Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama
Nabór od 19.02.2019 do 27.09.2019 12:49
Wydział Polityki Społecznej
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

§ 11 Programu współpracy powiatu słupskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

1.    Na wniosek organizacji Zarząd może zlecić wnioskodawcy, z pominięciem konkursu, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym spełniającego warunki określone w Ustawie.
2.    Ofertę realizacji zadania publicznego składa się za pośrednictwem serwisu witkac.pl.
3.    Oferta może być złożona w roku budżetowym, w którym zadanie będzie realizowane w terminie umożliwiającym jej rozpatrzenie (rekomendowany termin – nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zadania).
4.    Warunkiem rozpatrzenia złożonej oferty jest posiadanie odpowiednich środków finansowych w budżecie Powiatu na realizację zadania.
5.    Oferta winna uwzględniać realizację zadania w sposób fachowy, oszczędny i terminowy.
6.    Złożona oferta, w przypadku dostępnych środków finansowych w budżecie Powiatu podlega ocenie formalnej.
7.    W odniesieniu do oferty niespełniającej wymogów formalnych lub w przypadku braku dostępnych środków finansowych w budżecie Powiatu, Zarząd niezwłocznie przekazuje oferentowi informację odpowiednio o niespełnieniu przez oferenta wymagań formalnych lub braku dostępnych środków finansowych umożliwiających realizację wnioskowanego zadania.
8.    Decyzję w sprawie celowości realizacji zadania publicznego i wysokości udzielonego dofinansowania podejmuje Zarząd po upływie terminu składania uwag dotyczących oferty.
9.    Decyzja Zarządu jest podstawą do niezwłocznego zawarcia z oferentem pisemnej umowy szczegółowo określającej warunki i termin realizacji zadania oraz sposób rozliczenia przyznanej dotacji lub też, w przypadku decyzji negatywnej, do niezwłocznego zawiadomienia na piśmie oferenta o braku celowości realizacji zadania publicznego określonego w ofercie.

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Słupsku

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama