Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Nabór ofert w trybie art. 19a w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej"- środki...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej"- środki z budżetu Rad Osiedli
Nabór od 28.03.2019 do 22.11.2019 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 59,9 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Rodzina

Obszar: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Nabór adresowany jest do podmiotów, które zgodnie z uchwałą Rady Osiedla na terenie której zamierzają realizować zadanie, posiadają potwierdzenie zabezpieczenia środków w budżecie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.
W ofercie należy zawrzeć takie informacje jak: nazwę Rady Osiedla, numer i datę Uchwały Rekomendującej przekazanie środków dla organizacji pozarządowej oraz dołączyć oświadczenie o zapoznaniu Rady Osiedla z treścią składanego projektu.

Przedsięwzięcie dotyczy wyłącznie społeczności Rad Osiedli, których wykaz wraz z zadaniamu znajduje sie poniżej:

1. Grunwald Południe:

- organizacja wypoczynku wiosenno-letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych - 4 000,00 zł,

- zapewnienie środowiskowego wsparcia rodzinom poprzez organizację spotkań świątecznych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych - 12 000,00 zł.

2. Grunwald Północ:

- zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie wypoczynku letniego i zimowego - 1 500,00 zł.

3. Ławica:

- zapewnienie środowiskowego wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej przez organizację wypoczynku letniego przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych - 20 000,00 zł.

4. Nowe Winogrady Południe:

- Działalność na rzecz dzieci i młodzieży wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu Osiedla Nowe Winogrady Południe - 5 000,00 zł.

5. Świerczewo:

- zapewnienie środowiskowego wsparcia dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych - 2 500,00 zł.

6. Wilda:

- organizacja półkolonii letnich dla dzieci - 7000,00 zł,

7. Junikowo:

- organizacja spotkań świątecznych dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych - 3 000,00 zł.

8. Stary Grunwald:

- integracja rodzin, dzieci i młodzieży przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych - 3 300.00 zł,

- Zapewnienie środowiskowego wsparcia rodzinom i osobom samotnym poprzez organizację spotkań świątecznych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych - 1 600,00 zł.

 

 

Uprzejmie informujemy, iż Prezydent Miasta Poznania może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego realizowanego na poziomie lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania projektu nie może przekraczać kwoty 10.000 zł;
  • projekty muszą być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (należy pamiętać o tym, że 3 miesiące zwykłe nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni);
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł;
  • projekt uwzględnia m.in. zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym;
  • o przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Prezydent Miasta Poznania, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych;
  • organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o środki finansowe w trybie art. 19a przez cały rok.

Wydział zastrzega sobie, że oferta może być odrzucona zarówno poprzez nieuznanie jej celowości, jak i w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie, lub gdy środki będące w dyspozycji wydziału zostały już zaplanowane na realizację innych zadań publicznych.

Oferta powinna zostać złożona w wersji elektronicznej za pomocą narzędzia Witkac.pl. W formie papierowej powinno zostać dostarczone potwierdzenie złożenia oferty - wygenerowane w systemie, wydrukowane i opatrzone podpisami osób reprezentujących organizację. Potwierdzenie złożenia oferty jest składane w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia oferty elektronicznie w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań (decyduje data wpływu do Urzędu).

Ważne! 

Zgodnie z zarządzeniem nr 213/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 6 marca 2019 r. oferta realizacji zadania publicznego w trybie 19a powinna zostać złozona najpóźniej 21 dni kalendarzowych przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji zadania. Dopuszczalne jest skrócenie tego terminu, po uzyskaniu akceptacji właściwego Wydziału.

Źródło: Miasto Poznań

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama