postaci raportu zawierającego analizę porównawczą za lata 2016-2018 oraz raportu zawierającego szczegółowe, zagregowane dane ilościowe i jakościowe, na podstawie danych z powyższych źródeł,

-        opracowanie w 2020 r. zbiorczej informacji z monitoringu w postaci raportu zawierającego analizę porównawczą za lata 2018-2019 oraz za lata 2016-2019 oraz raportu zawierającego szczegółowe, zagregowane dane ilościowe i jakościowe, na podstawie danych z powyższych źródeł,

-        opracowanie w 2019 r. i 2020 r. zaleceń i rozwiązań dot. najczęściej pojawiających się i najczęściej zgłaszanych problemów oraz ewentualnych zmian w realizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego (Dz. U. poz. 2216),

-        ocenę osiągnięcia wskaźników określonych w rozdziale XII. Narodowego Programu Zdrowia osobno dla każdego z analizowanych lat oraz sumarycznie za lata 2016-2018 w 2019 r. oraz za lata 2018-2019 i 2016-2019 w 2020 r.

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy, to jest podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz. 450), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert. 

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy złożyć za pośrednictwem ePUAP w nieprzekraczalnym terminie do końca dnia 11 października tj. do godz. 23:59.

Dokładny adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Ministerstwa Zdrowia, właściwej do złożenia oferty oraz korespondencji w trakcie postępowania konkursowego to /8tk37sxx6h/konkursy.

W przypadku braku możliwości przekazania oferty na ww. skrzynkę (brak wyświetlenia skrytki dedykowanej konkursom) możliwe jest złożenie oferty oraz prowadzenie korespondencji za pośrednictwem ogólnej skrzynki podawczej Ministerstwa Zdrowia (dokładny adres /8tk37sxx6h/SkrytkaESP).

Więcej informacji o elektronicznym załatwianiu spraw poprzez serwis ePUAP dostępne jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/serwis-epuap.

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu oferty na adres skrzynki ePUAP Ministerstwa Zdrowia właściwej do złożenia oferty i korespondencji w trakcie postępowania konkursowego. Za dzień złożenia oferty w ogłaszanym konkursie uznawana jest data doręczenia dokumentów do urzędu widniejąca na Urzędowym Poświadczeniu Przedłożenia. Oferty, które wpłyną po upływie ww. terminu, tj. z datą późniejszą niż 11 października 2019 r. podlegają odrzuceniu, od którego nie przysługuje odwołanie i nie będą rozpatrywane.

Złożenie oferty w konkursie jest możliwe tylko za pośrednictwem ePUAP. Oferta musi zostać złożona w formie pliku z rozszerzeniem „.pdf” oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES[1]. Przystępując do konkursu Oferent zobowiązuje się do złożenia oferty z pośrednictwem ePUAP oraz do prowadzenia dalszej korespondencji dotyczącej postępowania konkursowego w formie elektronicznej za pośrednictwem ePUAP lub poczty elektronicznej[2].

Oferta złożona w wersji papierowej pozostanie bez rozpatrzenia.

[1] PAdES (PDF Advanced Electronic Signature) jest formatem kwalifikowanego podpisu elektronicznego właściwym do podpisywania plików z rozszerzeniem PDF.

[2] Na podstawie art. 781 kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.) [§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. § 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej] oraz na podstawie art. 25 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE [2. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu].

Reklama